SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu usadených euroadvokátov/zmeny

Doklady k zápisu usadeného euroadvokáta

Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov podľa § 39 zákona o advokácii :

  • žiadosť o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie (súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo LV),  
  • doklad preukazujúci splnenie zákonom požadovanej povinnej právnej praxe v potrebnej dĺžke (potvrdenie komory štátu registrácie o zápise v príslušnom zozname advokátov nie staršie ako 3 mesiace/úradný preklad v prípade, že nejde o potvrdenie v českom jazyku/)
  • doklad preukazujúci nadobudnutie odbornej skúšky (advokátskej skúšky /úradný preklad v prípade, že nejde o potvrdenie v českom jazyku/),
  • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie,
  • výpis z registra trestov štátu registrácie nie starší ako 3 mesiace,
  • fotokópia pasu alebo občianskeho preukazu,
  • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu/ pasu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

  • emailový a telefonický kontakt,
  • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),
  • preukázanie poistenia výkonu povolania

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu usadených euroadvokátov:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : rodné číslo

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov