List advokátom

List advokátom

Zdroj: SAK, z dňa 18.12.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

po tomto roku plnom neočakávaných zmien vo fungovaní celej spoločnosti aj samotnej komory, kedy sme sa aj my museli s množstvom vecí a osobných zmien vyrovnať a prispôsobiť sa, si dovoľujem Vás informovať aj touto formou o nasledovnom:

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sme v tomto roku museli zrušiť, alebo výrazne obmedziť takmer všetky prezenčné podujatia, či už vzdelávacie, ale aj spoločenské a medzinárodné. Väčšinu vzdelávania pre advokátov, aj pre koncipientov, sme museli posunúť do online priestoru. Všetko zlé je na niečo dobré a práve situácia s celosvetovou pandémiou urýchlila proces, na ktorom sme už dlhodobejšie na komore doplnkovo pracovali, a to možnosť vzdelávania elektronickou formou.

V rámci spoločenskej zodpovednosti pracujeme na projekte Advokáti proti násiliu, ktorým chceme reálne pomáhať osobám zasiahnutým nejakou formou násilia. Ide o komplexný pro bono projekt spojený aj so vzdelávaním advokátov, kde sme spojili sily s psychológmi a poradkyňami z neziskových organizácií pomáhajúcimi týraným osobám. Budeme radi, ak sa do projektu zapojíte. O podrobnostiach všetkých aktivít vás informujeme na stránkach komory www.sak.sk , www.advokatinavasejstrane.sk , https://sk.linkedin.com/company/sak-sk , alebo na uzavretej advokátskej skupine na Facebook

Ekonomicky racionálne Vám nižšie uvedené informácie budú okrem tohto e-mailu doručené ako príloha najbližšieho Bulletinu slovenskej advokácie, a nie listom ako doteraz.

Ide o informácie ohľadom platieb, na ich platenie používajte prosím prednostne platbu formou elektronickej žiadosti na webovej stránke SAK. V prípade záujmu napr. o kombinované typy poistenia budú tlačivá k dispozícii v kancelárii SAK.

 

VZDELÁVACIE PODUJATIA

Pre advokátskych koncipientov komora organizuje v roku 2021

Hlavné a praktické semináre v súlade so Vzdelávacím poriadkom advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory. Termíny uverejní na webovej stránke v sekcii Vzdelávanie a podujatia na I. polrok v januári 2021 a na II. polrok začiatkom júla 2021. Termíny úvodných seminárov budú uverejňované priebežne počas celého roka.

Komora nastaví koncipientske semináre tak, aby bolo možné alternatívne zmeniť každé podujatie z prezenčnej formy na dištančnú. O zmene formy organizovania povinného vzdelávania bude koncipientov informovať.

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste Vašich advokátskych koncipientov upozornili na povinnosť prihlásiť sa na semináre v januári a v júli prostredníctvom webového portálu komory s použitím prístupového mena a hesla, ktoré im bolo doručené. Pri prihlasovaní na semináre advokátskych koncipientov je z dôvodu riadneho vedenia účtovnej evidencie nevyhnutné v záväzných prihláškach korektne vypĺňať všetky atribúty, vrátane identifikačných údajov zamestnávateľa advokátskeho koncipienta (IČO, DIČ, IČ DPH). Ak advokáti vyplnia potrebné údaje priamo prostredníctvom žiadosti na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory, tieto budú v prihlasovacom formulári na účely fakturácie vždy doplnené systémom automaticky.

 Pre advokátov komora dúfa, že v roku 2021 organizuje

 Letný seminár advokátov

27.05. - 29.05.2021

hotel Partizán, Tále

Zimný seminár advokátov

09.12. - 11.12.2021

hotel Patria, Štrbské Pleso

Vzdelávacie stredy sa dostali do povedomia advokátov v roku 2020 ako osvedčený deň v pracovnom týždni vyčlenený na vzdelávanie. V tejto tradícii komora pokračuje a na stredy v I. polroku 2021 pripravuje nový plán vzdelávacích aktivít. S jeho obsahom Vás oboznámi už v januári na webovej stránke komory, príp. v ďalších informačných prostriedkoch SAK. Podujatia budú podľa aktuálnej situácie organizované kombinovane – v prezenčnej forme v regiónoch v spolupráci s regionálnymi zástupcami komory a v dištančnej forme pre advokátov z celého Slovenska.

