SK / EN / DE 

SAK : Orgány SAK : Uznesenie P SAK o poradných orgánoch

Uznesenie P SAK o poradných orgánoch

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory

č. 30/1/2011

z 21. januára 2011

o poradných orgánoch komory

                                                                             

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 66 ods. 6 druhá veta zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) a § 3 ods. 4 Organizačného poriadku SAK schváleného Konferenciou advokátov 19. júna 2010 uznieslo takto:

 

PRVÁ ČASŤ

Poradné orgány SAK

 

Čl. I

 

(1)        Poradnými orgánmi Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“) sú pracovné skupiny, pracovné komisie a Redakčná rada Bulletinu slovenskej advokácie (ďalej len „redakčná rada).

 

(2)        Zriaďujú sa nasledovné pracovné skupiny a pracovné komisie:

a)              Pracovná skupina pre veci advokátske

-                Pracovná komisia pre históriu advokácie

b)              Pracovná skupina pre súkromné právo

-                Pracovná komisia pre občianske právo hmotné

-                Pracovná komisia pre občianske právo procesné

-                Pracovná komisia pre obchodné právo

-                Pracovná komisia pre pracovné právo

-                Pracovná komisia pre rodinné právo

-                Pracovná komisia pre medzinárodné právo súkromné a procesné

c)              Pracovná skupina pre trestné právo

d)              Pracovná skupina pre verejné právo

e)               Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy

f)               Vzdelávacie kolégium

g)               Pracovná skupina regionálnych zástupcov.

 

(3)        Úlohou poradných orgánov je samostatne plniť úlohy určené im týmto uznesením a predkladať poradné stanoviská predsedníctvu komory.

 

(4)        Činnosť poradných orgánov komory riadi a koordinuje predsedníctvo komory.

 

DRUHÁ ČASŤ

Pracovné skupiny

 

Čl. II

Pracovná skupina pre veci advokátske

 

(1)            Pracovná skupina pre veci advokátske sa zaoberá najmä odbornou pomocou advokátom a ochranou záujmov advokátov; prípravou a zmenami stavovských predpisov; priebežne sleduje a vyhodnocuje potrebu prijatia stavovských predpisov komory a ich zmeny na základe splnomocnenia zákonom o advokácii; pripravuje nové stavovské predpisy a ich zmeny v zmysle vecných zámerov schválených predsedníctvom komory a predkladá ich predsedníctvu komory; zaoberá sa pripomienkami a návrhmi právnych noriem dotýkajúcich sa advokátov v legislatívnom procese štátnych orgánov, advokátskou tarifou, advokátskou etikou; formuluje a presadzuje etické princípy práce advokáta; zaoberá sa prípravou vzdelávania v oblasti advokátskeho práva vrátane vzdelávania v oblasti advokátskej etiky, vedenia advokátskej kancelárie a taktiky procesného postupu pri poskytovaní právnej pomoci; zhromažďuje žiadosti a podnety advokátov o stanoviská k otázkam advokátskeho práva a stavovských predpisov, ako aj k prípadom, v ktorých boli ohrozené záujmy advokátov v súvislosti s výkonom advokácie, najmä postupom orgánov verejnej moci a správy a odporúča príslušným orgánom komory vhodnú formu postupu v prospech ohrozených advokátov.

 

(2)        V rámci pracovnej skupiny pre veci advokátske vykonáva činnosť pracovná komisia pre históriu advokácie, ktorej úlohou je podpora výskumu histórie advokácie; propagovanie histórie advokácie medzi advokátmi a advokátskymi koncipientmi a účasť na vzdelávaní advokátskych koncipientov a advokátov v oblasti histórie advokácie.

 

Čl. III

Pracovná skupina pre súkromné právo

 

(1)        Pracovná skupina pre súkromné právo sa zaoberá najmä odbornými otázkami z odvetvia občianskeho práva hmotného a procesného, ako aj obchodného, pracovného, rodinného a medzinárodného súkromného a procesného práva; pripomienkami a návrhmi predpisov v legislatívnom procese a prípravou vzdelávania v oblasti súkromného práva.

 

(2)        V rámci pracovnej skupiny pre súkromné právo vykonávajú činnosť pracovné komisie pre občianske právo hmotné; pre občianske právo procesné; pre obchodné právo; pre pracovné právo; pre rodinné právo a pre medzinárodné právo súkromné a procesné.

 

Čl. IV

Pracovná skupina pre trestné právo

 

             Pracovná skupina pre trestné právo sa zaoberá najmä odbornými otázkami trestného práva hmotného a procesného; pripomienkami a návrhmi predpisov v legislatívnom procese štátnych orgánov a prípravou vzdelávania v oblasti trestného práva.

