AKTUÁLNE: Advokátske skúšky plánujeme opäť realizovať od februára 2021

AKTUÁLNE: Advokátske skúšky plánujeme opäť realizovať od februára 2021

Zdroj: SAK, z dňa 18.1.2021

Advokátske skúšky – spôsob ich realizácie počas vyhláseného núdzového stavu, resp. do odvolania

Vplyvom transpozície vládou prijatých opatrení aj na chod a fungovanie kancelárie komory bola zrušená organizácia advokátskych skúšok do konca januára 2021. Od začiatku roka sme však hľadali riešenie, ktorým by sme dokázali nastaviť a realizovať skúšanie tak, aby bolo čo možno najbezpečnejšie pre všetkých zúčastnených a zároveň uvedené bolo možné realizovať s aktuálnym personálnym obsadením kancelárie komory. Výsledok nášho snaženia bol predložený na dištančné rokovanie predsedníctva SAK a dňa 15.1.2021 bol predsedníctvom tento návrh schválený.

Forma realizácie advokátskych skúšok – hybridné skúšanie – písomná a ústna časť

Po dobu núdzového stavu, resp. do odvolania, prechádza Slovenská advokátska komora na realizáciu advokátskych skúšok, konkrétne písomnej a ústnej časti, hybridným spôsobom. Písomná časť advokátskych skúšok sa bude realizovať v počte 6 skúšaných za prítomnosti jedného člena skúšobnej komisie v sídle budovy SAK, tak ako doposiaľ, so zabezpečením dostatočného vetrania priestoru, zapnutou čističkou vzduchu, germicídnym žiaričom, na pravidelne dezinfikovaných zariadeniach – resp. počítačoch. Nasledujúci pracovný deň budú úspešní absolventi písomnej časti skúšaní v zasadacej miestnosti s osobnou prítomnosťou minimálne jedného člena skúšobného senátu, pričom 4 ďalší členovia senátu budú pripojení ku skúške dištančne. Účasť školiteľov bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.

Prvé advokátske skúšky realizované vyššie popísanou formou sa budú konať 1. – 2. 2. 2021.

Takto nastavený spôsob skúšania minimalizuje počet osôb, ktoré sa v rámci samotnej realizácie skúšky stretnú v spoločných priestoroch na minimum, so zachovaním možnosti plynulého skúšania.

Testová časť advokátskej skúšky – realizácia štandardným spôsobom

Testová časť advokátskych skúšok bude obnovená po 8.2.2021 formou, akou boli tieto vykonávané doteraz. Maximálny počet testovaných v miestnosti je 15 osôb, jedna osoba vykonávajúca dohľad nad skúšanými a jedna osoba vykonávajúca dohľad nad administratívnym a technickým priebehom testu. Testová časť advokátskej skúšky bude prebiehať v spodnej zasadačke budovy sídla SAK na zariadeniach k tomu určených – tabletoch. Zdravotne preventívne opatrenia sú nastavené rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie. Čas strávený v miestnosti je však pri testovej časti advokátskej skúšky výrazne kratší, tj. max. do 2 hodín. Rozstupy účastníkov sú 2 m.

Organizačné pokyny – zaradenie osôb, ktorých sa zrušenie týkalo a preradenie všetkých aktuálne prihlásenýh

      1. Testová časť

Koncipienti, ktorí boli zaradení na test 13.1.2021 a na test 29.1.2021 budú zaradení na náhradný termín vo februári 2021, ktorý určí kancelária komory. Uvedený posun sa teda dotkne všetkých aktuálne zaradených koncipientov tým spôsobom, že môžu predpokladať posun plánovaného termínu testu minimálne o 2 týždne, maximálne však 1 mesiac. O uvedenom budú konkrétne skupiny informované e-mailom – ktorý priblíži aj ďalší postup.

Validita úspešne absolvovaného testu je v zmysle skúšobného poriadku SAK nezmenená, tj. platí 6 mesiacov na prihlásenie sa na druhú časť advokátskej skúšky. V rámci validity testu sa uchádzač o absolvovanie druhej časti advokátskej skúšky má možnosť prihlásiť prostredníctvom privátnej zóny stránky komory s tým, že samotný ním zvolený termín môže zvoliť aj mimo uvedeného obdobia validity. Postup je presne popísaný v skúšobnom poriadku.

