Ponuka dištančného vzdelávania – Šport a ľudské práva

Ponuka dištančného vzdelávania – Šport a ľudské práva

Zdroj: SAK, z dňa 7.4.2022

Téma: Šport a ľudské práva

Druh odbornej prípravy:

Dištančný on-line kurz koncipovaný pre potreby príslušníkov právnických povolaní. Kurz prebieha na vzdelávacej on-line platforme v rámci programu Rady Európy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals). HELP je najväčší vzdelávací paneurópsky projekt určený pre advokátov, sudcov a prokurátorov. Základom kurzu je interaktívny vzdelávací materiál vytvorený skupinou odborníkov Rady Európy, doplňujúce materiály a vedenie kurzu má na starosti tútor, ktorého úlohou je adaptácia kurz na vnútroštátne právne prostredie a prax. Kurz bude prebiehať v slovenskom jazyku a je určený pre advokátov a advokátskych koncipientov.

Obsah a ciele kurzu:

Komplexnosť športovej problematiky z hľadiska dopadu na osobný, spoločenský a profesijný život, ako aj narastajúca popularita športu v spoločnosti, vedie k nárastu sporov súvisiacich so športom. Tieto spory majú trestno-právny, správno-právny či občiansko-právny rámec s určitými špecifikami, spadajú pod vnútroštátnu jurisdikciu, ale aj pod osobitné športové tribunály. Európsky súd pre ľudské práva sa už viackrát zaoberal témou uplatnenia procesných záruk v konaní a aplikáciou článku 6 Európskeho dohovoru. Rada Európy sa dlhodobo venuje témam ako násilie, doping a ovplyvňovanie športových súťaží. Osobitnú pozornosť venuje mladým športovcom a divákom, ktorí sú často o tomto smere málo alebo nesprávne informovaní. Všetky tieto témy sú obsahom kurzu, ktorý bude adaptovaný na slovenské právne prostredia pomocou doplňujúcich materiálov a cvičení pod vedením tútora.

Cieľom kurzu je zvýšiť povedomie o ľudských právach a súvisiacich právnych témach v oblasti športu medzi príslušníkmi právnických povolaní a odborníkmi v oblasti športu. Zameriava sa na posilňovanie vedomostí a zručností v každodennej praxi pri aplikácii vnútroštátnych a medzinárodných štandardov v oblasti športu a ľudských práv. Témy sú spracované prakticky, využívajúc prezentácie, testy vedomostí a prípadové štúdie. Na platforme je možné viesť diskusiu.

Kurz sa skladá z 9 modulov zameraných na nasledovné okruhy tém:

  1. Úvodný modul
  2. Športová arbitráž a spravodlivý proces (čl. 6 EDĽP)
  3. Právo na život a fyzická integrita (čl. 2, 3 a 4 EDĽP)
  4. Právo na súkromie, sloboda prejavu a zhromažďovania (čl. 8,10 a 11 EDĽP)
  5. Právo na slobodu a bezpečnosť (čl. 5 EDĽP)
  6. Zákaz diskriminácie
  7. Antidopingové pravidlá a ľudské práva
  8. Ovplyvňovanie výsledkov a ľudské práva
  9. Diváci, bezpečnosť a ľudské práva

Tútor:

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Priebeh kurzu:

Dňa 17. mája 2022 sa uskutoční úvodný prezenčný seminár v trvaní cca 3 hodiny (od 10:00 do 13:00 hod) v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 6 v Bratislave. Následne účastníci absolvujú kurz dištančnou formou on-line počas 8 týždňov v rozsahu cca 1-2 hod. týždenne. Okrem úvodného semináru účasť nie je viazaná na konkrétny čas - rozsah a harmonogram je len indikatívny, charakter kurzu umožňuje účastníkom absolvovať ho individuálne v rámci vlastných časových možností. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa účastník certifikát Rady Európy.

Náklady:

Účasť na kurze je bezplatná.

Účastníci:

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Registrácia:

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na kurz e-mailom do 30. apríla 2022 na chladekova@sak.sk.

Po potvrdení Vašej prihlášky bude potrebné sa zaregistrovať na vzdelávacej platforme Rady Európy HELP (http://help.elearning.ext.coe.int). Na základe registrácie budú účastníci priradení do uzavretej skupiny na platforme.

V prípade otázok kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk,+421 911 175 387).

Viac informácií o vzdelávacej platforme Rady Európy nájdete na help.elearning.ext.coe.int.