Slovenská advokátska komora navrhuje úpravu škody v Trestnom zákone

Slovenská advokátska komora navrhuje úpravu škody v Trestnom zákone

Zdroj: SAK, z dňa 18.2.2021

Nie je v poriadku, ak rovnaký skutok by pred 15 rokmi bol priestupkom, ale teraz z dôvodu inflácie a vývoja ekonomiky by sa stal trestným činom. Takýto určite nebol ani úmysel zákonodarcu v roku 2006.

Návrh zmeny Trestného zákona v časti, ktorá upravuje minimálnu škodu predložila Slovenská advokátska komora Ministerstvu spravodlivosti SR už minulý rok ako pripomienku k Zákonu o zaisťovaní majetku. Ministerstvo sa vtedy s pripomienkou vysporiadalo tak, že túto otázku určite bude riešiť pri najbližšej novele trestných kódexov. Vzhľadom na to, že MS SR zriadilo  pracovnú skupinu na novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku, SAK znovu pripomína túto problematiku a zašle návrh opätovne ministerke spravodlivosti.

Náš návrh sa týka úpravy § 125 ods. 1, ktorý teraz určuje, že malou škodou je škoda prevyšujúca sumu 266 €. Ďalšie hranice škody sú násobkami tejto pevnej sumy. Takáto úprava je na Slovensku platná už 15 rokov, historicky sa však suma odvodzovala od nariadenia vlády o minimálnej mzde, teda nie pevne zákonom.

Súčasná pevne upravená výška malej škody spôsobuje, že rovnaký skutok posudzovaný pred 15 rokmi (v čase prijatia právnej úpravy) nemusel byť ani trestný, alebo mohol byť trestný miernejšie, ako je v súčasnosti. Z mnohých skutkov, ktoré pôvodne ani neboli trestnými činmi, ale boli by priestupkami, sa „spontánne“ stávajú trestné činy. Dôsledkom aktuálnej právnej úpravy je tak neustále sprísňovanie trestnej zodpovednosti iba v dôsledku skutočností, ako je inflácia, rast priemernej mzdy, ale aj rast minimálnej mzdy. Toto však nezodpovedá princípom materiálneho chápania právneho štátu a vymyká sa princípu poňatia trestného práva ako prostriedku ultima ratio (posledná možnosť)

Priemerná mzda od účinnosti trestného zákona (r. 2006) narástla z 623 Eur na 1096 Eur (r. 2020).

Táto situácia sa negatívne prejavuje aj v rozhodovacej praxi trestných súdov, ktoré sú často predmetnou neflexibilnou právnou úpravou nútené páchateľov trestať prísnejšie, ako by bolo primerané.

Viliam Karas, predseda SAK: „Nie je v záujme spoločnosti prísne trestným právom trestať prvopáchateľov drobných skutkov. Je to neprimerané a v konečnom dôsledku aj drahé – trestné konanie je v nepomerne vyššej hodnote ako spôsobená škoda, nehovoriac o nákladoch na prípadný výkon trestu odňatia slobody. Riešenie takýchto skutkov by malo zostať v priestupkovej rovine.“

Za účelom odstránenia anomálie, kedy sa zmena trestného postihu deje spontánne, mimo vôle zákonodarcu, sa navrhujeme zmenu právnej úpravy, ktorou sa má zabezpečiť, že jednotlivé kategórie škody budú zodpovedať vôli zákonodarcu aj po zmene, resp. zohľadnení ekonomickej reality.

Preto navrhujeme naviazanie výšky malej škody na výšku priemernej mesačnej mzdy.

Navrhovaná úprava:

V § 125 ods. 1 prvá veta znie: „Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu jednej polovice priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom došlo k spáchania činu.“


Správa bola 18.2.2021 zaslaná aj ako tlačová správa médiám.