SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Zápisy do zoznamov : Zápis do zoznamu advokátov a zmeny v ňom

Doklady potrebné k zápisu do zoznamu advokátov

Doklady k zápisu do zoznamu advokátov

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov do zoznamu advokátov a zmien v ňom prosím kontaktujte Sylviu Rothmeierovú na tel. č. 02/ 204 227 38 alebo rothmeierova@sak.sk

 

1. Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov (podľa § 3 ods. 1 zákona o advokácii)- žiadateľ po uplynutí praxe advokátskeho koncipienta a absolvovaní advokátskej skúšky

 • elektronická žiadosť o zápis do zoznamu advokátov (súkromná sekcia stránky www.sak.sk, po prihlásení sa: Žiadosti a hlásenia → Podanie žiadostí / hlásenia → Žiadosť o zápis do zoznamu advokátov),
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie),
 • čestné vyhlásenie TU
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 • ak žiadateľ nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odbore právo najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa osvedčená fotokópia dokladu preukazujúceho nadobudnutie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore právo na prvom stupni,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm)

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 ods. 1 zákona o advokácii:

V súlade s čl. 1 bod 1) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012, registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, u žiadateľov, ktorí absolvovali advokátsku skúšku sa stanovuje vo výške 150,-€. V prípade, ak absolvent advokátskej skúšky požiada o zápis do zoznamu advokátov elektronicky prostredníctvom webového sídla komory, stanovuje sa registračný poplatok vo výške 100,-€.

 

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 

 

2. Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov (podľa § 3 ods. 2 zákona o advokácii)- profesori a docenti vysokých škôl v odbore právo

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie,  
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie),
 • osvedčená fotokópia dokladu/ dokladov preukazujúcich nadobudnutie vysokoškolského vzdelania v odbore právo na prvom a druhom stupni,
 • osvedčená fotokópia dokladu priznávajúceho akademický titul ,,profesor“ v odbore právo/ alebo akademický titul ,,docent“ v odbore právo,
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie,
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 ods. 2 zákona o advokácii:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : rodné číslo

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 

 

3. Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov (podľa § 3 s použitím § 6 zákona o advokácii)- žiadateľ, ktorý nebol advokátskym koncipientom

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie,  
 • doklad preukazujúci nadobudnutie zákonom požadovaného vzdelania - v prípade, ak žiadateľ nadobudol vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, doklad preukazujúci nadobudnutie vzdelania v študijnom odbore právo aj v prvom stupni,
 • doklad preukazujúci splnenie zákonom požadovanej povinnej právnej praxe v potrebnej dĺžke,
 • doklad preukazujúci absolvovanie zákonom požadovanej odbornej skúšky,
 • doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie),
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie,
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 3 s použitím § 6 zákona o advokácii:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : rodné číslo

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 

 

4. Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov (podľa § 4 zákona o advokácii)- zápis usadeného euroadvokáta do zoznamu advokátov

 

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie,  
 • preukázanie poskytovania právnych služieb na území Slovenskej republiky bez podstatného prerušenia počas troch rokov (predloženie informácie a spisovej dokumentácie),
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie,
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 4 zákona o advokácii:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo v komore

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 

 

5. Doklady potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov (podľa § 5 zákona o advokácii)- po absolvovaní skúšky spôsobilosti

 

Skúška spôsobilosti

V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona o advokácii skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.

Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis komory- Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti.

Úhrady a náležitosti:

- prihláška uchádzača o skúšku spôsobilosti  s uvedením aktuálnej adresy, na ktorú bude poslaná pozvánka,

- doklad o štátnom občianstve členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

- doklad preukazujúci splnenie podmienky odborného vzdelania a praxe stanovenej v členskom štáte EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne.

 

Prihláseného euroadvokáta, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na skúške spôsobilosti, pozve predseda skúšobnej komisie na skúšku a vyzve ho na úhradu skúšobného poplatku.   

Úhrada skúšobného poplatku za skúšku spôsobilosti:

V súlade s čl. 5 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti sa stanovuje skúšobný poplatok za skúšku spôsobilosti vo výške 2.000,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol :rodné číslo

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov

 

Po absolvovaní skúšky spôsobilosti žiadateľ o zápis komore predloží:

 • žiadosť o zápis do zoznamu advokátov s uvedením sídla advokátskej kancelárie,  
 • údaje pre vyžiadanie odpisu z registra trestov:

-  Rodné priezvisko

-  Priezvisko, Meno, Titul

-  Dátum narodenia

-  Miesto narodenia

-  Rodné číslo

-  Štátne občianstvo

-  Číslo občianskeho preukazu

-  Trvalé bydlisko

Rodičia žiadateľa:

-  Priezvisko otca

-  Meno otca

-  Rodné priezvisko matky

-  Meno matky

-  Priezvisko matky

 • emailový a telefonický kontakt,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm),

Úhrada registračného poplatku za zápis do zoznamu advokátov podľa § 5 zákona o advokácii:

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146

BIC: GIBASKBX

Špecifický symbol: 555

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : rodné číslo

poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov