Vyjadrenie SAK k novele trestného poriadku týkajúcej sa kolúznej väzby

Vyjadrenie SAK k novele trestného poriadku týkajúcej sa kolúznej väzby

Zdroj: SAK, z dňa 23.7.2021

 Aj na základe iniciatívy Slovenskej advokátskej komory sa téma úpravy podmienok rozhodovania o väzbe a trvania kolúznej väzby otvorila. Komora dlhodobo a konzistentne upozorňuje na problematiku kolúznej väzby, návrhy na jej úpravu sme predkladali takmer pri každej príležitosti, keď bola otvorená možnosť úpravy trestných kódexov. Aj náš návrh, ktorý sme v januári 2021 zaslali ministerke spravodlivosti, vychádzal z návrhov, ktoré predkladáme od roku 2007. Preto nás mrzí, že sa táto téma v takej miere spolitizovala.

Je aj úspechom komory, že novela prináša skrátenie lehoty trvania kolúznej väzby zo 7 na 5 mesiacov. Novela však nereflektovala ďalšie naše návrhy. Naďalej tak pretrvá rozpor Trestného poriadku s judikatúrou ESĽP, ktorá vraví, že aj nahradenie kolúznej väzby má byť možné.

Obzvlášť závažne vnímame, že novela vo vzťahu k väzbe de-fakto zavádza dve kategórie osôb a síce osoby, ktoré sa už preukázateľne kolúzne správali (u ktorých neplatí 5 mesačná lehota) a osoby, u ktorých kolúzne správanie preukázané nebolo, avšak v zmysle novely môžu byť 5 mesiacov držané v kolúznej väzbe. Uvedené komora vníma ako oslabenie posudzovania dôvodov väzby aj oproti súčasne platnému právnemu stavu.

Táto novela taktiež nevyriešila otázku možných prípadov nadkvalifikácie trestných činov, dokonca tak ako bola prijatá sa domnievame, že sa ešte zvýši riziko nadkvalifikácie s tým, aby bolo možné predĺženie 5 mesačnej lehoty kolúznej väzby.

Ako najproblematickejšiu časť novely vnímame posilnenie právomocí prokurátora pri rozhodovaní o väzbe. Zásadne protestujeme proti navrhovanej zmene, kedy by prokurátor v prípravnom konaní po tom, ako pominie niektorý z dôvodov väzby, mohol rozhodnúť o zmene dôvodov väzby.

Na jednej strane sme úprimne radi, že o tejto roky potláčanej téme sa teraz hovorí, táto novela ako celok ale nespĺňa naše predstavy o reálnej zmene trestnej politiky nášho štátu, ktorá by nás aj v tejto oblasti zaradila medzi vyspelé Európske štáty.

Táto debata totiž nie je o siedmich „prominentných“ ľuďoch, ktorí sú v kolúznej väzbe, ako sa to niektorí snažia zľahčovať. Okrem tých, ktorí majú len kolúzny dôvod (a je ich okolo 7-10), sme v apríli mali ďalších 145 osôb s kombináciou kolúzneho a iného dôvodu väzby, ktorých podmienky výkonu väzby sa ale riadia kolúznou väzbou, teda sú rovnako v kolúznej väzbe ako „tí siedmi“. Pri porovnaní s Českou republikou máme 3,4 násobok ľudí v kolúznej väzbe.

Prikladáme štatistiku väzby v ČR a SR

Slovensko (stav k 21.4.2021),  Česko (stav k 18.5.2021)

Celkovo osôb vo väzbe

SR 1509     ČR1295

Kolúzna väzba

SR 10      ČR 2

Kolúzna v kombinácii

SR 145    ČR 87

Kolúzna celkovo

SR 155      ČR 89

Počet obyvateľov

SR 5 460 136 (k 2020)

ČR 10 649 800 (k 2020)

Počet vo väzbe/ na 100 000 obyv.

SR 27,6    ČR 12,1

Počet v kolúznej/ na 100 000 obyv.

SR 2,84     ČR 0,84

 

Z jednoduchého porovnania nám vychádza:

1.     v Slovenskej republike máme 3,4 násobne krát vyšší počet osôb v kolúznej väzbe (samostatne aj v kombinácii) na 100 000 obyvateľov ako v Českej republike.

výpočet 2,84 : 0,84 = 3,3809

2.     v Slovenskej republike máme 2,3 násobne krát vyšší počet osôb vo väzbe na 100 000 obyvateľov ako v Českej republike.