Predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas sa stretol s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou

Predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas sa stretol s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou

Zdroj: SAK, z dňa 19.1.2021

Pri priateľskom neformálnom rozhovore 19. januára 2021 prešli aktuálne témy advokácie a advokátskej samosprávy.

Prvou témou, ktorú otvorili, bolo Fungovanie komory, transparentnosť procesov a etika výkonu povolania advokáta, kde sa rozprávali o tom, ako si komora plní svoje úlohy samosprávneho orgánu. Druhou témou bola Úloha advokácie dnes a predvídateľnosť práva, predovšetkým v tejto dobe, kedy advokáti ako jednotlivci, aj ako stav, by sa mali snažiť podieľať na tom, aby úroveň ochrany práv v čase núdzového stavu nebola nižšia, ako v normálnych časoch.Treťou témou bola spoločenská zodpovednosť advokácie, kde predseda SAK predstavil pani prezidentke dobročinné aktivity advokátov a komory, aj nový projekt na pomoc osobám zasiahnutým nejakou formou násilia v párových vzťahoch - Advokáti proti násiliu.

Prezidentka SR sa po stretnutí s novým predsedom SAK vyjadrila: "Ocenila som predovšetkým jeho snahu dostať do orgánov SAK nových kvalitných ľudí a tiež rozhodnutie, že dodržiavanie interných predpisov a etiky advokátov budú posudzovať vo väčšej miere z vecného než formálneho hľadiska."

Predseda komory tlmočil prezidentke svoj osobný postoj k advokácii a svojej funkcii:„Prijal som funkciu predsedu komory, lebo vidím aj osobnú zodpovednosť za budovanie našej inštitúcie a aj celého štátu. Slobodná advokácia je pomáhajúca profesia, ktorá je súčasťou právneho štátu a zaistenia ľudských práv v ňom. Konaním v tomto duchu by mala advokácia budovať dôveru v právne služby. Dôrazom na nezávislosť, mlčanlivosť, zodpovednosť a najlepší záujem klienta by mala advokácia predstavovať pridanú hodnotu pre prijímateľa právnych služieb.Advokácia, aj napriek pár excesom, ktoré sa vyskytujú v každej profesii, si plní svoje úlohy a mojou úlohou je budovať jej silnú samosprávu, s dôrazom na etiku povolania.“

Viliam Karas poďakoval pani prezidentke za prijatie a vyjadril, že je veľmi rád, že v pozícii prezidenta je človek z rovnakého profesného prostredia, ktorý témam advokácie, ako aj ochrane ľudských práv a budovaniu právneho štátu rozumie.

Príprava pána predsedu na stretnutie s pani prezidentkou:


Témy pre predsedu SAK na stretnutie s pani prezidentkou:


Fungovanie komory, transparentnosť procesov a etika výkonu povolania advokáta

1.     Osobný dôraz predsedu na Etiku výkonu povolania advokáta a vykonávať samosprávu kvalitne, množstvo opatrení, ktoré už toto predsedníctvo prijalo

2.     Prijaté zásady nezlučiteľnosti výkonu povolania advokáta s inou činnosťou (možný konflikt záujmov a narušenie dôvery klienta)

3.     Zásady na základe ktorých rozhoduje predsedníctvo SAK pri pozastavovaní činnosti členov  SAK

4.     Funkčné disciplinárne konanie na SAK – trvá v priemere 6 mesiacov a súdy v prevažnej väčšine rozhodnutia potvrdia, ak menia, tak zmena smeruje k menej prísnej sankcii

5.     Transparentnosť komory v oblasti samoregulácie - legislatívny návrh na MSSR o zmenu v Zákone o advokácii

6.     stanoviská SAK napr. Najvyšší správny súdSúdna mapa a hodnotový Pozičný dokument


Úloha advokácie dnes a predvídateľnosť práva

Špecifická úloha advokácie v tejto dobe je, že aj ako jednotlivci, a aj ako stav, by sme sa mali snažiť zabezpečiť, aby úroveň ochrany práv v čase núdzového stavu nebola nižšia, ako v normálnych časoch.

