Vyhlásenie SAK k informácii o podozrení z monitorovania porád obhajcu s klientom

Vyhlásenie SAK k informácii o podozrení z monitorovania porád obhajcu s klientom

Zdroj: SAK, z dňa 20.6.2023

Advokát Marek Para doručil Slovenskej advokátskej komore (SAK) podanie, v ktorom SAK informuje o podaní trestného oznámenia pre podozrenie z monitorovania porád advokátov s jeho klientom v priestoroch ústavu pre výkon väzby. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v podaní, a očakávanie, že táto téma môže byť predmetom aj verejných diskusií, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádzame:

- SAK zo zásady svojimi vyjadreniami nevstupuje do výkonu obhajoby v konkrétnych konaniach. Ide o povinnosť konkrétnych obhajcov chrániť práva klientov všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami, vrátane podávania trestných oznámení, či ústavných sťažností.

- SAK berie na vedomie, že súčasťou podania je informácia o výpovedi vyšetrovateľa Policajného zboru, v zmysle ktorého bolo súdom nariadené na podnet tohto vyšetrovateľa a návrh Úradu špeciálnej prokuratúry monitorovanie priestorov, ktoré sú priamo vyhradené pre výkon konzultácií s obhajcom.

- SAK konzistentne a dlhodobo zdôrazňuje, že právo na dôvernosť komunikácie medzi obhajcom a klientom (nech je to ktokoľvek) patrí k základným procesným právam a vyplýva aj z našich medzinárodných záväzkov.

- Ak by sa ukázalo, že v konkrétnych trestných konaniach je právo na dôvernosť komunikácie obvineného s advokátom porušované, a to dokonca priamym nasadením ITP v miestnosti vyslovene určenej pre dôverný rozhovor s klientom (!), išlo by o veľmi vážne a bezprecedentné porušenie základných ľudských práv (čo SAK apriori v konkrétnom prípade bez ďalšieho nemôže tvrdiť, avšak je nevyhnutné, aby tieto informácie boli náležite objasnené).

- Akúkoľvek trestnú činnosť je možné odhaľovať iba zákonnými prostriedkami. V opačnom prípade hrozí, že dôjde nielen k zmareniu konkrétnych konaní, ale v konečnom dôsledku aj k prehĺbeniu nedôvery ľudí v právny štát.