SK / EN / DE 

Zápisy do zoznamov : Čestné vyhlásenie advokátskeho koncipienta (vzor)

Čestné vyhlásenie advokátskeho koncipienta (vzor)

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E

 

 

 

Dole podpísaný advokátsky koncipient .............................................................................

 

týmto čestne vyhlasujem, že od uzavretia pracovného pomeru s

 

..............................................................................................................................................
(názov a sídlo zamestnávateľa)

 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  • nie som súčasne v inom pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom (výnimkou môže byť výkon pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak táto svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta) a nevykonávam ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta,
  • v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou nie je voči mne vedené trestné stíhanie.

 

Zároveň udeľujem súhlas s overením mnou uvádzaných skutočností Slovenskou advokátskou komorou v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.

 

 

V ..............................., dňa ...........................

 

 

       ..................................................................

                                   podpis