EÚ rozšírila sankcie proti Rusku o právne poradenské služby

EÚ rozšírila sankcie proti Rusku o právne poradenské služby

Zdroj: SAK, z dňa 21.10.2022

Rada Európskej únie rozšírila zákaz poskytovať niektoré služby ruským subjektom o právne poradenské služby.

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1909 zo 6. októbra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine zavádza nové znenie článku 1k ods. 2, v zmysle ktorého:

„Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať architektonické a inžinierske služby, právne poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT pre:

a)       vládu Ruska alebo

b)      právnické osoby, subjekty a orgány usadené v Rusku.”

Recitál 13 rozhodnutia definuje právne poradenské služby nasledovne:

„Právne poradenské služby” zahŕňajú: poskytovanie právneho poradenstva zákazníkom v nesporových veciach vrátane obchodných transakcií, ktoré zahŕňajú uplatňovanie alebo výklad práva; účasť s klientmi alebo v ich mene na obchodných transakciách, rokovaniach a iných kontaktoch s tretími stranami; a prípravu, vykonávanie a overovanie právnych dokumentov.

„Právne poradenské služby” nezahŕňajú žiadne zastupovanie, poradenstvo, prípravu dokumentov alebo overovanie dokumentov v súvislosti so službami právneho zastupovania, konkrétne vo veciach alebo konaniach pred správnymi agentúrami, súdmi alebo inými riadne zriadenými úradnými tribunálmi alebo v rozhodcovských či mediačných konaniach 

Celé znenie rozhodnutia nájdete na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022D1909

Zákaz sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uplatnenie práva na obhajobu v súdnom konaní a práva na účinný opravný prostriedok.

Zákaz sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prístupu k súdnemu, správnemu alebo rozhodcovskému konaniu v členskom štáte alebo na uznanie alebo výkon rozsudku alebo rozhodcovského rozsudku vydaného v členskom štáte, ak takéto poskytovanie služieb je v súlade s cieľmi nariadenia Rady (EÚ) 2022/1904 a nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014.

Zákaz sa nevzťahuje na poskytovanie služieb určených výhradne pre právnické osoby, subjekty alebo orgány so sídlom v Rusku, ktoré sú vo vlastníctve alebo výlučne alebo spoločne kontrolované právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú registrované alebo zriadené podľa práva členského štátu EÚ, členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo partnerskej krajiny uvedenej v Prílohe VII (USA, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Južná Kórea).

Zákaz sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv uzavretých pred 7. októbrom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv do 8. januára 2023.