SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu zahraničných združení/zmeny

Doklady k zápisu do zoznamu zahraničných združení

Zahraničným združením je zahraničná právnická osoba,


1. ktorej spoločníkmi sú len advokáti, euroadvokáti,
2. ktorá je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a ktorá nemá oprávnenie na výkon inej činnosti, a
3. ktorej jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za jej záväzky celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne alebo ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka.

Komora vedie zoznam organizačných zložiek zahraničných združení.

Na zápis do zoznamu organizačných zložiek zahraničných združení je potrebné predložiť:

  • doklady preukazujúce, že zahraničná právnická osoba je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a nemá oprávnenie na výkon inej činnosti,
  • doklady preukazujúce, že spoločníkmi zahraničnej právnickej osoby sú len advokáti, euroadvokáti,
  • doklady preukazujúce skutočnosti, že jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za záväzky zahraničnej právnickej osoby celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne alebo je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka,
  • výpis z obchodného registra - vedúci organizačnej zložky musí byť osobou kvalifikovanou na neobmedzené poskytovanie poskytovanie právnych služieb vhľadom na skutočnosť, že organizačná zložka zahraničného združenia môže poskytovať právne služby v mene zahraničného združenia podľa zákona o advokácii za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská právnická osoba oprávnená poskytovať právne služby podľa tohto zákona.