Predseda SAK Viliam Karas sa stretol s predsedom vlády  SR Eduardom Hegerom

Predseda SAK Viliam Karas sa stretol s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom

Zdroj: SAK, z dňa 13.7.2021

Na stretnutí 13. júla 2021 sa predseda vlády a predseda Slovenskej advokátskej komory(SAK) venovali aktuálnym témam advokácie a advokátskej samosprávy a jej nezávislosti.

Predseda SAK Viliam Karas a podpredsedníčka SAK Magdaléna Hromcová predstavili premiérovi fungovanie komory a rozprávali o tom, ako si komora plní svoje úlohy samosprávneho orgánu voči advokátom.

Hlavnou témou rozhovoru bola potreba zachovania nezávislosti advokácie. Zástupcovia SAK komunikovali premiérovi svoju obavu z pokusov spochybňovať slobodné a nezávislé postavenie advokácie a obmedzovať jej samosprávu. Aby advokát mohol vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo, musí byť nezávislý. Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia povolania v podobe nezávislej advokátskej komory.

Premiér Eduard Heger potvrdil, že si váži stavovské organizácie a uznáva ich nezastupiteľnú úlohu v štáte.

Advokát musí vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo. Musíte presvedčiť širokú verejnosť, že ste naozaj apolitický, čestný a spravodlivý,“ povedal predseda vlády Eduard Heger predstaviteľom Slovenskej advokátskej komory

Zástupcovia advokátov priblížili premiérovi systém disciplinárnych konaní na komore. Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 % uznajú vinu. Disciplinárne konania na SAK sú dvojinštančné,  sú efektívne a rýchle, po právoplatné rozhodnutie trvajú v priemere okolo 6 mesiacov. Následne je možný súdny prieskum rozhodnutí na všeobecných súdoch. A práve tu dochádza k výraznému predlžovaniu, rozhodnutia všeobecných súdov často trvajú roky.

Advokáti majú oproti ostatným právnym povolaniam spadajúcim pod disciplinárne konanie na Najvyššom správnom súde SR(NSS SR) výrazne odlišné postavenie. Advokát často vystupuje aj proti štátu a po boku svojho klienta sa súdi so štátom. Nie je preto žiadúce, aby mal štát nad ním disciplinárnu právomoc.

Zástupcovia SAK vyjadrili, že NSS SR vítajú ako inštitúciu, ktorá bude preskúmavať druhostupňové rozhodnutia disciplinárnych senátov SAK, čo môže viesť k zrýchleniu a zefektívneniu celého systému. Dôvodom na zmenu disciplinárnych právomocí nie je ani argument, že advokáti budú mať štátom prenesenú právomoc vo veciach zápisov do obchodného registra. Niektorí advokáti už aj teraz vykonávajú prenesenú právomoc štátu ako správcovia konkurznej podstaty a táto činnosť je oddelená od výkonu advokácie a zároveň správcovia spadajú pod kontrolnú – osobitnú disciplinárnu právomoc Ministerstva spravodlivosti SR. Tento systém je nastavený funkčne a roky nevytvára žiadny problém, podobne je to možné nastaviť aj v tomto prípade a nie je potrebné zasahovať do nezávislosti výkonu advokácie.

Treťou témou, ktorú zástupcovia SAK na stretnutí s premiérom otvorili, je spoločenská zodpovednosť advokácie, kde zástupcovia SAK predstavili predsedovi vlády  dobročinné aktivity advokátov a komory, projekty Nadácie slovenskej advokácie a na pomoc osobám zasiahnutým nejakou formou násilia v párových vzťahoch - Advokáti proti násiliu.

Predseda komory V. Karas sa vyjadril: „Aj napriek pár excesom, ktoré sa vyskytujú v každej profesii, si advokácia plní svoje úlohy. Úlohou advokátskej komory, a aj mojím osobným cieľom, je budovať silnú samosprávu, s dôrazom na etiku povolania, nezávislosť advokácie a budovanie princípov právneho štátu.

Viliam Karas poďakoval pánovi Hegerovi za prijatie.

Galéria