Stanovisko SAK k medializovanému konaniu advokátky

Stanovisko SAK k medializovanému konaniu advokátky

Zdroj: SAK, z dňa 26.10.2020

Slovenská advokátska komora sa dištancuje od medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom v čase vyhláseného núdzového stavu.

Zároveň považujeme stabilné legislatívne prostredie a predvídateľnú aplikáciu práva za základné nástroje ochrany legitímnych očakávaní adresátov práva. Úlohou štátu je preto napĺňať tieto očakávania jasnými, poznateľnými a predvídateľnými normami správania, ktoré je potrebné rešpektovať, alebo niesť za ich nerešpektovanie dopredu známe právne následky.   

Slovenská advokátska komora má nad advokátmi disciplinárnu právomoc, nie policajnú. Ak dochádza k porušeniu právnych predpisov, orgány činné v trestnom konaní majú plnú kompetenciu konať.

V prípade možného porušenia advokátskych predpisov alebo etiky je možné podať na advokáta sťažnosť. V priebehu mesiaca október nám bolo doručených viacero takýchto sťažností. Preverenie každej z nich a zistenie skutkového a právneho stavu je v kompetencii Revíznej komisie SAK.

Ak táto uzná možné porušenie, podá návrh na začatie disciplinárneho konania voči advokátovi. Porušenie advokátskych predpisov alebo advokátskej etiky môže konštatovať len disciplinárny senát komory, ktorý je procesne aj personálne nezávislý od výkonných orgánov komory.

Iba disciplinárny senát môže po preukázaní skutku uložiť advokátovi sankciu od napomenutia, cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Advokát má ctiť právo, chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta a postupovať podľa pokynov klienta, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom, advokátskymi predpismi a etikou. Úlohou advokáta je radiť svojmu klientovi v jeho právnej veci, nemalo by však dôjsť k situácii, že robí rozhodnutia za klienta. Zákon o advokácii ukladá advokátovi povinnosť postupovať pri výkone svojho povolania tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V prípade, že voči advokátovi začnú konať orgány činné  v trestnom konaní, SAK môže advokátovi fakultatívne pozastaviť výkon advokácie z dôvodu začatého trestného stíhania a vznesenia obvinenia.