SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu zahraničných advokátov/zmeny

Doklady k zápisu zahraničného advokáta

Zahraničný advokát
  • fotokópia pasu
  • doklad o profesijnej skúške (advokátskej)
  • čestné prehlásenie, že nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
  • čestné vyhlásenie, že nemá žiaden záznam v registri trestov
  • odpis z RT SR
  • sídlo na Slovensku kde bude vykonávať advokáciu
  • foto 3 x 3,5 cm na preukaz
  • poistenie výkonu povolania