Všetky prezenčné aj dištančné podujatia budú nastavené na prihlasovanie prostredníctvom portálu SAK v sekcii Vzdelávanie a podujatia. Online webináre budú následne spúšťané cez Cisco Webex.

O naplánovaní ďalších podujatí Vás budeme priebežne informovať počas celého roka na webovom portáli komory www.sak.sk.

UPOZORNENIE K POVINNÝM PLATBÁM

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie účtovných údajov uvedených pri jednotlivých platbách z dôvodu ich presnej identifikácie. Upozorňujeme, že každá z nižšie uvedených platieb sa vykonáva na iné číslo účtu. Ako variabilný symbol sa vyžaduje registračné číslo advokáta, teda číslo, pod ktorým je advokát – fyzická osoba zapísaný v zozname vedenom komorou. Aj advokáti – konatelia obchodnej spoločnosti založenej na poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii používajú pri platbách uvedených pod bodom 1. a 2. ako variabilný symbol registračné číslo, pod ktorým sú ako advokáti – fyzické osoby zapísaní v zozname vedenom komorou (s výnimkou príspevku na výchovu a vzdelávanie advokátskych koncipientov zamestnaných právnickou osobou a poistného výkonu povolania právnickej osoby – v týchto prípadoch je variabilným symbolom IČO spoločnosti). Upozorňujeme, že číslo uvedené na preukaze spoločníka – konateľa obchodnej spoločnosti sa pri platbách komore nepoužíva (ak je iné ako registračné číslo advokáta – fyzickej osoby). V prípade pochybností o registračnom čísle si informáciu môžete overiť na odbore matriky na telefónnom čísle 02/204 227 38, prípadne na e-mailových adresách matrika@sak.sk alebo office@sak.sk.

Bankové účty má komora zriadené v Poštovej banke, a. s.

Prosím o úhradu poplatkov na rok 2021 na čísla účtov uvedené nižšie.

 

I.        Príspevok na činnosť komory za rok 2021

·                advokát aktívne vykonávajúci advokáciu: 362 eur

·                advokát s pozastaveným výkonom advokácie (počas celého roka 2021): 181 eur

·                splatnosť: do 30. apríla 2021

·                IBAN: SK60 6500 0000 0000 2031 8155

·                BIC: POBN SKBA

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta

·                špecifický symbol: 2021

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky priezvisko, registračné číslo a rok 2021.

 

II.       Príspevok do sociálneho fondu komory za rok 2021

·                advokát aktívne vykonávajúci advokáciu: 17 eur 

·                advokát s pozastaveným výkonom advokácie: 17 eur 

·                splatnosť: do 30. apríla 2021

·                IBAN: SK63 6500 0000 0000 2031 8198

·                BIC: POBN SKBA

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta

·                špecifický symbol: 2021

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky priezvisko, registračné číslo a rok 2021.

 

III.      Príspevok na vzdelávanie a výchovu koncipienta za rok 2020

Výška: 240 eur za každého zamestnaného koncipienta počas celého kalendárneho roka 2020. Ak advokát nezamestnával v roku 2020 advokátskeho koncipienta počas celého roka, platí príspevok alikvotne podľa počtu aj začatých mesiacov, kedy ho zamestnával, a to vo výške 20 eur/mesiac. Tento príspevok sa neplatí za koncipienta, ktorému neplynie prax advokátskeho koncipienta: je na rodičovskej dovolenke, vykonáva odbornú stáž, alebo úspešne vykonal advokátsku skúšku a stále je zamestnaný ako advokátsky koncipient

·                splatnosť: do 31. januára 2021

·                IBAN: SK07 6500 0000 0000 2031 8139

·                BIC: POBN SKBA

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta alebo IČO obchodnej spoločnosti, ktorá koncipienta zamestnávala

·                špecifický symbol: 2020

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky registračné číslo advokáta alebo IČO obchodnej spoločnosti a rok 2020.

