ORGANIZAČNÉ POKYNY  ku konferencii advokátov

ORGANIZAČNÉ POKYNY ku konferencii advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 7.6.2021
Konferencia advokátov 2021 sa bude konať 11. júna 2021 v priestoroch Incheba v Bratislave.

 

Forma konferencie: Konferencia Advokátov 2021 bude prebiehať hybridne, teda sa jej môžete zúčastniť dvoma spôsobmi, a to buď FYZICKY prísť do Incheby alebo DIŠTANČNE – nadiaľku cez počítač/tablet/smartphone z kancelárie či domova. Podrobnosti o priebehu pri jednotlivých formách účasti čítajte nižšie.

V čase konania konferencie budú všetci pracovníci kancelárie komory fyzicky prítomní v Inchebe. Komora preto nebude poskytovať služby advokátom a advokátskym koncipientom.

Skúšobné testovanie elektronického hlasovania:

·        štvrtok 10. júna 2021 o 14.00 hod. (testovanie v online priestore)

·        piatok 11. júna 2021 o 8.45 hod. (testovanie kombinácia prezenčnej formy a online priestoru)

Telefonická linka technickej podpory:  02/32 184 402  do stredy 9. júna 2021 v štandardnom čase 8.00 – 16.00 hod., štvrtok 10. júna 2021: 8.00 – 18.00 hod., piatok 11. júna 2021: 8.00 – 17.00 hod.

Nenechávajte si, prosím, riešenie technických problémov na poslednú chvíľu. Počas konferencie môže byť linka telefonickej podpory veľmi vyťažená.

Otázky a odpovede: Na webovej stránke komory nájdete sumár základných otázok a odpovedí, ktoré vyplynuli z komunikácie s advokátmi. LINK NA OTÁZKY A ODPOVEDE


PROGRAM KONFERENCIE ADVOKÁTOV 2021

Bratislava, 11. júna 2021

 8.00 hod. Prezencia

8.45 hod. Testovanie elektronického hlasovania

9.00 hod. Otvorenie konferencie

9.15 hod. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a spustenie hlasovania

10.10 hod.   

·        Úvodné slovo a správa predsedu SAK o činnosti Slovenskej advokátskej komory (JUDr. Viliam Karas, PhD.)

·        Správa o činnosti revíznej komisie (JUDr. Zuzana Čížová)

·        Správa o činnosti disciplinárnej komisie (JUDr. Peter Štrpka, PhD.)

·        Správa o činnosti odvolacej disciplinárnej komisie (JUDr. Ľubomír Hrežďovič)

·        Správa o hospodárení komory a čerpaní sociálneho fondu (JUDr. Tomáš Illeš)

10.30 hod. Privítanie a pozdravy hostí

11.15 hod.  Správa návrhovej komisie

12.30 hod. Prestávka spojená s organizovaným obedom v Inchebe

(pre advokátov, ktorí si vyznačia záujem o obed v prihláške

13.00 hod. Ukončenie volieb do orgánov komory

13.30 hod. Návrhy a hlasovanie o predpisoch komory

14.30 hod. Pozičný dokument Slovenskej advokátskej komory

16.00 hod. Správa volebnej komisie

17.00 hod. Záver konferencie

20.00 hod. Raut  (pre prihlásených advokátov)

 

FYZICKÁ ÚČASŤ – Incheba Baratislava

VIDEO O KONFERENCII - FORMA FYZICKY

">


Vjazd do areálu:

motorovým vozidlom iba z Viedenskej cesty (spod Mosta SNP): vjazd označený smerovou tabuľou – pri vjazde uviesť referenciu „konferencia advokátov“, parkovanie zdarma – v exteriéri umiestnené navigačné tabule, vstup do Expo Arény označený nad vchodom bannerom,

vstup pre peších z Einsteinovej ulice: v exteriéri umiestnené navigačné tabule, vstup do Expo Arény označený nad vchodom bannerom.

Orientácia v interiéri Incheby: Tlačovinu s informáciou o jednotlivých priestoroch v Inchebe dostane každý advokát prítomný fyzicky pri prezencii – informácie sú uvedené aj na samostojných paneloch a na výveskách.

Aby bola Vaša prezencia a účasť na konferencii jednoduchá a plynulá, majte pri sebe:

·        advokátsky preukaz alebo občiansky preukaz,

·        mimoriadne číslo Bulletinu slovenskej advokácie (obsahuje návrhy predpisov, v ktorých je navrhovaná zmena),

·        negatívny AG test, resp. potvrdenie o výnimke (očkovanie, prekonané ochorenie a pod.),

·        Vaše prihlasovacie údaje v tvare meno.priezvisko@sak.cloud a heslo, ktoré Vám boli doručené poštou alebo mailom z onlinevolby@sak.sk

·        tí, ktorí chcete využiť vlastné zariadenia – laptop alebo smartphone.

Priebeh prezencie:

1.      Všetky priestory určené na rokovanie konferencie sú označené ako BEZCOVIDOVÁ ZÓNA.

2.      Pred vstupom do budovy bude vykonané overenie podmienok v súlade s platnými opatreniami à je potrebné PREUKÁZAŤ SA (tlačená forma, resp. SMS): negatívnym AG testom, resp. potvrdením o očkovaní, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia, resp. iným platným potvrdením – to všetko v platných časových lehotách.

