SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Bulletin : Uznesenie P SAK o autorských odmenách

Uznesenie P SAK o autorských odmenách

Uznesenie P SAK č. 20/19/2010 z 11. novembra 2010 o výške autorskej odmeny za normostranu a kritériách použitia koeficientov pre prekladateľov resumé do Bulletinu slovenskej advokácie do cudzích jazykov z 11. novembra 2010

doplnené Uznesením P SAK č. 23/2/2011 zo 17. februára 2011

 

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) uznieslo takto:

 

Čl. 1

 

(1) Stanovujú sa tri hladiny honorárov za príspevky do Bulletinu slovenskej advokácie (ďalej len „Bulletin“) od najvyššej 3 po najnižšiu 1:

 

Sadzba  4

18 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na preklady anotácií do AJ a NJ

 

 

 

Sadzba  3

11 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré redakčná rada Bulletinu posúdila ako výborné

 

 

 

Sadzba  2

9 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré museli byť na základe pripomienok redakčnej rady v spolupráci s autorom prepracované

 

 

 

Sadzba  1

7 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na recenzie, aktuality, diskusiu a pod.

 

(2) Honoráre za príspevky do Bulletinu schvaľuje redakčná rada za konkrétne vydanie Bulletinu v sadzbe od 1- 4.

 

Čl. 2

 

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.

 

JUDr. Tomáš Borec

predseda Slovenskej advokátskej komory