 

Poistenie výkonu povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie

Upozorňujeme na povinnosť stanovenú v § 27 ods. 1 zákona o advokácii, podľa ktorej je advokát povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. Nesplnenie tejto povinnosti má podľa § 7 ods. 1 písm. h) za následok vyčiarknutie zo zoznamu vedeného komorou.

Slovenská advokátska komora uzavrela na účel splnenia tejto povinnosti hromadnú poistnú zmluvu s poisťovňou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika. Poistná zmluva je uverejnená na webovej stránke komory v časti vyhradenej advokátom a advokátskym koncipientom.

Advokáti vedení v zozname komory (resp. obchodné spoločnosti poskytujúce právne služby) sa k nej budú môcť do 31. januára 2021 pripojiť vyplnením formulára po prihlásení na webovej stránke komory v časti Elektronické žiadosti → Poistenie výkonu povolania na rok 2021. Poistné zodpovedajúce zvolenej poistnej sume (tabuľky sú uvedené na www.sak.sk) je následne potrebné uhradiť najneskôr do 31. januára 2021.

Pre advokátov – fyzické osoby je minimálna poistná suma určená na výšku 100 000 eur, ktorej zodpovedá ročné poistné 52 eur. Pre spoločnosti s.r.o. je minimálna poistná suma vo výške 1 500 000 eur na jedného spoločníka, čomu zodpovedá ročné poistné 1 032,20 eur na jedného spoločníka.

·                splatnosť: do 31. januára 2021

·                IBAN: SK16 6500 0000 0000 2031 8171

·                BIC: POBN SKBA

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta alebo IČO obchodnej spoločnosti, ak žiada o poistenie spoločnosť

·                špecifický symbol: 213 (pre FO), 216 (pre SRO)

V prípade voľby inej poistnej sumy je potrebné uhradiť zodpovedajúce vyššie poistné podľa sadzobníka poistenia pre rok 2021 uverejneného na webovej stránke komory.

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky Vaše priezvisko, registračné číslo a rok 2021.

Ak nebude uhradené poistné pripísané na účet komory najneskôr 31. januára 2021, poistenie výkonu povolania vznikne najskôr dňom pripísania poistného na účet komory; aj zákonná podmienka poistenia výkonu povolania bude splnená najskôr týmto dňom a môže tak dôjsť k situácii, kedy nebude časť roka krytá poistením výkonu povolania.

 

Individuálne poistenie

Ak advokát alebo obchodná spoločnosť vykonávajúca advokáciu uzavrie na rok 2021 individuálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, môže túto skutočnosť oznámiť komore takisto vyplnením formulára po prihlásení sa na webovú stránku komory (Hlásenie o individuálnom poistení) a odoslaním kópie poistnej zmluvy priamo prostredníctvom webovej stránky komory, alebo môže túto skutočnosť oznámiť zaslaním samostatnej poistnej zmluvy riadnou poštou najneskôr do 31. januára 2021.

O poistenie správcu konkurznej podstaty (bez iného typu poistenia) osobitne je rovnako možné požiadať prostredníctvom formulára po prihlásení sa na webovej stránke komory v časti POISTENIE → Poistenie výkonu povolania na rok 2021. V prípade, ak má záujem o poistenie správcu konkurznej podstaty advokátsky koncipient, je potrebné písomne požiadať kanceláriu komory. Pri platbe poistenia len správcu konkurznej podstaty prosíme ako variabilný symbol uvádzať registračné číslo advokáta v komore, nie číslo správcu konkurznej podstaty.

·                IBAN: SK82 6500 0000 0000 2031 8147

·                BIC: POBN SKBA

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta (neuvádza sa číslo správcu)

·                špecifický symbol: 215

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu kontaktujte komoru na tel. č. 02/204 227 46 alebo na emailovej adrese matrika@sak.sk.

