SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu advokátskych koncipientov/zme...

Zápis do zoznamu advokátskych koncipientov/zmeny

1. Žiadosť zamestnávateľa (advokáta) o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov*

Od 01. januára 2013 je možné cez stránku Slovenskej advokátskej komory podať elektronickú žiadosť o zápis koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov, v opačnom prípade je spracovanie tejto žiadosti spoplatnené administratívnym poplatkom vo výške 50,- €. V prípade, že advokát nedisponuje svojimi prihlasovacími údajmi do súkromnej sekcie stránky komory, môže požiadať o ich vygenerovanie zaslaním emailovej žiadosti na office@sak.sk.

(*poznámka: vznik pracovného pomeru s advokátskym koncipientom  musí byť oznámený komore  najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí pracovného pomeru; za oznámenie sa považuje aj oznámenie vyplnením elektronického formulára žiadosti o zápis advokátskeho koncipienta prostredníctvom webového sídla komory.  Na prax plynúcu pred oznámením vzniku pracovného pomeru komora v prípade nedodržania lehoty podľa prvej vety neprihliada.)

2. Osvedčenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej  záverečnej skúške  ukončeného bakalárskeho aj magisterského štúdia z príslušnej právnickej fakulty alebo prílohy k diplomom (v prípade, že uchádzač o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov mal štúdium rozdelené na prvý a druhý stupeň)*

3. Osvedčenú fotokópiu diplomu ukončeného bakalárskeho aj magisterského štúdia  z príslušnej právnickej fakulty (v prípade, že uchádzač o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov mal štúdium rozdelené na prvý a druhý stupeň)*

(*poznámka: absolvent zahraničnej vysokej školy preukazuje nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v súlade s § 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii doručením osvedčenej fotokópie diplomu ukončeného bakalárskeho a magisterského štúdia, alebo iného dokladu ktorým mu bol priznaný zahraničný vysokoškolský titul v odbore právo, rovnako jeho úradný preklad do štátneho jazyka (nevyžaduje sa v prípade absolventa zahraničnej vysokej školy absolvovanej v Českej republike).

Absolvent zahraničnej vysokej školy môže doručiť komore aj iné doklady preukazujúce nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie, napr. výpis zo známok, dodatok k diplomu a podobne.

4.  Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov:

            -  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia koncipienta:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 

5. Kópia pracovnej zmluvy so zamestnávateľom (advokátom)

(plný pracovný úväzok, pracovná pozícia: advokátsky koncipient, dohodnutá mzda nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom SR – v prípade, že výška mzdy v pracovnej zmluve nie je uvedená, advokát predloží čestné vyhlásenie, že dohodnutá mzda je v súlade s právnym poriadkom SR)

 

6. Čestné vyhlásenie advokátskeho koncipienta

,,VZOR“

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E

 

 

 

Dole podpísaný advokátsky koncipient .............................................................................

 

týmto čestne vyhlasujem, že od uzavretia pracovného pomeru s

 

..............................................................................................................................................
(názov a sídlo zamestnávateľa)

 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  • nie som súčasne v inom pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom (výnimkou môže byť výkon pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak táto svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta) a nevykonávam ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta,
  • v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou nie je voči mne vedené trestné stíhanie.

 

Zároveň udeľujem súhlas s overením mnou uvádzaných skutočností Slovenskou advokátskou komorou v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.

 

 

V ..............................., dňa ...........................

 

 

       ..................................................................

                                   podpis

 

 

7. Fotografia na preukaz – rozmery 3x3,5 cm (1 ks)

8. Telefonický a emailový kontakt na osobu, o ktorej zápis do zoznamu advokátskych koncipientov sa žiada

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov do zoznamu advokátskych koncipientov a zmien v ňom prosím kontaktujte Danicu Ježovú na tel. č. 02/ 204 227 36 alebo jezova@sak.sk.

 

 

Započítanie inej právnej praxe do povinnej praxe advokátskeho koncipienta

Podľa aktuálnej právnej úpravy komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššie súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax (§ 6 ods. 2 zákona č. č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

V prípade, že advokátsky koncipient chce komoru požiadať o započítanie inej právnej praxe podľa § 6 ods. 2 zákona o advokácii, doručí komore písomnú žiadosť a doklad preukazujúci dĺžku takejto praxe. O jednotlivých žiadostiach rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na jeho zasadnutí.

Akúkoľvek ,,inú“ právnu prax bolo možné započítať podľa dnes už zrušeného Uznesenia PSAK č. 25/10/2011 z 10. novembra 2011 o podmienkach započítania inej právnej praxe do povinnej praxe advokátskeho koncipienta, na základe individuálnych žiadostí koncipientov doručených komore najneskôr do 31.12.2012.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom započítavania inej právnej praxe kontaktujte JUDr. Dominiku Skurákovú, na tel. č. 02/ 204 227 46 alebo skurakova@sak.sk.

 

Doklady potrebné ku žiadosti o vyčiarknutie advokátskeho koncipienta zo zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou

 

1.      Písomná žiadosť  zamestnávateľa (advokátskej kancelárie) o vyčiarknutie advokátskeho koncipienta zo zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou,

2.      Kópia dokladu o skončení pracovného pomeru (v prípade, že sa pracovný pomer neskončil uplynutím doby určitej),

3.      Preukaz advokátskeho koncipienta,

4.      Výkaz praxe advokátskeho koncipienta za obdobie trvania pracovného pomeru

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vyčiarknutia advokátskeho koncipienta zo zoznamu advokátskych koncipientov prosím kontaktujte Danicu Ježovú na tel. č. 02/ 204 227 36 alebo jezova@sak.sk.