Povinné zastúpenie

Áno, v niektorých typoch sporov a konaní je povinnosť byť zastúpený odborníkom – advokátom. Sprísnenie povinnosti byť za­stúpený advokátom je odôvodnené po­vahou a odbornou náročnosťou týchto konaní. Prítomnosť odbor­ne vzdelanej osoby – advokáta pomáha nielen k riadnemu priebehu kona­nia, ale sleduje aj zvýšenú potre­bu ochrany dotknutej osoby.

Povinné zastúpenie v takých prípadoch nie je nutné, ak je

  • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
  • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.