Najvyšší predstavitelia justičných inštitúcií diskutovali na pôde SAK o pripravovaných legislatívnych zmenách

Najvyšší predstavitelia justičných inštitúcií diskutovali na pôde SAK o pripravovaných legislatívnych zmenách

Zdroj: SAK, z dňa 28.1.2022

Ústavný súd SR, Najvyšší súd SR, Najvyšší správny súd SR, Generálna prokuratúra SR a Slovenská advokátska komora vytvorili spoločnú platformu na odbornú diskusiu o justičných témach

Bratislava 28. 1. 2022 – Na pôde Slovenskej advokátskej komory sa konal už v poradí druhý okrúhly stôl najvyšších predstaviteľov justície, kde sa za Ústavný súd SR zúčastnil jeho predseda Ivan Fiačan a podpredseda Ľuboš Szigeti,  za Najvyšší súd SR predseda Ján Šikuta a podpredsedníčka Andrea Moravčíková, za Najvyšší správny súd SR predseda Pavol Naď a podpredseda Marián Trenčan a z Generálnej prokuratúry SR generálny prokurátor Maroš Žilinka a prvý námestník GP Jozef Kandera. Slovenskú advokátsku komoru reprezentovali predseda Viliam Karas a podpredsedovia Ondrej Laciak a Martin Puchalla.

Prvou témou, ktorej sa na odbornej úrovni venovali, je reforma súdnej mapy. Účastníci uvítali zriadenie Najvyššieho správneho súdu s tým, že sa očakáva dobudovanie sústavy prvostupňových správnych súdov.  K návrhu reformy súdnej mapy, ktorá bola predložená do národnej rady konštatovali,  že množstvo ich návrhov predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k prvému návrhu súdnej mapy nebolo vypočutých a neprešli riadnym rozporovým konaním. Uvedomujú si, že súdnictvo reformu na jednej strane potrebuje, tak čo do zníženia počtu súdov ako aj vyššej špecializácie sudcov vrátane dobudovania systému správneho súdnictva, ale na strane druhej by mala byť pripravená riadne a realizovateľná postupnými krokmi, zohľadňujúc aj dopad na sústavu orgánov prokuratúry, aby nedošlo k ohrozeniu funkčnosti celého systému a neprimeranému nárastu dĺžky súdnych konaní. Z tohto dôvodu predstavitelia NS SR, NSS SR, SAK a Generálnej prokuratúry SR zaslali predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi list so žiadosťou o spoločné stretnutie k návrhu súdnej mapy aj za účasti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Účastníci zároveň dôrazne žiadajú kompetentných, aby sa v rámci reformy popri návrhu súdnej mapy čo najskôr pristúpilo k zásadnému personálnemu a technickému posilneniu súdov a prokuratúry. Viac vyšších súdnych úradníkov a asistentov na súdoch a prokuratúrach je rýchla, efektívna a najlacnejšia cesta k prístupu k spravodlivosti a odstraňovaniu prieťahov.

Druhou témou rozhovorov bola novelizácia trestných kódexov. Navrhovaná novela je svojím rozsahom vnímaná už takmer ako rekodifikácia, ktorá však bola znovu pripravovaná na ministerstve bez komunikácie s ďalšími zložkami justície. Pri okrúhlom stole sa zhodli, že návrh obsahuje aj viacero vítaných zmien trestnej politiky štátu, ale každý zo zúčastnených subjektov podal voči nemu množstvo zásadných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dohodli sa na potrebe vytvorenia spoločnej odbornej platformy - skupiny pre trestné právo, ktorej účelom bude formulovať spoločnú odbornú pozíciu, ktorá by prispela ku kvalitnej rekodifikácii trestných kódexov.

Treťou témou stretnutia bol poslanecký návrh na vytvorenie živnosti na poskytovanie právnych služieb. Predstavitelia najvyšších justičných inštitúcií podpísali vyhlásenie s vyjadrením postoja k navrhovanej zmene.

                          Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov justičných inštitúcií k poslaneckému návrhu vzniku živnosti na poskytovanie právnych služieb

Bratislava 28. 1. 2022 – Na spoločnom stretnutí najvyšších predstaviteľov justičných inštitúcií pri okrúhlom stole na pôde Slovenskej advokátskej komory sa otvorila aj téma poslaneckého návrhu zmeniť živnostenský zákon a zaviesť nový druh živnosti na poskytovanie právnych služieb. Zástupcovia Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory vyjadrili nasledovné jednotné stanovisko k tomuto návrhu:

Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bol popri advokácii vytvorený paralelný systém poskytovateľov právnych služieb formou živnosti. Ide o krok proti zabezpečeniu kvality a etiky pri poskytovaní právnych služieb občanom. Navrhovanú zmenu považujeme za nedôvodnú a odmietame ju ako celok.

