STRETNUTIE NAJVYŠŠÍCH JUSTIČNÝCH PREDSTAVITEĽOV / MEETING OF HIGH REPRESENTATIVES OF JUSTICE

STRETNUTIE NAJVYŠŠÍCH JUSTIČNÝCH PREDSTAVITEĽOV / MEETING OF HIGH REPRESENTATIVES OF JUSTICE

Zdroj: SAK, z dňa 23.9.2021

Slovenská advokátska komora pozvala k okrúhlemu stolu najvyšších predstaviteľov justičných inštitúcií na Slovensku. Zástupcovia inštitúcií po rokovaní podpísali spoločné vyhlásenie.

Bratislava 23. septembra 2021 – Slovenská advokátska komora (SAK) považuje budovanie a ochranu atribútov právneho štátu za jednu zo svojich najväčších priorít. V právnom štáte je potrebné, aby riadne fungovali všetky zložky justície, teda súdnictvo, prokuratúra, nezávislá advokácia a v rozšírenom ponímaní justície aj policajné orgány.

Základom pre náležitú činnosť inštitúcií je rešpektovanie ich postavenia a právomocí, ktoré sú im priznané právnym poriadkom. Zákonnosť ich konania je základným predpokladom udržiavania dôvery občanov vo fungovanie štátu. Je správne, ak sú tieto inštitúcie podrobené aj primeranej vecnej kritike zo strany médií či politikov, ktorá sa však nesmie zamieňať s neprimeraným nátlakom či zasahovaním do ich rozhodovacej činnosti, čo v konečnom dôsledku má negatívny dopad na zdravý stav občianskej spoločnosti. Vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu v štáte a na to, že z nášho pohľadu absentuje reálna odborná diskusia k týmto témam, sa Slovenská advokátska komora rozhodla vytvárať priestor pre diskusiu najvyšších predstaviteľov dotknutých inštitúcií pri „okrúhlom“ stole na podporu budovania vzájomnej inštitucionálnej dôvery. Našou snahou je aj vyslať pozitívny signál smerom k občianskej spoločnosti, že justičné inštitúcie sú funkčné a ich predstavitelia majú záujem na budovaní právneho štátu.

Stretnutia sa zúčastnili predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, podpredseda ÚS SR Ľuboš Szigeti, sudca ústavného súdu Libor Duľa, za Najvyšší súd predseda Ján Šikuta, podpredsedníčka Andrea Moravčíková a František Mozner, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, prvý námestník GP Jozef Kandera a za Slovenskú advokátsku komoru predseda Viliam Karas a podpredsedovia Ondrej Laciak a Martin Puchalla.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE NS SR, NSS SR, GP SR A SAK

Dolupodpísaní predstavitelia justície, aj vzhľadom na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť v posledných mesiacoch, uvedomujúc si, že dôvera v inštitúcie je základom stability a prosperity štátu, chceme aj týmto vyhlásením prispieť k upokojeniu občanov, že jednotlivé inštitúcie, ktoré zastupujeme,  dennodenne vykonávajú svoje poslanie vo vernosti hodnotám, zákonne a striktne v zmysle ústavy a platných právnych predpisov.

Nebránime sa verejnej kontrole, táto by však mala ostať kontrolou a nie verejným nátlakom. Inštitúcie sú tvorené ľuďmi,  ktorí sú omylní, ale práve preto sa desiatky rokov formuloval právny systém s brzdami a protiváhami, ktorý je korunovaný ústavnou a medzinárodnou ochranou základných práv a slobôd. Tento systém, aj napriek omylom, je funkčný a chceme uistiť všetkých obyvateľov Slovenska, že využívame všetky právne nástroje, aby sme mohli žiť v krajine, kde vládne právo, morálka i spravodlivosť.

K akýmkoľvek systémových zmenám je potrebné pristupovať zdržanlivo a po poctivej odbornej diskusii tak, aby sa v konečnom dôsledku neznížila kvalita ochrany práv občanov.

Ján Šikuta za Najvyšší súd SR, Pavol Naď za Najvyšší správny súd SR, Maroš Žilinka za Generálnu prokuratúru SR, Viliam Karas za Slovenskú advokátsku komoru


MEETING OF HIGH REPRESENTATIVES OF JUSTICE AT THE ROUND TABLE

Source: SAK, 23rd September 2021

The Slovak Bar Association invited the highest representatives of judicial institutions in Slovakia to a round table. After discussion the representatives of these institutions signed a joint statement.

The Slovak Bar Association considers the building and protection of the attributes of the rule of law to be one of its highest priorities. The rule of law requires that all institutions involved in the justice system functioned properly, including the judiciary, the prosecution office, the independent legal profession and, in a broad sense of justice, the police authorities.

The proper functioning of these institutions is based on the respect for their position and the powers conferred on them by law. The legality of their actions is a basic precondition for maintaining citizens' confidence in the functioning of the state.

It is right that these institutions should also be subject to appropriate factual criticism from the media or politicians, which, however, must not be confused with undue pressure or interference in their decision-making, which ultimately has a negative impact on the healthy functioning of the civil society.

Given the current society-wide situation in the state and the fact that, from our point of view, there is a lack of substantial professional discussion on these topics, the Slovak Bar Association decided to create a space for discussion among the highest representatives of the justice at a “round” table to support building the mutual institutional trust. Our aim is also to send a positive signal to civil society that judicial institutions are operational and that their representatives are interested in building the rule of law.

The meeting was attended by Ivan Fiačan, President of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Ľuboš Szigeti, Vice-President of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Libor Dula, judge at the Constitutional Court of the Slovak Republic,

Ján Šikuta, President of the Supreme Court of the Slovak Republic, Andrea Moravčíková, Vice-President of the Supreme Court of the Slovak Republic, Pavol Naď, President of the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, Maroš Žilinka, General Prosecutor of the Slovak Republic, Jozef Kandera, Deputy General Prosecutor of the Slovak Republic, Viliam Karas, President  of the Slovak Bar Association and Vice-Presidents of the Slovak Bar Association, Ondrej Laciak and Martin Puchalla


 JOINT STATEMENT OF THE SUPREME COURT OF THE SLOVAK REPUBLIC, SUPREME ADMINISTRATIVE COURT OF THE SLOVAK REPUBLIC, GENERAL PROSECUTOR´S OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC AND SLOVAK BAR ASSOCIATION

We, the undersigned representatives of the judiciary, in view of the challenges our society has been facing in recent months, bearing in mind that trust in institutions is the basis of the stability and prosperity of the state, would like this statement to reassure citizens that institutions, which we represent, on a daily basis pursue their mission adhering to values, lawfully and strictly in accordance with the Constitution and applicable laws.

We do not object to public scrutiny but it should remain scrutiny and not public coercion. Institutions are made of people who are fallible but for that very reason the legal system has been developing its checks and balances and was crowned with the protection of fundamental rights and freedoms, guaranteed both by the Constitution and at the international level.

This system, despite its faults, is functional and we want to assure all the citizens of Slovakia that we use all legal instruments so that we can live in a country where law, morality and justice prevail.

Any systemic changes must be approached with caution and after a thorough professional discussion so as not to ultimately reduce the quality of protection of citizens´ rights.

 Ján Šikuta on behalf of the Supreme Court of Slovak Republic, Pavol Naď on behalf of the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, Maroš Žilinka on behalf of the General Prosecution Office, Viliam Karas on behalf of the Slovak Bar Association


Galéria