SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu medzinárodných advokátov/zmen...

Doklady k zápisu medzinárodného advokáta

Medzinárodný advokát

  • fotokópia pasu
  • doklad o profesijnej skúške (advokátskej)
  • čestné prehlásenie, že nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
  • čestné vyhlásenie, že nemá žiaden záznam v registri trestov
  • odpis z RT SR
  • sídlo na Slovensku, kde bude vykonávať advokáciu
  • foto 3 x 3,5 cm na preukaz
  • poistenie výkonu povolania