Postup SAK po zmene zákona pri podmienkach praxe koncipientov

Postup SAK po zmene zákona pri podmienkach praxe koncipientov

Zdroj: SAK, z dňa 22.2.2019

(Bratislava – 22. februára 2019) – Povinnosťou Slovenskej advokátskej komory je napomáhať budovaniu právneho štátu aj efektívnym rešpektovaním právnych predpisov.  Aj napriek tomu, že prijatá novela zákona o advokácii je podľa nás z dôvodu retroaktivity protiústavná, budeme rešpektovať platný právny stav a urobíme všetko pre to, aby sme vedeli zabezpečiť riadnu aplikáciu schválenej novely a proaktívne prijať všetky opatrenia na jej úspešnú realizáciu.

Predsedníctvo SAK schválilo v súlade so zákonom požiadavku minimálneho povinného absolvovania iba 6 hlavných seminárov advokátskych koncipientov na vykonanie advokátskej skúšky počas zákonnej doby koncipientskej praxe v rozsahu 3 rokov. To znamená, že každý koncipient, ktorý má splnené aspoň 3 roky praxe a absolvoval povinné vzdelávanie v týchto troch rokoch, už nebude musieť absolvovať žiadne ďalšie semináre. Zároveň  pracujeme na novom Vzdelávacom poriadku, ktorým sa stanovia nové pravidlá  rozsahu a obsahu cyklického vzdelávania advokátskych koncipientov.

V súlade so zákonom o advokácii SAK umožní do šiestich mesiacov od požiadania vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa zákona o advokácii, absolvoval vzdelávanie v rozsahu určenom predpisom komory, zaplatil poplatok a preukáže, že najneskôr ku dňu konania skúšky získal prax podľa zákona o advokácii. K dnešnému dňu je 1869 advokátskych koncipientov a bývalých koncipientov so splnenou praxou v zmysle zákona o advokácii.

Vzdelávací a skúšobný systém advokátskych koncipientov je nastavený na obdobie piatich rokov a pri náhlej  nesystémovej zmene prakticky bez akéhokoľvek času na prípravu personálnych a materiálno-technických kapacít, môže byť problematické zvládnuť všetky potrebné procesy v zmysle zákonných lehôt. Aj napriek tomu sa snažíme robiť maximum a organizačno-technicky zabezpečiť zvýšený záujem o absolvovanie skúšok a v rámci kalendárneho roka sme zvýšili počet termínov na absolvovanie skúšok na dvojnásobok tak, aby mal čo najväčší počet záujemcov možnosť spraviť skúšku v čo najkratšom čase.

Predsedníctvo SAK prijalo aj vnútorný predpis o uznávaní inej právnej praxe. Podľa zákona o advokácii Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta a podmienky započítania určí predpis komory.

Podrobné informácie dostali všetci advokáti  na mailové adresy, ktoré  zadali pre účel komunikácie so SAK. Ak Vám tento mail neprišiel,  skontrolujte si prosím údaje v databáze SAK a prípadne nám oznámte aktuálnu mailovú adresu.