Benátska komisia neodporúča ministerke spravodlivosti meniť systém advokátskej samosprávy

Benátska komisia neodporúča ministerke spravodlivosti meniť systém advokátskej samosprávy

Zdroj: SAK, z dňa 19.10.2021

Benátska komisia vydala svoje stanovisko k otázkam položeným ministerkou spravodlivosti. Prvá otázka sa týkala možnosti vytvoriť viac advokátskych komôr namiesto jednej, druhá otázka sa týkala možných zmien v disciplinárnom konaní proti advokátom.

Bratislava 19. 10. 2021 – Benátska komisia na rozdiel od zaužívanej praxe nedostala na hodnotenie konkrétny návrh zákona, ale dve abstraktné otázky. Až na vyžiadanie dostala od ministerstva úvahy o navrhovaných zmenách, pri ktorých absentuje akákoľvek dopadová štúdia a Benátska komisia konštatuje, že takáto zmena prináša riziko polarizácie a znefunkčnenia systému. 

Viliam Karas, predseda Slovenskej advokátskej komory: „Slovenská advokátska komora už pri zámere ministerstva zaslať tieto otázky Benátskej komisii upozorňovala, že ide o záležitosti, ktoré sú riešiteľné na vnútroštátnej úrovni a nie je potrebné sa s takýmito všeobecnými a hypotetickými otázkami obracať na medzinárodný orgán, osobitne ak na to nie sú dané objektívne dôvody a vec nebola náležite prerokovaná s dotknutými subjektami vrátane súdov. Inak vystavujeme krajinu značnému reputačnému riziku. Otázky ministerstva Benátskej komisii považujeme za reakciu na verejné vystupovanie komory v otázkach týkajúcich sa fungovania právneho štátu a snahu vyvolať zmrazujúci efekt vo vzťahu k našim výstupom. Zároveň je potrebné konštatovať, že Slovenská republika čelí v súčasnosti oveľa významnejším výzvam v oblasti spravodlivosti a nie je namieste, aby unáhlené a nepremyslené politické zásahy viedli k oslabeniu alebo destabilizácii fungujúcich pilierov právneho štátu. Rovnako ma teší, že Benátska komisia vo svojej správe neidentifikovala žiadne nedostatky pri fungovaní SAK.“.

Benátska komisia poznamenáva, že medzinárodné právo vyžaduje nezávislosť a profesionalitu advokátov/obhajcov - záruku, ktorá väčšinou slúži záujmom obvinených v trestných veciach, ako aj odporúča vytvoriť nezávislé advokátske komory. Vo väčšine členských štátov Rady Európy je skôr výnimkou ako pravidlom mať viac ako jeden nezávislý samosprávny orgán právnikov.  Komisia vyjadruje, že SAK by mala byť nezávislá od štátu, alebo by mala mať prinajmenšom značnú autonómiu. Jednou z hlavných funkcií komory je reprezentatívnosť - je poverená úlohou chrániť práva a záujmy svojich členov aj pred štátom. Benátska komisia odporúča slovenskej vláde a zákonodarnému zboru, aby nepokračovali vo vytváraní viacerých advokátskych komôr založených na dobrovoľnom členstve.

K prvej otázke položenej ministerkou týkajúcej sa možnej reformy disciplinárneho konania voči advokátom so zmenou, ktorá by zakladala disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu už v druhom stupni rozhodovania sa komisia vyjadrila tak, že už dávnejšie vyjadrila prednosť tomu, aby sa disciplinárne konania uskutočňovali v samotnej komore. Benátska komisia ďalej vo svojej správe vyjadruje, že ministerka počas návštevy Bratislavy neposkytla spravodajcom primerané dôkazy o svojom tvrdení, že SAK príliš chránila svojich členov. Ako vyplýva zo štatistík poskytnutých SAK, v posledných rokoch boli advokáti postavení pred disciplinárnu zodpovednosť častejšie ako sudcovia a niektoré z týchto disciplinárnych prípadov zahŕňali vysoké peňažné pokuty a vylúčenie z komory. Benátska komisia konštatovala, že neexistujú žiadne viditeľné známky toho, že by bola SAK preťažená svojimi úlohami alebo neschopná poskytovať svojim členom kvalitné služby. 

SLOVENSKÝ PREKLAD SPRÁVY BENÁTSKEJ KOMISIE: https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/benatska

LINK na prezentáciu SAK a argumentáciu pre BK https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/benatska 

List ministerky pre SAK a naša odpoveď – v prílohe/obrázkoch správy

Správa Benátskej komisie: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)042-e


The Venice Commission does not advise the Minister of Justice to change the system of self-governance of lawyers

Source: Slovak Bar Association, 19 October 2021

The Venice Commission has issued an opinion on questions put by the Minister of Justice. The first question concerns the possibility of creating more Bar Associations instead of one, the second question concerns possible changes in the disciplinary proceedings against lawyers.

Bratislava, 19 October 2021 – Contrary to established practice, the Venice Commission did not receive a specific draft law for evaluation, but two abstract questions. Upon a further request, it received reflections on the proposed changes from the Ministry which have not been supported by any impact study, and the Venice Commission states that proposed changes carry a risk of polarization and malfunctioning of the current system.

Viliam Karas, President of the Slovak Bar Association: "The Slovak Bar Association has already indicated that the questions addressed to the Venice Commission could have been resolved at the national level and there was no need to approach an international institution with such general and hypothetical questions, especially if there are no objective reasons for doing so and the matter has not been properly discussed with the parties concerned, including the courts. Otherwise, we expose the country to considerable reputational risk. We consider the Ministry's questions to the Venice Commission to be a response to the Bar´s public statements on issues related to the functioning of the rule of law and as an effort to create a chilling effect in relation to our outputs. At the same time, it must be stated that the Slovak Republic is currently facing much more significant challenges in the field of justice, and it is not appropriate to take hasty and ill-considered political interventions to weaken or destabilize the functioning pillars of the rule of law. I am also pleased that the Venice Commission did not identify any shortcomings in the functioning of the Slovak Bar Association in its report."

The Venice Commission notes that international law requires both independence and professionalism of lawyers/defence counsels - a guarantee that mostly serves the interests of those accused in criminal matters, and it also recommends the creation of independent Bar Associations. In most member states of the Council of Europe, having more than one independent self-governing body of lawyers is an exception rather than the rule. The Venice Commission states that the Slovak Bar Association should be independent from the State, or at least to enjoy a significant autonomy. One of the main functions of the Bar is its representative role - it is entrusted with the task of protecting the rights and interests of its members, even before the state. The Venice Commission recommends the Slovak government and the legislature not to pursue the creation of multiple Bars based on voluntary membership.

On the first question posed by the Minister concerning a possible reform of disciplinary proceedings against lawyers, including the  change that would establish the disciplinary jurisdiction of the Supreme Administrative Court already in the second instance decision-making, the  Venice Commission stated that it had previously expressed preference for disciplinary proceedings to be conducted within in the Bar itself. The Venice Commission further states in its report that the Minister did not provide the rapporteurs with adequate evidence during their visit to Bratislava that would suggest that the Slovak Bar Association was too protective of its members. According to statistics provided by the Bar, in recent years lawyers have been placed under disciplinary liability more often than judges, and some of these disciplinary cases have involved heavy fines and disbarment. The Venice Commission stated that there were no visible indications that the Bar was overburdened with its tasks or unable to provide quality services to its members.

LINK to the Slovak Bar Association presentation and arguments addressed to the Venice Commission: https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/benatska 

Letter by the Minister of Justice  addressed to the Bar and the Bar response attached

Venice Commission report: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)042-e

Galéria