      2. Písomná a ústna časť

Koncipienti, ktorých sa bezprostredne týka zrušenie advokátskej skúšky – písomnej a ústnej časti - v mesiaci január 2021, budú zaradení postupne na termíny vytvorené od 1.2.2021. V dôsledku tohto postupu dôjde k posunu všetkých zaradených uchádzačov o advokátsku skúšku – písomnú a ústnu časť, zhruba o 3 týždne, maximálne však o 1 mesiac (za predpokladu plynulej realizácie a nesprísnenia vládou prijatých opatrení). Na uvedené reflektuje aj predĺženie validity už absolvovaného testu. K aktuálnemu dátumu validity si každý uchádzač, ktorý vykonal test po 1.8.2020, pripočíta + 1 mesiac. (Príklad – ak Vám validita testu má uplynúť 7.2.2021, po predĺžení Vám táto uplynie 7.3.2021).

Predĺženie validity testu pri osobách v prvej vlne opatrení v roku 2020 bolo realizované obdobne, avšak prispôsobené na vtedajšie nastavenia a dĺžku obdobia, počas ktorého nebolo možné realizovať advokátske skúšky. Všetkým, kt. absolvovali test do marca 2020 však takáto validita uplynula najneskôr 1.12.2020 vrátane. V období apríl 2020 až júl 2020 testy realizované neboli.

Všetci koncipienti, ktorých sa uvedené týka, budú o posune a ďalšom postupe vyrozumený e-mailom.

      3. Účasť na advokátskej skúške - preventívno-zdravotné opatrenia

Koncipientom odporúčame zabezpečiť si respirátor triedy FFP2, ktorým budú mať prekryté horné dýchacie cesty po dobu prítomnosti v priestoroch určených na výkon advokátskej skúšky.  V prípade, že sa vyžaduje pre voľný pohyb osôb preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR, alebo antigénového, testu nie starším 7 dní, sú osoby prítomné na SAK rovnako povinné takýmto výsledkom sa preukázať.

Nové prihlášky na advokátsku skúšku

Kancelárii komory bolo od decembra 2020 doručených mnoho nových prihlášok na advokátske skúšky, ktoré sme však aj vzhľadom na aktuálnu situáciu a prevažnú prácu prostredníctvom HO nemali priestor adekvátne spracovať (vyžaduje množstvo administratívnych úkonov spojených s prácou so spisovým materiálom). Rovnako nebolo možné informovať žiadateľov o dostupných termínoch na testovú časť, pretože nebolo ustálené akým spôsobom bude možné advokátske skúšky ďalej realizovať. Kancelária komory v prvom rade zabezpečí zaradenie, resp. presun, uchádzačov aktuálne prihlásených na konkrétne termíny advokátskych skúšok a následne bude novo prihlásených informovať o ďalšom postupe. Predbežný predpoklad je možnosť zaradenia žiadateľov na termíny od začiatku marca 2021. Žiadatelia budú konkrétne vyrozumení e-mailom s uvedením ďalšieho postupu.

Dovolíme si všetkých požiadať o trpezlivosť, uvedené sa snažíme spracovať čo možno najplynulejšie s uvedením všetkých konkrétnych informácií tým skupinám, ktorých sa zmena týka (aktuálne sa uvedené týka cca 170 koncipientov zaradených na druhú časť advokátskej skúšky, v skupinách po 6 osôb, tj. 28 skupín a cca 120 koncipientov zaradených na testovú časť advokátskej skúšky v zhruba 7 skupinách na rôzne termíny do marca 2021). Zároveň nastavujeme a testujeme technické riešenie, všetko za nezmeneného personálneho stavu kancelárie SAK. Kontaktnou osobou je aj naďalej Mgr. Júlia Dernerová – dernerova@sak.sk.

Všetkým dotknutým odporúčame sledovať Aktuality na web stránke komory, ako aj FB účet zriadený pre koncipientov. Uvedenými kanálmi sa vám vynasnažíme poskytnúť informácie, ktoré reflektujú na často kladené otázky hromadne v čo možno najkratšom čase.