1.     Predvídateľnosť práva, primeraná stabilita regulačného rámca, dôvera v základné princípy: vplyv na celé prostredie, aj podnikateľské. Od roku 2018 projekt Index právnej istoty (2019 a 2018) napr. list predsedu pre hlavného hygienika

2.     prístup k účinnej právnej pomoci Špecifickou úlohou advokácie v dnešných časoch je dbať na to, aby aj v podmienkach pandémie nebol obmedzený

3.     slobodné a nezávislé postavenie advokácie - vnímame pokusy spochybňovať jej slobodné a nezávislé postavenie a obmedzovať jej samosprávu, čo by malo za následok zníženie úrovne ochrany práv občanov.


Spoločenská zodpovednosť advokátov

Advokáti si uvedomujú svoju zodpovednosť voči spoločnosti, preto množstvo advokátov, či už samostatne, alebo v rámci projektov SAK, prispieva na dobročinnosť, či odpracuje množstvo pro-bono práce.

              Advokáti proti násiliu         

októbri 2020 sme nadviazali komunikáciu s pani verejnou ochrankyňou práv,  a následne  sme sa spojili s Ligou za duševné zdravie a plánujeme čoskoro spustiť projekt, ktorým by sa vytvoril priestor pre obete domáceho násilia získať právnu pomoc a zároveň priestor pre advokátov poskytnúť pro bono službu zraniteľným osobám, ktoré sú terčom fyzického a psychického násilia.  Ako hlavný informačný kanál sme vytvorili webstránku www.advokatinavasejstrane.sk. Advokáti sa v téme priebežne vzdelávajú. Na rozdiel od iných „informačných“ kampaní, advokáti vedia reálne pomôcť ľuďom v ich ťažkej situácii.

              Právna pomoc advokátov

·       Deň advokácie – bezplatná právna pomoc k výročiu prijatia zákona o advokácii (2009 -2019),

·       právna pomoc pre obyvateľov bytovky v Prešove 2019

·       právna pomoc v karanténe 2020

ide predovšetkým o podanie prvotnej právnej rady. V roku 2019 osobne advokáti bezplatne radili v 12 mestách SR a poradili viac ako 750 ľuďom. Na jar 2020 vzhľadom na závažnú situáciu s COVID- 19 to nebolo možné zorganizovať, preto SAK prišla s myšlienkou na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci online.  PRÁVNA POMOC V KARANTÉNE bola spustená na 2 týždne od 24. 3. do 7. 4. 2020. Celkovo 305 advokátov z celého Slovenska odpovedalo na viac ako 1 300 mailových otázok.  Asi 1/3 otázok sa týkala aktuálnej situácie naviazanej na šírenie nákazlivej choroby Covid 19.


              Nadácia slovenskej advokácie

Vybrané projekty za posledný rok:

·       finančná a materiálna zbierka pre potreby zdravotníkov v operačných strediskách 112 a na oddeleniach infektológie a covid  - po dohode s konkrétnymi zdravotníkmi

·       materiálna pomoc pre krízové centier pre osamelé mamičky a týrané ženy.

·       Mikulášske dobroty pre 200 detí z detského domova vo Veľkých Kapušanoch.

·       Nadácia slovenskej advokácii je hrdým partnerom inscenácie “Milada" režiséra Matúša Bachynca, ktorú 4. októbra 2020 v premiére uviedlo Slovenské národné divadlo.

·       pomoc deťom a obyvateľom osady v Žehre ktorá bola uzavretá z dôvodu karantény. Dary (oblečenie, hygienické potreby, trvanlivé potraviny.. ) zaviezli v apríli 2020.

·       hygienické potreby, ktoré boli rozdelené sociálne slabším rodinám.

·       materiálna pomoc seniorom Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku.