Zo zasadnutia predsedníctva - 10.3.2017

Zo zasadnutia predsedníctva - 10.3.2017

Zdroj: SAK, z dňa 29.3.2017

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na zasadnutí 10. marca 2017 Bratislave. Rokovanie viedol predseda JUDr. Hrežďovič. Na úvod zasadnutia vzalo na vedomie informáciu o stretnutí s advokátmi Nitrianskeho kraja, na ktorom rezonovali najmä aktuálne otázky elektronizácie výkonu povolania.

    Predsedníctvo ďalej vzalo na vedomie informáciu o stretnutí so zástupcami KOOPERATIVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group ohľadom možnosti poistenia činnosti advokátov, ktorí budú ako oprávnené osoby podávať návrhy na zápis do registra partnerov verejného sektora. Stretnutie bolo pokračovaním diskusie k tejto téme, ktorá začala v novembri 2016. Predmetom rokovania boli možnosti a podmienky poistenia tejto činnosti v rámci existujúcej hromadnej zmluvy od 1. februára 2017, ako aj vytvorenie priestoru pre poistenie advokátov, ktorí sú individuálne poistení v inej poisťovni.

    Predsedníctvo komory sa oboznámilo s informáciami o ďalšom vývoji v oblasti elektronizácie výkonu advokácie. Tajomník komory JUDr. Popovec informoval o realizácii prípravy prepojenia medzi systémom komory a NASES-om. Prostredníctvom dodávky systému na prístup do elektronickej schránky od spoločnosti DITEC bude mať každý advokát prístup do elektronickej schránky advokáta. Komora podpíše zmluvu s dodávateľom riešenia na prístup do elektronickej schránky a advokát v prípade záujmu využije možnosť elektronickej komunikácie s NASES-om prostredníctvom softvéru pod názvom e-desk. Identifikácia advokáta bude prostredníctvom autentifikačného certifikátu, ktorý je vydaný Slovenskou advokátskou komorou na advokátskom preukaze. Ďalšia administrácia doručenej elektronickej komunikácie bude na zodpovednosti konkrétneho advokáta alebo advokátskej kancelárie.

    Členovia predsedníctva ďalej vzali na vedomie informácie o účasti zástupcov komory na rozporovom konaní k zákonu o súdoch a k zákonu o sudcoch. Pripomienky komory boli čiastočne akceptované. Advokáti – právnické osoby od 1. júla 2017 a fyzické osoby od 1. januára 2018 by mali mať povinnosť využívať na podanie elektronické formuláre schválené ministerstvom spravodlivosti. Povinnosť advokáta – fyzickej osoby mať zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku naďalej nebude zavedená a je na voľbe advokáta – fyzickej osoby, či si ju zriadi a aktivuje.

    Predsedníctvo schválilo Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou advokátskou komorou a Slovenskou komorou daňových poradcov a konkrétny rámec spolupráce Slovenskej advokátskej komory s Radou pre práva dieťaťa – Slovenská republika pri organizácii konferencie. Informácie o podujatí budú uverejnené v komunikačných prostriedkoch komory.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Vzalo na vedomie informáciu o aplikačných otázkach týkajúcich sa osobného bankrotu a postavenia advokáta v svetle novely zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v kontexte právomocí Centra právnej pomoci. Predmetnou novelou bolo do zákona zavedené ustanovenie § 166k, podľa ktorého pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. JUDr. Popovec rokoval s riaditeľkou Centra právnej pomoci. Predsedníctvo rozhodlo doplniť prílohu k Uzneseniu P SAK č. 14/1/2012 z 12. januára 2012 o vedení verejného zoznamu odborného zamerania advokátov Slovenskej advokátskej  komory o odborné zamerania: zápis partnera verejného sektora, upomínacie konanie a osobný bankrot.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o problémoch ustanovovania advokátov ex offo v niektorých regiónoch, kedy súdy za obhajcu ex offo ustanovia advokáta, ktorého označí osoba žiadajúca o ustanovenie advokáta, apelujúc na vzťah dôvery medzi advokátom a klientom. Na niektorých súdoch je prax ustanovovať obhajcov ex offo podľa poradia, v akom sú zapísaní. Zástupcovia komory budú na stretnutiach so zástupcami justície tlmočiť pripomienky advokátov.  

    V súvislosti s nadchádzajúcou Konferenciou advokátov, ktorá sa uskutoční 9. – 10. júna 2017 v bratislavskej Inchebe, boli zosumarizované pripomienky k jednotlivým dokumentom, ktoré budú tvoriť obsah mimoriadneho čísla Bulletinu slovenskej advokácie venovaného špeciálne konferencii.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia, ktoré sa zaoberalo návrhom tém a lektorov na letný seminár advokátov v júni 2017, návrhmi tém a lektorov na zimný seminár advokátov v decembri 2017, návrhmi tematických okruhov Slovenských dní práva v októbri 2017 a vzdelávacím programom HELP, ktorý na zasadnutí odprezentovala. Mgr. Chládeková, PhD. Ďalej vzalo na vedomie informácie o činnosti komisie na ochranu spotrebiteľov právnych služieb a aktualizovaný stav počtu podaných trestných oznámení, počtu podaných sťažností proti uzneseniam vyšetrovateľov policajného zboru o odmietnutí veci podľa jednotlivých krajov.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodli o predložených žiadostiach, vzali na vedomie zoznam advokátov, ktorí do 28. februára 2017 nezaplatili príspevok na vzdelávanie advokátskych koncipientov, správu o čerpaní rozpočtu komory za rok 2016 a porovnanie výnosov a nákladov seminárov advokátskych koncipientov a seminárov advokátov uskutočnených v mesiacoch september až december 2016.

    V rámci príprav galavečera Slovenskej advokátskej komory, ktorý sa uskutoční 28. apríla 2017 v Prešove, predsedníctvo schválilo grafický vizuál nových symbolov komory, ktoré budú prvý raz prezentované na galavečere a rozhodlo o príjemcovi charitatívneho daru z predaja vstupeniek na galavečer.

    Predsedníctvo následne vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora a o konaniach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok komory.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva rozhodli podporiť tzv. „double“seminár AIJA, ktorý sa uskutoční v októbri 2017 v Bratislave, formou propagácie v komunikačných prostriedkoch komory. V rámci podujatia dvoch odborných komisií sa akcent bude klásť aj na relevantnosť zvolených tém pre región strednej Európy. AIJA ako jediná globálna organizácia mladých advokátov dúfa v aktivizáciu mladých kolegov zo Slovenska v medzinárodnej advokácii s tým, že podujatie vytvorí platformu na oboznámenie sa s jej činnosťou. 

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na pozastavenie výkonu advokácie podľa  § 8 ods. 2 písm. c) a d) a podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o advokácii, ako aj o návrhu na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o advokácii.