SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Zápisy do zoznamov : Čestné vyhlásenie advokátskeho koncipienta (vzor)

Čestné vyhlásenie advokátskeho koncipienta (vzor)

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E

 

čestné vyhlásenie koncipienta: podpísaný advokátsky koncipient ( meno, priezvisko, príp. akademický titul advokátskeho koncipienta ) čestne vyhlasujem, že od uzavretia pracovného pomeru s ( meno advokáta, príp. meno združenia alebo obchodné meno spoločnosti  poskytujúcej právnej služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ) nie som súčasne v inom pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom ( výnimkou môže byť výkon pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak táto svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta) a nevykonávam ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.Súhlasím s overením mnou uvádzaných skutočností Slovenskou advokátskou komorou v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.