Konferencia advokátov a druhé kolo volieb do orgánov komory

Konferencia advokátov a druhé kolo volieb do orgánov komory

Zdroj: SAK, z dňa 6.5.2021
Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,

druhé kolo volieb sa bude konať počas konferencie advokátov 11. júna 2021. Či už sa rozhodnete zúčastniť na konferencii fyzicky  v Inchebe alebo „na diaľku“ prostredníctvom počítača, resp. iného technického prostriedku, samotné voľby (aj hlasovanie na konferencii) budú prebiehať elektronicky.

Čo potrebujete, aby ste mohli voliť a hlasovať na konferencii advokátov 2021?

1.      Prezenčná/fyzická účasť na konferencii(prídete do Incheby):

-        Vyplniť prihlášku na fyzickú účasť na konferencii na webovej stránke SAK v privátnej zóne v časti Vzdelávanie a podujatia – zjednoduší to vaše zaprezentovanie na konferencii. LINK

-        Maktivované a funkčné svoje osobné advokátske konto MS Office 365, teda v čase konferencie budete potrebovať prihlasovacie údaje – meno a heslo k účtu „meno.priezvisko@sak.cloud“ .

-        Zaregistrovať sa po príchode na konferenciu – čo slúži ako druhý krok overenia identity advokáta.

-        Advokát bude môcť voliť a hlasovať na elektronickej volebnej platforme  prostredníctvom svojho zariadenia (smartphone, tablet, notebook...) alebo prostredníctvom zariadení prístupných v Inchebe (volebné kiosky na voľbu a hlasovacie zaradenia na hlasovanie).

-        Prosíme vás, nenechávajte si aktiváciu svojho konta na poslednú chvíľu,  je podmienkou vašej účasti na konferencii Ak prídete do Incheby s aktivovaným kontom, získate viac času na stretnutia s kolegami.t.


2.      Dištančná účasť na konferencii (z domu/kancelárie/kaviarne...):

-        Maktivované a funkčné svoje osobné advokátske konto na elektronickej volebnej platforme MS Office 365, teda v čase konferencie budete potrebovať prihlasovacie údaje – meno a heslo k účtu meno.priezvisko@sak.cloud.

-        Na hlasovanie na konferencii bude potrebné aj overenie identity zadaním kódu, ktorý vám bude zaslaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Na tento účel si potrebujeme overiť vaše telefónne číslo alebo e-mail, budeme vás z tohto dôvodu kontaktovať. Svoje zadané údaje si môžete overiť/zmeniť na stránke SAK v časti.

-        Žiadosti o zmeny v zápise - Žiadosť o zápis zmeny adresy trvalého bydliska advokáta. Po otvorení žiadosti v tabuľke uvidíte svoje aktuálne evidované údaje, ktoré môžete upraviť.

-        Prosíme vás, nenechávajte si aktiváciu svojho konta na poslednú chvíľu. Počas konferencie bude technická podpora – Helpdesk určite veľmi vyťažená.

 Advokátske konto na platforme MS Office 365 je rovnaké ako to, cez ktoré prebiehali voľby v prvom kole. Prístupové údaje k týmto kontám sme vám posielali e-mailom (z adresy onlinevolby@sak.sk) alebo v listinnej podobe poštou v období 22. 2. – 3. 3. 2021. Po prihlásení sa prvýkrát do konta je vyžadovaná zmena hesla. Ak ste si konto ešte neaktivovali a chcete sledovať konferenciu a voliť alebo hlasovať, môžete tak stále urobiť prostredníctvom zaslaných prístupových údajov. Ak ste údaje nedostali, aktivovať konto sa vám nedarí, nepamätáte si svoje heslo, alebo máte akýkoľvek iný problém s kontom, je pre vás k dispozícii linka technickej podpory – Helpdesk na čísle 02 / 32 184 402 v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:30 h.Voľby SAK – obdobie medzi prvým a druhým kolom

Čo sa deje medzi prvým a druhým kolom volieb?

1. apríla - ukončenie nominačného kola

2. apríla – „vysypanie obálok“ na mimoriadnom rokovaní P SAK. SAK zverejnila poradie určené prideleným počtom hlasov – ešte pred kontrolou všetkých kritérií.

