Povinnosť mlčanlivosti advokáta je právo jeho klienta a nemôže byť svojvoľne porušované ani orgánmi činnými v trestnom konaní

Povinnosť mlčanlivosti advokáta je právo jeho klienta a nemôže byť svojvoľne porušované ani orgánmi činnými v trestnom konaní

Zdroj: SAK, z dňa 26.11.2021

V prípade prehliadky nebytových priestorov advokáta – advokátskej kancelárie, je na miesto vyslaný aj zástupca Slovenskej advokátskej komory, ktorého úlohou je dohliadať na správny výkon prehliadky smerom k zachovávaniu advokátskych predpisov, predovšetkým povinnosti mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti je jedným zo základných princípov advokácie, dá sa prirovnať k spovednému tajomstvu, ktoré je kňaz povinný dodržiavať, ide o právo spovedajúceho sa veriaceho. Podobne sú na tom advokáti, kedy komunikácia s klientom, aj všetky záležitosti o ktorých sa advokát dozvie pri zastupovaní klienta, podliehajú tejto povinnosti. Ide teda o právo klienta a musí byť rešpektovaná ako súčasť ústavného práva na spravodlivý súdny proces a ochranu súkromia.

Slovenská advokátska komora zaznamenala ďalší príklad, kedy povinnosť mlčanlivosti bola ohrozená (ak nie priamo porušená) orgánmi činnými v trestnom konaní. V advokátskej kancelárii advokáta JUDr. P.S. vykonali prehliadku v súvislosti so zastupovaním klienta, ktorý je podozrivý z páchania trestnej činnosti. Pri prehliadke advokátovi zabavili počítač s údajmi všetkých klientov, s osobnou aj pracovnou korešpondenciou, ako aj spisy klientov, ktoré s vecou nijako nesúviseli. Tento postup bol priamo počas prehliadky namietaný, advokát bol ochotný požadované dokumenty súvisiace s trestnou vecou vydať, ale prokurátor aj napriek tomu nebol ochotný veci vyselektovať a rozhodol zobrať všetko. Porušenie mlčanlivosti nemôže byť odôvodnené ťažkosťami oddeliť informácie dôležité pre trestné konanie nachádzajúce sa na nosiči informácií od iných informácií nesúvisiacich s konaním, ktoré sú navyše chránené povinnosťou mlčanlivosti.

V obdobnej záležitosti už Ústavný súd (III. ÚS 68/2010 -62) judikoval porušenie práv advokáta, kedy vyjadril, že ak aj je príkaz na prehliadku zákonný, ale jeho prevedenie zasahuje do povinnosti mlčanlivosti advokáta, ide o zásah do ústavného práva na súkromie, listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností.

Vzhľadom na závažnosť ohrozenia práv klientov, ako aj opakovanému konaniu policajtov a prokurátorov (aj napriek už judikovanému zákazu takéhoto konania), sa predseda Slovenskej advokátskej komory obráti na Generálneho prokurátora SR.


 A LAWYER'S DUTY OF CONFIDENTIALITY IS THE RIGHT OF HIS CLIENT AND CANNOT BE ARBITRARILY VIOLATED, NOT EVEN BY LAW ENFORCEMENT BODIES

Source: Slovak Bar Association, dated November 26, 2021

In the case of police search of the non-residential premises of a lawyer – the law firm, a representative of the Slovak Bar Association is also sent to be present and to supervise the proper performance of the search securing compliance with professional regulations, especially the duty of confidentiality. The duty of confidentiality is one of the fundamental principles of legal profession, it can be compared to the seal of confession, which the priest is obliged to observe and which is the right of the confessing believer. Similarly, all matters that the lawyer learns while representing the client and all communication with the client are subject to this obligation. It is therefore a client's right and must be respected as part of the constitutional right to a fair trial and the protection of privacy.

The Slovak Bar Association noted another case when the duty of confidentiality was endangered (if not directly violated) by law enforcement authorities. In the law office of lawyer JUDr. P.S. they carried out a search in connection with the representation of a client who is suspected of committing a crime. During the search, lawyer´s computer with the data of all his clients was confiscated, including his personal and business correspondence, as well as other client files that were not related to the matter. This procedure was objected to directly during the search. In spite of the lawyer´s willingness to issue the required documents related to the criminal case, the prosecutor was not willing to make selection of files and ordered to confiscate everything.

The breach of confidentiality cannot be justified by the difficulty of separating the information relevant to the criminal proceedings stored on a data carrier from other information not relevant for the proceeding which are, furthermore, protected by the obligation of professional secrecy.

In a similar matter, the Constitutional Court (III. ÚS 68/2010-62) has already ruled on the violation of the lawyer's rights, stating that even if the search order is lawful but its execution interferes with the lawyer's duty of secrecy, it amounts to an interference with the constitutional right to privacy, secrecy of correspondence, secrecy of transported messages and other documents.

Given the severity of the threat to clients' rights, as well as the repeated actions of police officers and prosecutors (despite the case law prohibiting such actions), the President of the Slovak Bar Association will turn to the Prosecutor General of the Slovak Republic.