Zástupcovia SAK sa stretli s dekanom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zástupcovia SAK sa stretli s dekanom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: SAK, z dňa 22.2.2021

Miroslav Štrkolec, dekan fakulty, privítal Predsedu SAK Viliama Karasa a podpredsedov Jána Kutana, Ondreja Laciaka a Tomáša Illéša. Témou stretnutia bolo vzdelávanie budúcich právnikov a spolupráca školy so SAK. Inštitúcie majú už takmer dva roky podpísanú dohodu – memorandum o spolupráci. Predmetom dohody podpísanej 25. apríla na pôde UPJŠ v Košiciach je spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich povolanie a rozvoj klinického právneho vzdelávania, v rámci ktorého študenti Právnickej fakulty realizujú pod odborným dohľadom vybrané právno-aplikačné aktivity.

Ďalšou témou stretnutia bol aj návrh novej súdnej mapy, ktorý SAK bude v legislatívnom procese pripomienkovať viacerými zásadnými pripomienkami.

Zástupcovia SAK predstavili svoj názor, že na jednej strane nová súdna mapa prináša závažné zmeny, ktorých idea mala byť tvorená v širokej odbornej diskusii strán ktorých sa dotkne, na druhej strane niektoré zámery očisty justície sú síce v materiáli deklarované, avšak ich naplnenie z navrhovaných opatrení nevyplýva.