SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu obchodných spoločností a zdru...

Doklady k zápisu obchodných spoločností

Doklady potrebné k zápisu obchodných spoločností poskytujúcich právne služby

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov obchodných spoločností a zmien v ňom prosím kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.

 

Žiadosť o zápis obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby (s.r.o., v.o.s., k.s.)

 

Pred podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti poskytujúcej právnej služby do obchodného registra je advokát povinný v súlade s ustanovením § 12 ods. 4 zákona o advokácii požiadať komoru o ,,Súhlas s obchodným menom podľa § 12 ods. 4 zákona o advokácii“.

 

Súhlas s obchodným menom je možné doručiť komore aj mailom na makovska@sak.sk (Margita Makovská, 02 /204 227 37). Žiadosť obsahuje plné znenie obchodného mena, ktoré advokát navrhne na zápis obchodnému registru. O žiadostiach rozhoduje predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory.

 

Po udelení súhlasu s obchodným menom (ktorý tvorí prílohu návrhu na zápis obchodnej spoločnosti poskytujúcej právnej služby do Obchodného registra SR) je advokát povinný komore oznámiť zmenu spôsobu výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra (§ 12 ods. 2, posledná veta zákona o advokácii).   

Oznámenie advokát vykoná podaním ,,Elektronickej žiadosti o zápis spoločnosti“ (v súkromnej sekcii stránky www.sak.sk, po prihlásení sa.)

 

.

 

 

 

 

V prípade, že advokát nedisponuje svojimi prihlasovacími údajmi do súkromnej sekcie stránky komory, môže požiadať o ich vygenerovanie zaslaním emailovej žiadosti na office@sak.sk.

 

Následne advokát doručí komore:

 

1. Doklady potrebné k žiadosti o zápis spoločnosti s.r.o. (podľa § 15 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, 
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • v prípade záujmu o pripojenie sa k hromadnej poistnej zmluve je potrebné v elektronickej žiadosti označiť možnosť  poistenie ,,Cez komoru“, ak má obchodná spoločnosť uzavretú individuálnu poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb (minimálne s limitom poistného plnenia 1.500.000,-€ za každého spoločníka), je potrebné komore doručiť kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu konateľa s.r.o.),
 • emailový a telefonický kontakt

 

2. Doklady potrebné k žiadosti o zápis verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti  (podľa § 14 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu),
 • emailový a telefonický kontakt

 

3. Združenie advokátov (podľa § 13 zákona o advokácii)

 • žiadosť o zápis,
 • písomná zmluva o združení (podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka),
 • emailový a telefonický kontakt

 

4. Organizačná zložka zahraničného podniku / organizačná zložka zahraničnej osoby (podľa § 45 zákona o advokácii)

 • žiadosť o zápis,
 • výpis z obchodného registra SR (použiteľný na právne úkony),
 • výpis z obchodného registra zriaďovateľa organizačnej zložky,
 • kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku za zápis organizačnej zložky vo výške 600,-€, 
 • emailový a telefonický kontakt

 

Úhrada registračného poplatku za zápis organizačnej zložky:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4 decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012 sa registračný poplatok za zápis do zoznamu organizačných zložiek zahraničných združení stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: IČO organizačnej zložky

Poznámka: Meno organizačnej zložky + registračný poplatok

Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku na emailovú adresu makovska@sak.sk