Internet nepozná vašu situáciu

Dôverujte len
    svojmu advokátovi

„Kto je bdelý a hľadí na svoje práva,
má právo na úspech”

BOREC Tomáš JUDr. Predseda SAK

Advokát je ten, kto spĺňa všetky podmienky stanovené v citovanom zákone a je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. V zozname sú advokáti zoradení nielen podľa abecedy, ale aj podľa sídla a podľa jazykových znalostí. Zoznam je na požiadanie k nahliadnutiu.

Advokát je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky. Výkon povolania upravuje zákon o advokácii, zásady výkonu povolania a ostatné stavovské predpisy.