3.      Komora nezriaďuje v Inchebe mobilné odberové miesto.

4.      Po overení podmienok na vstup dostane každý advokát žetón.

5.      SBS pred vstupom k prezencii overí, že advokát žetónom disponuje.

6.      Prezencia prebieha novým spôsobom – nepodpisuje sa prezenčná listina, totožnosť advokáta sa overuje na prezenčných miestach po predložení advokátskeho, resp. občianskeho preukazu. Odovzdáte žetón, pracovníci prezencie sú na ostatné kroky zaškolení.

7.      účasť na konferencii nie je podmienená prihlásením sa, prihláška bola z dôvodu lepšej organizácie, na konferenciu môžete prísť aj bez predchádzajúceho prihlásenia sa.


Hlasovanie o predpisoch, resp. o procesných otázkach konferencie advokátov v Inchebe:

A.      tí, ktorí si v prihláške na webovej stránke vyznačili záujem o hlasovacie zariadenie (tzv. „handheld“), dostanú ho pri prezencii; v takom prípade už nemôžu hlasovať cez volebný portál. Komora má k dispozícii obmedzený počet hlasovacích zariadení.

ALEBO

 B.      tí, ktorí si prinesú vlastné zariadenia, hlasujú prostredníctvom webového portálu. : https://sakeu.sharepoint.com/sites/volby/  Údaje na prihlásenie do volebného portálu:  meno.priezvisko@sak.cloud  +  heslo

 

Voľby do orgánov komory v Inchebe:

A.      voľba do orgánov komory v osobitnej volebnej miestnosti na poschodí prostredníctvom volebných kioskov (dotykové počítače) po zadaní prístupových údajov

 ALEBO

B.      voľba do orgánov komory na vlastných zariadeniach (laptop, smartphone) prostredníctvom webového portálu.  : https://sakeu.sharepoint.com/sites/volby/  Údaje na prihlásenie do volebného portálu:  meno.priezvisko@sak.cloud  +  heslo

WIFI: Pre účastníkov konferencie v Inchebe bude dostupná štandardná WIFI.

Studený bufetový obed: Pre účastníkov konferencie je okrem celodenného coffe breaku zabezpečený aj studený bufetový obed na poschodí 11. júna 2021 v čase 12.30 - 13.30 hod.

Nastavenie pre ZŤP, resp. pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť: V časti PREZENCIA bude vyčlenený priestor pre ZŤP, resp. pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť – zaškolení pracovníci poskytnú potrebnú asistenciu.

Nové nastavenia: Keďže je potrebné overovať splnenie COVID opatrení a v ÚPLNE NOVOM REŽIME bude prebiehať prezencia, hlasovanie o predpisoch, resp. o procesných otázkach konferencie a voľby do orgánov komory, prosíme Vás o trpezlivosť. 

Priebeh konferencie bude streamovaný do online prostredia. 

DIŠTANČNÁ ÚČASŤ – nadiaľku z domu, kancelárie..

VIDEO O KONFERENCII - FORMA DIŠTANČNE


" target="_blank">


Volebný portál pre prítomných dištančne: https://sakeu.sharepoint.com/sites/volby/

Údaje na prihlásenie do volebného portálu:  meno.priezvisko@sak.cloud  +  heslo

Na volebnom portáli budete môcť:

·       sledovať online prenos z diania v sále konferencie v Inchebe

·       hlasovať o zmenách predpisov

·       voliť členov orgánov komory

·       komunikovať na chate(čete)

 Hlasovanie o predpisoch, resp. o procesných otázkach konferencie advokátov:

Advokáti prítomní dištančne hlasujú prostredníctvom volebného portálu po stlačení tlačidla PREJSŤ NA HLASOVANIE. Hlasovanie bude prebiehať v reálnom čase, budete sledovať priamy prenos zo sály a zároveň sa vám na volebnej platforme zobrazí informácia o čom sa hlasuje spolu s hlasovacími tlačidlami ZA, PROTI, ZDRŽIAVAM SA.

Voľby do orgánov komory:

Advokáti prítomní dištančne hlasujú prostredníctvom volebného portálu. Po stlačení tlačidla PREJSŤ NA VOĽBU budete presmerovaný do volebného systému POLYAS. Tam môžete označiť volených. Počet hlasov ktoré môžete udeliť vám bude zobrazovať v hornej lište.

Na voľbu aj hlasovanie dištančne budete potrebovať ešte druhý stupeň overenia totožnosti – takzvanú autentifikáciu. Bude to prebiehať podobne ako keď platíte cez internetbanking, teda na vaše mobilné číslo, alebo na váš osobný mail vám príde číselný kód, ktorý zadáte do systému.Raut:

Raut sme vzhľadom na kapacitu presunuli do vonkajších priestorov – na terasu nad obchodným domom PRIOR (TESCO) na Kamennom námestí, kde bude pre Vás pripravené občerstvenie aj hudba.

LINK Prihlásenie sa na RAUT

Na raut je potrebné sa prihlásiť samostatnou prihláškou . Na vysvetlenie je potrebné uviesť, že keď sa spúšťalo prihlasovanie cez webovú stránku komory začiatkom mája, nebolo možné robiť organizované spoločenské podujatia; preto komora preverovala záujem o raut iba potenciálne s cieľom zistiť, či by advokáti vôbec mali o takéto podujatie záujem. Keď sa začiatkom júna opatrenia uvoľnili a raut je možné organizovať, komora spustila cez webovú stránku DRUHÉ SAMOSTATNÉ prihlasovanie s uvedením konkrétneho miesta a času.