SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Advokátske skúšky : Úhrady a náležitosti

Úhrady za advokátske skúšky

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade § 4 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 komora umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)

IBAN: SK6065000000000020318155

BIC: POBNSKBA

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)

Suma: 100 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu kinzelova@sak.sk

  

Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy a ústna časť advokátskej skúšky

V súlade § 7 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 je podmienkou účasti na písomných úlohách a ústnej časti advokátskej skúšky úhrada skúšobného poplatku vo výške 300 € najneskôr do piatich dní od prihlásenia.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)

IBAN: SK6065000000000020318155

BIC: POBNSKBA

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)

Suma: 300 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu kinzelova@sak.sk

 Vyššie uvedené pokyny pre platbu použite aj v prípade opakovanej voľby náhradného termínu podľa § 11 ods. 2 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013, ktorá bola stanovená vo výške 150 €.

Náležitosti prihlášky na advokátske skúšky

- prihláška uchádzača o advokátsku skúšku  s uvedením aktuálnej adresy, na ktorú bude poslaná pozvánka

- údaje pre odpis z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko (rodné priezvisko) matky

- hodnotenie súčasného školiteľa a zároveň jeho čestné vyhlásenie, že všetky záväzky z platenia príspevkov za advokátskeho koncipienta má voči komore vysporiadané, v prípade, že splatnosť nastane až v januári nasledujúceho kalendárneho roka, čestne vyhlásenie, že vzniknuté pohľadávky riadne a včas uhradí.

- čestné vyhlásenie koncipienta, že jeho prax je bez akéhokoľvek prerušenia ( zmena zamestnávateľa - advokátskej kancelárie nie je prerušením praxe)

- výkaz praxe advokátskeho koncipienta za obdobie trvania povinnej koncipientskej praxe

- kópia dokladu o úhrade skúšobného poplatku