Za Najvyšší súd SR Ján Šikuta, predseda

Za Najvyšší správny súd SR Pavol Naď, predseda

Za Generálnu prokuratúru SR Maroš Žilinka, generálny prokurátor

Za Slovenskú advokátsku komoru Viliam Karas, predseda


High representatives of judicial authorities discussed the legislative reforms at the round table hosted by the Bar

Source: Slovak Bar Association, January 28, 2022

Constitutional Court of the Slovak Republic,  Supreme Court of Slovak Republic, the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, General Prosecution Office and the Slovak Bar Association established a common platform for expert discussion on topics of justice

Bratislava, January 28, 2022 – The second round table of the high representatives of the justice took place at the premises of the Slovak Bar Association. The meeting was attended by Ivan Fiačan, President of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Ľuboš Szigeti, Vice-President of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Libor Dula, judge at the Constitutional Court of the Slovak Republic, Ján Šikuta, President of the Supreme Court of the Slovak Republic, Andrea Moravčíková, Vice-President of the Supreme Court of the Slovak Republic, Pavol Naď, President of the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, Maroš Žilinka, General Prosecutor of the Slovak Republic, Jozef Kandera, Deputy General Prosecutor of the Slovak Republic, Viliam Karas, President  of the Slovak Bar Association and Vice-Presidents of the Slovak Bar Association, Ondrej Laciak and Martin Puchalla.

The first topic they addressed at the professional level was the judicial map reform. The participants welcomed the establishment of the Supreme Administrative Court that is expected to be complemented with a system of first-instance administrative courts. With regard to the proposal of the court map reform, which was submitted to the National Council, they stated that a number of their proposals submitted in the official interdepartmental comments procedure to the first draft of the court map had not been heard and had not undergone regular assessment procedure. While recognizing that the judiciary needs a reform, both in terms of reducing the number of courts and enhancing the specialization of judges, including the completion of the administrative justice system, they stressed that it should be prepared properly and enforced by gradual steps, taking into account the impact on the prosecution system, so as not to jeopardize the functioning of the whole system and cause disproportionate increase in the length of court proceedings. For this reason, the representatives of the Supreme Court of the Slovak Republic, the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, the Bar and the General Prosecutor's Office of the Slovak Republic sent a letter to the Prime Minister Eduard Heger requesting a joint meeting on the draft court map with the participation of Minister of Justice Mária Kolíková. At the same time, the participants strongly urge the competent authorities to substantially increase the staffing and technical capacities of the courts and the prosecutor's office as soon as possible, in addition to the draft court map reform. More senior court officials and assistants in courts and prosecutors' offices are a fast, efficient and cheapest way to improve the access to justice and to eliminate delays.

The second topic of discussion was the amendment of criminal codes. The scope of the proposed amendment is perceived almost as a recodification, which, however, was again prepared at the ministry without communication with other branches of justice. At the round table, they agreed that the proposal contained a number of welcome changes to the state penal policy, but each of the stakeholders also submitted a number of key comments in the official interdepartmental comment procedure. They agreed on the need to create a common professional platform - a criminal law working group, the purpose of which will be to formulate a common professional position that would contribute to a quality recodification of criminal codes.

The third topic of the meeting was a parliamentary bill that proposes a possibility to establish a trade licence for the provision of legal services. Representatives of the highest judicial institutions signed a statement expressing their position on the proposed change.

Joint statement of the high representatives of judicial institutions on the parliamentary proposal for the creation of a trade licence for the provision of legal services

Bratislava, January 28, 2022 - At a joint meeting of the high representatives of judicial institutions at a round table on the premises of the Slovak Bar Association, the topic of the parliamentary proposal to change the Trade Licensing Act and introduce a new type of trade for the provision of legal services was also discussed. Representatives of the Supreme Court of the Slovak Republic, the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, the General Prosecutor's Office of the Slovak Republic and the Slovak Bar Association expressed the following unanimous opinion on this proposal:

We categorically disagree with the establishment of a parallel system of legal service providers in the form of a trade licence, in addition to the legal profession. It is a step back in the protection of quality and imposition of ethics in the provision of legal services to citizens. We consider the proposed change to be unfounded and reject it as a whole.

Ján Šikuta on behalf of the Supreme Court of Slovak Republic

Pavol Naď on behalf of the Supreme Administrative Court of the Slovak Republic,

Maroš Žilinka on behalf of the General Prosecution Office

Viliam Karas on behalf of the Slovak Bar Association

Galéria