9. apríla - PSAK na riadnom rokovaní schválilo zoznam nominantov zvolených v prvom kole po zohľadnení pravidla – 1 advokát - 1hlas - 1nominant

10. apríla- 10. máj – kontrola splnenia základných zákonných a stavovských podmienok nominácie – preverenie či nominovaný advokát bol nominovaný v súlade s volebným poriadkom, má v čase schválenia kandidátky predsedníctvom komory aktívny výkon advokácie, nebol evidovaný podľa osobitného predpisu (Ústav pamäti národa) a nebolo mu právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, ktoré nie je zahladené 

10.apríla – 10. máj – udelenie súhlasu advokáta s kandidatúrou – Kancelária komory osloví každého nominovaného advokáta či súhlasí s kandidatúrou. Svoj súhlas musí písomne potvrdiť.

 

Prvé kolo volieb, teda nominačná časť bola ukončená  1. apríla o polnoci. Možnosť nominovať advokátov do orgánov komory elektronickou formou v prvom kole využilo celkovo 1227 advokátov z celkového počtu 6046 oprávnených nominujúcich čo je 20,26 % zapojených kolegov a kolegýň.

Nasledujúci deň po ukončení nominačného kola členovia predsedníctva SAK na mimoriadnom rokovaní 2. apríla otvorili anonymizované elektronické „obálky“ s výsledkami a zverejnili sme poradie jednotlivých nominantov určené prideleným počtom hlasov – ešte pred kontrolou všetkých kritérií.

Na riadnom rokovaní 9. apríla 2021 predsedníctvo schválilo zoznam nominantov zvolených v prvom kole po zohľadnení pravidla – 1 advokát - 1hlas - 1nominant. Následne kancelária komory do 10.mája 2021 zabezpečí kontrolu splnenia základných zákonných a stavovských podmienok nominácie – preverenie či advokát bol nominovaný v súlade s volebným poriadkom, má v čase schválenia kandidátky predsedníctvom komory aktívny výkon advokácie, nebol evidovaný podľa osobitného predpisu (Ústav pamäti národa) a nebolo mu právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, ktoré nie je zahladené.  Advokáti nominovaní v prvom kole budú komorou oslovení aby sa vyjadrili ku svojej kandidatúre a komore zaslali písomný súhlas s kandidatúrou.

Po overení všetkých týchto podmienok kancelária komory zostaví kandidátske listiny pre voľbu v druhom kole, ktoré po schválení predsedníctvom SAK zverejní najneskôr do 14. mája 2021.

Komora medzitým pracuje na organizácii konferencie advokátov a druhého kola volieb. Vzhľadom na pandemickú situáciu a neustále sa meniace podmienky a obmedzenia ide o naozaj náročnú úlohu. Preto je našou snahou pripraviť sa na viacero scenárov ako je možné konferenciu usporiadať – prezenčne, kombinovanou formou – hybridne (konferencie sa bude možné zúčastniť osobne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov on-line), alebo len formou on-line.

Hlasovanie na konferencii bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom jedinečných advokátskych účtov na platforme MS office 365 - tých istých, cez ktoré prebiehala voľba v prvom kole.

V čase konferencie teda budete potrebovať prihlasovacie údaje - meno a heslo k tomuto účtu. Ak z nejakého dôvodu nemáte prístup k tomuto kontu, stále môžete využiť HELPDESK- linku technickej podpory zriadenú na tento účel. Pre hlasovanie na konferencii bude potrebná aj druhostupňová autentifikácia  - zadanie kódu, ktorý vám bude zaslaný prostredníctvom SMS alebo mailu. Na tento účel si potrebujeme overiť vaše telefónne číslo alebo e-mail, budeme V´vás z tohto dôvodu kontaktovať.

Všetci dúfame, že sa 11.6.2021 v Inchebe budeme môcť stretnúť aj osobne.


HELPDESK – technická podpora
Pre advokátov sme zriadili telefonickú linku, na ktorej náš tím technickej podpory pomôže v prípade problémov s online voľbou. Linka je dostupná na tel. čísle 02 / 32 184 402 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 . Jej cieľom je poskytnúť advokátom potrebnú podporu, aby každý, kto chce voliť, tak mohol urobiť.

Galéria