Kniha o autorizácii

Advokáti môžu v zmysle zákona o advokácii vykonávať tzv. autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností. V zmysle tohto zákona je autorizovaním zmluvy „spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.“ Každú zmluvu o prevode nehnuteľností je možné autorizovať advokátom, a tým zabezpečiť správnosť vyhotovenia konkrétnej zmluvy o prevode nehnuteľností. Advokát je v rámci autorizácie zmluvy garantom toho, že zmluva o prevode nehnuteľností bude mať všetky zákonné náležitosti a jeho obsah ani účel nebude odporovať zákonu, ani sa priečiť dobrým mravom.

Dňa 1. septembra 2009 nadobudlo účinnosť Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 3/13/2009 zo dňa 7. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobnosti o povinnostiach advokáta pri autorizácii, o vedení evidencie o autorizácii a Knihe o autorizácii, v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 4/13/2009 zo dňa 4. septembra 2009 (ďalej v texte len „uznesenie o autorizácii").

Uznesenie o autorizácii upravuje podrobnosti a pravidlá autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti podľa novely zákona o advokácii, ustanovuje napríklad spôsoby vyhotovenia autorizačnej doložky, náležitosti pečiatky advokáta na účely autorizácie, či podrobnosti týkajúce sa zisťovania totožnosti konajúcej osoby. Advokátom vyplýva z uznesenia o autorizácii povinnosť vykonať autorizáciu zmluvy v súlade s novelou a uznesením o autorizácii, pričom nesplnenie povinnosti sa podľa uznesenia o autorizácii považuje za disciplinárne previnenie advokáta.

Podľa uznesenia o autorizácii advokát autorizuje zmluvu iba na žiadosť konajúcej osoby. Autorizáciu vykonáva advokát osobne. Zastúpenie advokáta inou osobou nie je prípustné. Ak advokát vykonáva advokáciu vo forme obchodnej spoločnosti, vykonáva autorizáciu v mene a na účet obchodnej spoločnosti.

Uznesenie o autorizácii advokátovi ukladá zisťovať údaje o totožnosti konajúcej osoby z jej občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného platného úradného dokladu, ktorý obsahuje zobrazenie tváre konajúcej osoby, pričom konajúca osoba svoj súhlas so zisťovaním a uchovávaním osobných údajov vyjadrí svojím podpisom v Knihe o autorizácii.

Advokát je povinný zapísať každú autorizáciu do Knihy o autorizácii, ktorú vydáva SAK na základe písomnej žiadosti advokáta, obsahujúcej overený podpisový vzor advokáta. Advokát je povinný prideliť každej autorizácii každej konajúcej osoby samostatné poradové číslo v Knihe o autorizácii, a to aj v prípade, že listinu podpísalo viac konajúcich osôb.

Autorizáciou advokát nemôže nahradiť osvedčenie podpisu na plnomocenstve konajúcej osoby. Advokát nevykoná autorizáciu na listine, ktorú nevyhotovil, na listine, ktorá neobsahuje žiadny text a na listine, ktorá je napísaná v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, ak súčasne nie je predložená v úradne overenom preklade do štátneho jazyka, výnimkou je prípad, ak advokát ovláda jazyk, v ktorom je listina napísaná.

Autorizáciu advokát potvrdí v doložke o autorizácii (autorizačnej doložke), o náležitostiach ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte.

V prípade, ak sa listina o zmluve skladá z niekoľkých listov papiera, z uznesenia o autorizácii po jeho zmene vyplýva advokátovi povinnosť vytvoriť technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľnosti skôr, než zmluvu podpíšu konajúce zmluvné strany, pričom technickou jednotou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je pevné spojenie jednotlivých listín zmluvy o prevode nehnuteľnosti vrátane jej nedielnych príloh a geometrického plánu, ktorým má dôjsť k rozdeleniu nehnuteľnosti. Uznesenie o autorizácii v súvislosti s touto povinnosťou odkazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 5. októbra 2006, sp. zn.: 3 Sž-o-KS 55/2006.

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 3/13/2009 zo dňa 7. augusta 2009 bolo zverejnené vo Vestníku SAK v čiastke č. 19, ktorá bola uverejnená dňa 1. septembra 2009. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 4/13/2009 zo dňa 4. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 3/13/2009 zo dňa 7. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobnosti o povinnostiach advokáta pri autorizácii, o vedení evidencie o autorizácii a Knihe o autorizácii, bolo zverejnené vo Vestníku SAK v čiastke č. 20, ktorá bola uverejnená dňa 24. októbra 2009, pričom od tohto dňa, teda odo dňa 24. októbra 2009, nadobudli účinnosť aj zmeny a doplnenia týkajúce sa článkov 8 až 11 uznesenia o autorizácii.

Objednávka knihy o autorizácii pre advokáta

Objednávka knihy o autorizácii pre spoločnosť