 

Čl. V

Pracovná skupina pre verejné právo

 

             Pracovná skupina pre verejné právo sa zaoberá najmä odbornými otázkami odvetví ústavného a správneho práva, konkurzného práva, finančného a daňového práva; pripomienkami a návrhmi predpisov v legislatívnom procese štátnych orgánov a prípravou vzdelávania v oblasti verejného práva.

 

Čl. VI

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy

 

             Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy sa zaoberá najmä kontaktom so zahraničnými advokátskymi komorami, zahraničnými advokátskymi organizáciami a zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

 

Čl. VII

Vzdelávacie kolégium

 

             Vzdelávacie kolégium sa zaoberá najmä vytváraním komplexnej koncepcie vzdelávania koncipientov a advokátov a koncepcie vzdelávania v jednotlivých oblastiach, ktorú predkladá na schválenie predsedníctvu komory; realizáciou vzdelávania advokátskych koncipientov a advokátov; vyhodnocovaním vzdelávania; navrhuje predsedníctvu komory ročné vzdelávacie programy pre advokátskych koncipientov a advokátov; podieľa sa na optimalizácii vzdelávacej sústavy v advokácii; vyhľadáva a odporúča predsedníctvu komory osoby prednášajúcich na vzdelávacie podujatia; organizačne podľa pokynov predsedníctva komory pripravuje Slovenské dni práva; navrhuje predsedníctvu komory osoby prednášajúcich na podujatia, na ktorých má prednášajúci reprezentovať komoru.

 

Čl. VIII

Pracovná skupina regionálnych zástupcov

 

(1)        Pracovnú skupinu regionálnych zástupcov tvoria regionálni zástupcovia vymenovaní predsedníctvom komory.

(2)        Pracovná skupina regionálnych zástupcov najmä koordinuje činnosť regionálnych zástupcov; sprostredkúva kontakty medzi komorou a regionálnymi zástupcami; podieľa sa na príprave regionálnych akcií, posudzuje požiadavky z regiónov na komoru a predkladá predsedníctvu komory svoje odporúčania.

 

TRETIA ČASŤ

Redakčná rada

 

Čl. IX

 

    Postavenie a činnosť redakčnej rady upraví predsedníctvo komory osobitným uznesením.

               

ŠTVRTÁ ČASŤ

Kreovanie, funkčné obdobie, vznik a zánik členstva v pracovnej skupine a pracovnej komisii

 

Čl. X

 

(1)            Predsedov a členov pracovných skupín a pracovných komisií vymenúva predsedníctvo komory z radov advokátov alebo iných osôb pôsobiacich v právnej teórii a praxi po potvrdení ich súhlasu s členstvom v skupine alebo komisii.

 

(2)        Pracovnú skupinu tvorí predseda a najmenej piati členovia.

 

(3)        Pracovná komisia je minimálne 3-členná, jej predsedom je člen pracovnej skupiny, do ktorej komisia patrí.

 

(4)        Jednotlivé pracovné komisie v súlade so svojím zameraním plnia úlohy stanovené pracovnou skupinou a predsedníctvom komory a rozpracúvajú podklady pre činnosť pracovnej skupiny z oblasti patriacej do záujmu pracovnej komisie.

 

(5)        Pracovné skupiny a komisie môžu na základe ich spoločného zvolania predsedami viacerých komisií zasadať spoločne.

 

(6)        Funkčné obdobie predsedu a člena skupiny a komisie začína ich vymenovaním predsedníctvom komory a končí uplynutím funkčného obdobia predsedníctva komory, odvolaním predsedníctvom komory, písomným vzdaním sa členstva v skupine alebo komisii dňom jeho doručenia predsedníctvu komory alebo smrťou.

 

(7)        Zasadnutie pracovnej skupiny zvoláva jej predseda tak, aby sa zišla aspoň dva razy do roka, inak podľa potreby.

 

(8)        Zasadnutie pracovnej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však  raz do roka.

 

PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Čl. XI

 

(1)        Činnosť poradných orgánov administratívne zabezpečuje kancelária komory.

 

(2)        Na konanie predsedov alebo členov pracovných skupín a pracovných komisií za komoru navonok sa vyžaduje osobitné splnomocnenie predsedníctva komory.

 

(3)        Podrobnosti priebehu rokovania si môžu pracovné skupiny a pracovné komisie upraviť vo vlastnom rokovacom poriadku.

 

(4)        Poradný orgán podľa tohto predpisu sa považuje za vytvorený momentom určenia osoby jeho predsedu predsedníctvom komory.

 

(5)        Predsedovia a členovia pracovných skupín a pracovných komisií, ktorí boli vymenovaní do funkcie pred dňom účinnosti tohto uznesenia, sa považujú za predsedov a členov vymenovaných podľa tohto uznesenia.

 

(6)        Členom poradných orgánov patrí náhrada za stratu času a hotových výdavkov v zmysle stavovských predpisov komory

 

Čl. XII

 

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku.

 

JUDr. Tomáš Borec

predseda Slovenskej advokátskej komory