Vyhlásenie SAK: ADVOKÁTI NESMÚ BYŤ TERČOM NENÁVISTNÝCH PREJAVOV / Statement: LAWYERS MUST NOT BE THE TARGET OF HATE SPEECH

Vyhlásenie SAK: ADVOKÁTI NESMÚ BYŤ TERČOM NENÁVISTNÝCH PREJAVOV / Statement: LAWYERS MUST NOT BE THE TARGET OF HATE SPEECH

Zdroj: SAK, z dňa 20.9.2021

Slovenská advokátska komora mimoriadne citlivo vníma akékoľvek nenávistné prejavy voči advokátom vykonávajúcim svoju prácu, a to osobitne ak ide o útoky zo strany politikov.

Najnovšie sme zachytili takéto nevhodné prejavy adresované kolegovi iba pre výkon jeho povolania. Považujeme za našu povinnosť aj v tomto kontexte pripomenúť, že jedinou cestou k spravodlivému Slovensku je rešpekt k právu, prezumpcia neviny, ale rovnako tak aj úcta k názorovým oponentom a primeraná obozretnosť a zdržanlivosť pri kategorických úvahách.

Myslíme si, že verejnej diskusii neprospievajú paušalizované označovania oponentov za súčasť mafie, ktoré podnecujú len ďalšie a ďalšie nevhodné útoky.

Ak ide o dôležité otázky právneho štátu, vyzývame všetkých zúčastnených k potrebnej miere zdržanlivosti a vecnosti vo vyjadreniach ako aj dodržiavanie zásady mlčanlivosti. Budeme radi, keby si tento odkaz zobrali k srdcu všetci zúčastnení, vrátane advokátov, a to aj tých, ktorí sú v súčasnosti politicky aktívni, prípadne na inej, neadvokátskej pozícii.


Statement: LAWYERS MUST NOT BE THE TARGET OF HATE SPEECH

Source: SAK, 20th September 2021

The Slovak Bar Association is extremely sensitive to any hate speech against lawyers performing their profession, especially when it comes to verbal attacks by politicians.

Recently, we have noted such inappropriate pronouncements addressed to a colleague on account of his exercise of the profession. We consider it our duty in this context to recall that the only way towards fair Slovakia is respect for the law, the presumption of innocence, but also respect for opinion opponents and adequate prudence and restraint in categorical considerations.

We do not think that generalized labelling of opponents as members of the mafia is conducive to public debate. On the contrary, it only incites further and further inappropriate attacks.

When it comes to important issues of the rule of law, we call on all parties concerned to exercise the necessary restraint and matter-of-factness in their statements, as well as to adhere to the principle of professional secrecy. We would like this message to be taken to heart by all those involved, including lawyers, also those who are currently politically active, or possibly in a different position in addition to their legal practice.