Advokátska skúška

Advokátska skúška sa skladá z písomného testu, písomných úloh a ústnej časti. Žiadateľ o vykonanie advokátskej skúšky sa na túto prihlasuje v celosti podaním/zaslaním písomnej prihlášky s uvedením všetkých potrebných náležitostí.Prihlášku je potrebné zaslať na adresu sídla Slovenskej advokátskej komory v listinnej podobe podpísanú spolu s jej náležitosťami, alebo doručiť ju v elektronickej podobe podpísanú kvalifikovaným podpisom.

 • aktuálny telefonický a e-mailový kontakt, ako aj aktuálnu adresu (Pozvánku na prvú časť skúšky - písomný test, rovnako aj na druhú časť - písomné úlohy a ústnu časť skúšky – realizuje komora prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú koncipientom v prihláške na advokátsku skúšku, prípadne na poslednú evidovanú e-mailovú adresu v matrike komory)
 • údaje potrebné pre odpis z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, aktuálne číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko (rodné priezvisko) matky
 • hodnotenie súčasného (prípadne posledného) školiteľa a zároveň jeho čestné vyhlásenie, že všetky záväzky z platenia príspevkov za advokátskeho koncipienta má voči komore vysporiadané; v prípade, že splatnosť nastane až v januári nasledujúceho kalendárneho roka, čestne vyhlásenie, že vzniknuté pohľadávky riadne a včas uhradí
 • čestné vyhlásenie koncipienta, že jeho prax je bez akéhokoľvek prerušenia o ktorom komora nemá vedomosť (zmena školiteľa nie je považovaná za relevantné prerušením praxe v zmysle uvedenej požiadavky)
 • výkaz praxe advokátskeho koncipienta za obdobie trvania povinnej koncipientskej praxe (vedený v elektronickej podobe formou k tomu určených formulárov cez osobný prístup koncipienta prostredníctvom mena a hesla – ktoré potvrdzuje školiteľ koncipienta cez vlastný prístup menom a heslom KLIKNUTÍM TU, prípadne ako súbor dokumentov /excel, word, pdf/ tieto vloží školiteľ cez osobnú sekciu stránky komory KLIKNUTÍM TU)
 • kópia dokladu o úhrade skúšobného poplatku (nemusí sa jednať o originál potvrdenia z banky, z dokladu má byť zjavný dátum vykonania úhrady, číslo účtu odosielateľa, číslo účtu príjemcu a variabilný symbol pod ktorým bol poplatok uhradený)

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade s platným skúšobným poriadkom Slovenskej advokátskej komory umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 100 €


Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Poznámka: Meno a Priezvisko koncipienta, písomná časť
Suma: 200 € (v prípade 1. zaradenia na písomnú časť)
Suma:150 € (pri 2. a ďalšom zaradení na písomnú časť)

Úhrada skúšobného poplatku – ústna časť

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Poznámka: Meno a Priezvisko koncipienta, ústna časť
Suma: 150 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu skusky@sak.sk

 • Otázky na TEST
  viď na podstránke OTÁZKY NA TEST
 • Písomné úlohy
  Zadania písomných úloh nie sú dostupné. Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva na elektronických prostriedkoch komory. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny. Zadanie písomných úloh vyberie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu z občianskeho práva, z obchodného práva a z trestného práva na konkrétny termín advokátskej skúšky.
 • Otázky na ústnu časť
  viď na podstránke OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