Zo zasadnutia predsedníctva - 8.12.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 8.12.2016

Zdroj: SAK, z dňa 22.12.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na poslednom zasadnutí v kalendárnom roku 8. decembra 2016Štrbskom Plese. Viedol ho predseda JUDr. Hrežďovič, revíznu komisiu zastúpil predseda Mgr. Karkó.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie správu JUDr. Hrežďoviča o výkone bežnej agendy zverenej do pôsobnosti predsedu komory a o podpísaní dohody o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou advokátskou komorou. Jej osobitným predmetom je spolupráca pri vytvorení študentskej právnej poradne ako formy klinického právneho vzdelávania, v rámci ktorej budú študenti právnickej fakulty pod odborným dohľadom poskytovať právne analýzy klientom poradne s tým, že cieľom je vzdelávacia činnosť, nie samotné poradenstvo. Zástupcovia komory sa zúčastnia na panelovej diskusii zameranej na rozvoj klinického právneho vzdelávania, ktorú organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Predsedníctvo zároveň vzalo na vedomie informáciu o prijatí dvoch zahraničných delegácií – skupiny mladých budúcich, resp. novo vymenovaných sudcov a prokurátorov z Francúzska, Belgicka a Nemecka a delegácie sudcov Odvolacieho súdu v Helsinkách.

    V rámci informácií o legislatívnych aktivitách, na ktorých participuje komora, členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o legislatívnom procese v súvislosti so zákonom o partneroch verejného sektora, s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii a s novelou Exekučného poriadku. V pripomienkovom konaní je novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

    Predsedníctvo komory schválilo dizajn manuál k používaniu erbu Slovenskej advokátskej komory a vzalo na vedomie vyhodnotenie II. ročníka súťaže o najlepšiu esej vyhlásenej komorou na tému prístupu k spravodlivosti, ktorej víťazkou sa stala advokátska koncipientka Mgr. Zuzana Juríčková, LL.M. Víťazka si cenu prevzala v rámci zimného seminára advokátov 9. decembra 2016, v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv. Následne vzalo na vedomie dohodu o integračnom zámere Registra a identifikátora právnických osôb a podnikateľov a Slovenskej advokátskej komory, ktorej cieľom je poskytnúť integrujúcim sa stranám sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, o rozsahu integrácie, o rozdelení základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme potrebnej integrácie.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Zrušilo Uznesenie P SAK č. 7/14/2007 o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov pre nezaplatenie príspevku a absencie poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v celom rozsahu vzhľadom na to, že citované uznesenie odkazuje v plnej miere na ustanovenia zákona o advokácii. Zmenilo § 8 ods. 3 prvej vety Skúšobného poriadku tak, že písomné úlohy v jednotlivých právnych odvetviach budú uchádzači vypracúvať na elektronických prostriedkoch komory, v odôvodnených prípadoch môže predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu vykonávajúci dozor pri spracovaní písomných úloh rozhodnúť o inom spôsobe vypracovania písomných úloh. Návrh smeruje k fakultatívnej možnosti prijať rozhodnutie v odôvodnených prípadoch, ktoré sa nedajú jednoznačne do budúcnosti vylúčiť (napr. nesprávne fungovanie systému, výpadok elektrickej energie, účasť uchádzača so zdravotným alebo iným hendikepom a pod.), o tom, že písomné úlohy vypracuje uchádzač inak než elektronicky. Predsedníctvo ďalej schválilo zmenu Uznesenia P SAK č. 8 zo 17. marca 2006 o príspevku advokátov na vzdelávanie advokátskych koncipientov. Vzhľadom na to, že doba čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa podľa § 43 ods. 2 Advokátskeho poriadku započítava do praxe advokátskeho koncipienta, je školiteľ povinný príspevok na vzdelávanie advokátskeho koncipienta v zmysle uvedeného uznesenia predsedníctva komory platiť aj počas čerpania materskej dovolenky. Všetky prijaté uznesenia budú uverejnené vo Vestníku.

    Predsedníctvo komory prerokovalo návrhy interných predpisov Slovenskej advokátskej komory v súvislosti s pripravovanou konferenciou advokátov. Sú výsledkom podnetov advokátov v nadväznosti na výzvu na predkladanie pripomienok k platnému zneniu predpisov, ktorá bola uverejnená na webovej stránke komory v júni 2016, spoločného rokovania orgánov komory a spripomienkovania v pracovnej skupine pre veci advokátske. Podľa schváleného harmonogramu budú predpisy uverejnené na webovej stránke komory za účelom ich pripomienkovania širokou advokátskou obcou s možnosťou predkladania pripomienok do 15. februára 2016.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia. Na tému elektronizácie výkonu povolania zorganizuje komora regionálne semináre pre advokátov v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby NASES, časť podkladov bude použitá aj na semináre advokátskych koncipientov. Predsedníctvo schválilo obsahové zameranie prednášok na tému elektronizácie výkonu povolania a programy seminárov advokátskych koncipientov v roku 2017.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach vzali na vedomie aktualizovaný zoznam neplatičov príspevku na činnosť komory na rok 2016.

    Predsedníctvo v ďalšej časti rokovania vzalo na vedomie doposiaľ doručené nominácie na ocenenie za celoživotný prínos advokácii s tým, že podľa schváleného štatútu môžu advokáti nominácie posielať do 31. decembra 2016.

    Predsedníctvo následne vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, o konaniach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok komory a o iných súdnych sporoch.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie správy z pracovných ciest so zahraničným prvkom a avizované termíny zahraničných podujatí v roku 2017.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.