Sťažnostná agenda - informácia

sťažnosť (na advokátov a adv. koncipientov) sa podáva písomnou formou, a mala by obsahovať:

  • kedy splnomocnil advokáta (konkrétne meno a sídlo) na zastupovanie,
  • či mu zálohoval trovy právneho zastúpenia,
  • ak áno, či má o tom príjmový pokladničný doklad,
  • v čom podľa neho, advokát pri zastupovaní pochybil,
  • ak má doklady, ktoré potvrdzujú jeho stanovisko, nech predloží neoverené fotokópie,
  • sťažnosť, resp. návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo,
  • napriek tomu, pre zachovanie dobrého mena advokácie komora prešetrí všetky sťažnosti, ktoré sú jej doručené.