OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 20. OKTÓBRA 2020

OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 20. OKTÓBRA 2020

Zdroj: SAK, z dňa 21.10.2020
S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, záverov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020, je nevyhnutné uviesť, že ministerstvo, súdy a všetky právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť.

Pre zamedzenie pochybností, keďže za zhromaždenie v zmysle § 2 písm. a) a b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov sa nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi a zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 (ktorým sa zakazuje, s účinnosťou od 13. októbra 2020, v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako 6 osôb.

OPATRENIA PRE ÚRAD MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

1.     Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020, ktorým sa vo všeobecnosti pre prevádzku akéhokoľvek zariadenia i osobitne pre konanie zasadnutí, schôdzí a iných podujatí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a zasadnutí (schôdzí) a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, je nevyhnutné v podmienkam ministerstva dodržiavať nasledovné:

§  zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

§  zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

§  vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

§  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

      *  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

      *  pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

      *  zákaz podávania rúk;

§  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

§  zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

2.     Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie povinností zo strany zamestnancov ministerstva vyplývajúcich z príkazov generálneho tajomníka služobného úradu č. 4/2020 a č. 6/2020.

3.     S cieľom zabezpečiť chod úradu, všetkých služieb a funkcií ministerstva riadiť sa príkazom generálneho tajomníka služobného úradu č. 5/2020.

OPATRENIA PRE SÚDY

1.     Zabezpečiť všetky činnosti súdu/úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín apod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní ÚVZ a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.

2.     Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie ÚVZ sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020  (resp. opatrenia, ktoré ho nahradí) a nasledujúce povinnosti:

§  zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

§  zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

§  vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

§  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

      *  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

      *  pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

      *  zákaz podávania rúk;

§  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

§  zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

§  zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C),

§  pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup dva (2) metre medzi osobami, a ak to je potrebné, obmedziť kapacitu pojednávacích miestností).

3.     Predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

4.     Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

OPATRENIA PRE ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

1.     Riadiť sa priebežne aktualizovaným rozkazom generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže RGR č. 44/2020 a ďalšími opatreniami a/alebo usmerneniami vydanými generálnym riaditeľom zboru.

 

 

 

 

 

Mária Kolíková, v.r.

ministerka spravodlivosti SR