 

Výpočtový základ


Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2020

1 087 eur

 

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

·         1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky),  t.j. 181,17 eur

·         1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t.j. 135,88 eur

·         1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t.j. 90,58 eur

·         1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky)  t.j. 83,62 eur

·         1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t.j. 45,29 eur

·         1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t.j. 18,12 eur

·         1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t.j. 10,87 eur

 

Výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za I. polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky). Výška výpočtového základu na rok 2018 je 980 eur.

 

·         1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky),  t. j. 163,33 eur

·         1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t. j. 122,50 eur 

·         1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t. j. 81,67 eur

·         1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1 vyhlášky), t. j. 75,38 eur

·         1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t. j. 40,83 eur

·         1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t. j. 16,33 eur

·         1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,8 eur

 

KONFERENCIA ADVOKÁTOV 2021

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory prijalo uznesenie v zmysle § 2 ods. 6 Volebného poriadku, ktorým schválilo, že prvé kolo nominácie kandidátov do orgánov komory bude na najbližšej konferencii 11. júna  2021 prebiehať elektronickou formou. Na tento účel bude každému advokátovi vytvorená osobitná schránka/konto na platforme Office365. Prístupové meno a heslo Vám doručíme na Vašu osobnú mailovú adresu; pokiaľ ju neuvádzate budú Vám prístupové údaje doručované poštovou službou. SAK ako nezisková organizácia a orgán verejnej moci má licenciu na vytvorenie týchto schránok/kont k dispozícii bezplatne. Jedinečná schránka/konto bude advokáta bezpečným spôsobom autentifikovať na prístup k certifikovanému elektronickému volebnému systému.

Momentálne prebieha proces prípravy projektu a dúfame, že aj napriek krátkemu času na prípravu sa nám ho podarí zrealizovať. Našou snahou bude advokátov priebežne informovať a inštruovať tak, aby každý, kto sa chce na nominácii zúčastniť, mohol tak spraviť jednoducho z pohodlia svojho domova či kancelárie.

Na tento účel prosím kolegov a kolegyne, aby si prostredníctvom elektronickej žiadosti cez stránku komory (po kliknutí na tento text) aktualizovali údaje o svojej aktuálnej osobnej e-mailovej adrese a mobilnom kontakte v časti - adresa bydliska. Tieto údaje nie sú a nebudú zverejnené na stránke komory. Budú použité výhradne pre možnosť doručenia potrebných informácií zo strany SAK tak, aby prístup k vytvorenej osobnej schránke/kontu na platforme Office365 a jej aktivácia boli plynulou a jednoduchou záležitosťou, ktorá nezaberie viac ako pár minút.

Na záver mi úctivo dovoľte poďakovať za Vašu dobročinnosť pri všetkých Vašich prirodzených aktivitách nielen prostredníctvom obnovenej činnosti Nadácie slovenskej advokácie, ale aj v rámci bezplatnej Právnej pomoci v karanténe a mnohých ďalších projektov, ktoré robíte aj z vlastnej iniciatívy. Ďakujem aj všetkým z Vás, ktorí sa pravidelne vyjadrujete k udalostiam okolo nás týkajúcich sa advokácie, či už zaslanými pripomienkami a podnetmi, alebo prostredníctvom dotazníkov k jednotlivým témam, ktoré sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a názorov advokátov, na základe ktorých sa nám lepšie tvoria stanoviská našej stavovskej inštitúcie. Prajem Vám zaslúžené pokojné vianočné sviatky prežité, dúfam, v okruhu Vašich rodín a blízkych.

 

V roku 2021 Vám prajem viac dobrých ako zlých správ a dúfam, že okolnosti nám umožnia návrat k časom, kedy si okrem elektronických stretnutí budeme môcť dovoliť aj osobné štrngnutie s pohárom dobrého vína.

S kolegiálnou úctou,

 JUDr. Andrej Popovec
advokát 
tajomník Slovenskej advokátskej komory