Prejav predsedu SAK Viliama Karasa na konferencii advokátov 2021

Prejav predsedu SAK Viliama Karasa na konferencii advokátov 2021

Zdroj: SAK, z dňa 11.6.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 srdečne vás vítam na zasadnutí najvyššieho orgánu našej samosprávy.

Táto udalosť nech je sviatkom slobodnej a nezávislej advokácie. Stretnutím, na ktorom potvrdíme, že slovenská advokácia je pevným pilierom a garantom ochrany práv, a takisto dôveryhodným partnerom ostatných justičných povolaní.

Tento priestor je v programe určený na prezentáciu správy predsedu o činnosti komory za uplynulé štyri roky. Nebudem sa však zaoberať detailmi správy, ktorú máte k dispozícii v mimoriadnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie. Všetko podstatné je v nej zhrnuté. Radšej by som využil čas na pár slov o časoch, ktoré žijeme, o nás – advokátoch,  advokácii a o komore.

Základnou úlohou civilizovanej spoločnosti je predchádzať živelnosti a chaosu inštitucionalizovaním procesov a hodnôt, na ktorých je táto spoločnosť založená.

Teda zmätku a anarchii treba predchádzať budovaním funkčných inštitúcií, ktoré reprezentujú hodnoty a ochraňujú ich pred tými, ktorí by ich chceli pošliapať.

Hrdo môžem povedať, že aj naša samosprávna organizácia – advokátska komora –  už viac ako 30 rokov prispieva k civilizovanosti našej spoločnosti, reprezentujúc právo na obhajobu ako súčasť právneho štátu.

Dôležitým nástrojom každej funkčnej inštitúcie je jej étos a hodnotový rámec, ktorý formuje jej členov a naznačuje jej pôsobenie navonok. Čím sú étos a hodnotová báza zreteľnejšie, a najmä čím viac sú s nimi stotožnení všetci členovia danej inštitúcie, tým je pôsobenie organizácie dôveryhodnejšie a má aj primeraný spoločenský dosah. Preto si treba neustále pripomínať, že imanentnou súčasťou nášho povolania je nezávislosť, mlčanlivosť, uprednostňovanie záujmu klienta pred vlastným záujmom, predchádzanie konfliktu záujmov a zdravá kolegialita.

Dnes sme svedkami rozvratu inštitúcií, rozvratu procesov a straty dôvery v inštitúcie garantujúce právny štát. Aké je východisko? Chcel by som vystríhať pred krátkozrakými a rýchlymi riešeniami, ktoré môžu rozvrat len urýchliť. Poctivým riešením je, naopak, návrat ku koreňom, k zmyslu a étosu, ktoré jednotlivé inštitúcie a štátne orgány majú reprezentovať. Zároveň je zrejmé, že nestačia len samotné laboratórne reformy súdov, prokuratúry či väzenstva, ale – aby sme sa neminuli cieľu – je rovnako potrebná hlboká a intenzívna spolupráca všetkých inštitúcií založená na potrebnej miere rešpektu a vzájomnej dôvery.

Začať by sme mali od seba. My v Slovenskej advokátskej komore si to plne uvedomujeme a robíme potrebné kroky. Snažíme sa navonok jasne komunikovať, že právny štát neobnovíme anarchiou, ale je nutné budovať vzťahy a inštitucionálnu dôveru – jednak na báze vzájomných kontaktov a rokovaní, ale aj konkrétnymi krokmi, činmi a ich koordináciou.

Komunikujeme a spolupracujeme so zástupcami všetkých zložiek justície, pripomienkujeme a zapájame sa do legislatívnych procesov, napríklad teraz v prípade novely Trestného poriadku a inštitútu väzby. Ak sme vnímali riziko zásadného a systémového ohrozenia práva na obhajobu, zvolili sme aj výnimočný prostriedok a úspešne sa zapojili do konkrétneho konania pred ústavným súdom formou amicus curie.

Na druhej strane vnímame veci, ktoré treba neustále zlepšovať u nás doma, na advokátskej pôde. Podarilo sa nám zvýšiť transparentnosť vo viacerých kľúčových rozhodovacích procesoch: jasne sme nastavili pravidlá pozastavovania činnosti advokáta podľa § 8 ods. 2 písm. b) nášho zákona, prijali a zverejnili sme pravidlá rozhodovania o nezlučiteľnosti výkonu advokácie, jednoznačne sme sa vymedzili v otázke našej disciplinárnej právomoci. Za to všetko by som chcel veľmi poďakovať aj mojim kolegyniam a kolegom z predsedníctva a z ostatných orgánov, ako aj pracovníkom kancelárie komory. Sú to výsledky ich práce, ktorú dnes prezentujem.

Som presvedčený, že každému z nás záleží na fungovaní právneho štátu a jeho inštitúcií, je to podstata nášho povolania a nevyhnutný predpoklad našej úspešnej praxe. Ak nefunguje právny štát, nemôže úspešne a udržateľne fungovať ani advokátska profesia. Poznáte ten pocit bezmocnosti, ak máte klienta informovať o zjavnej protiprávnosti potvrdenej právoplatným rozsudkom...

Urobiť významný a trvácny  spoločenský zásah nedokáže nikto sám. My potrebujeme mať jeden hlas. Potrebujeme mať funkčnú flexibilnú samosprávu, ktorá profesionálne, na odbornej úrovni, vecne a bez politických nánosov bude prispievať k budovaniu právneho štátu. Práve v tom vidím úlohu komory – zastupovať hodnoty advokácie, ale na druhej strane efektívne, flexibilne a rýchlo reagovať na anomálie, excesy a patologické javy ohrozujúce podstatu spravodlivosti.

Inak dôjde k vyprázdneniu našej inštitúcie, vzdialime sa od jej étosu a občania k nám stratia dôveru, čo v konečnom dôsledku poškodí nielen našu profesiu, každého jedného z nás, ale aj našu krajinu.

Výkon nášho povolania, vrátane výkonu našich samosprávnych záležitostí, teda nie je len našou súkromnou záležitosťou, ale aj výrazom našej zodpovednosti za spoločné dobro, za ideu spravodlivosti a práva.

Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým vám, ktorí s nasadením a poctivo vykonávate svoje povolanie, aj tým, ktorí ste si popri svojej vlastnej právnej praxi našli čas aj pre prácu pre komoru a advokáciu ako celok. Nemám teraz na mysli len členov orgánov komory, ale aj prácu všetkých ostatných, ktorí akýmkoľvek spôsobom pridali ruku k spoločnému dielu, bojovali za dobrú vec, a šírili tak dobré meno advokácie.

Takisto Vám všetkým prítomným ďakujem za to, že ste sem dnes prišli, alebo sa pripojili on-line, a dávate tak jasne najavo, že vám záleží na budúcnosti advokácie. Úprimne si to vážim.

Vašu pomoc a podporu bude slovenská advokácia ešte veľmi potrebovať. Advokácia sa totiž nesmie podriadiť moci a ani sa nechať zastrašiť, ak sa jej silný hlas niekomu nepozdáva. My sme tu na to, aby sme bdeli nad dodržiavaním práv jednotlivcov a pravidiel právneho štátu, a aby sme sa ozvali, ak dochádza k ich porušovaniu.

A náš hlas má byť silný a v zásadných veciach jednotný.


poznámka: Predseda SAK Viliam Karas preniesol prejav v úvode konferencie počas prebiehajúcich volieb ako končiaci predseda.