SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Úhrady a náležitosti

Úhrady za advokátske skúšky

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade § 4 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 komora umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)

IBAN: SK6065000000000020318155

BIC: POBNSKBA

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)

Suma: 100 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu dernerova@sak.sk

  

Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy a ústna časť advokátskej skúšky

V súlade § 7 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 je podmienkou účasti na písomných úlohách a ústnej časti advokátskej skúšky úhrada skúšobného poplatku vo výške 300 € najneskôr do piatich dní od prihlásenia.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)

IBAN: SK6065000000000020318155

BIC: POBNSKBA

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku

Konštantný symbol : 0558

Variabilný symbol : registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)

Suma: 300 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny prosíme zaslať kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu dernerova@sak.sk

 

Náležitosti prihlášky na advokátske skúšky

- prihláška uchádzača o advokátsku skúšku  s uvedením aktuálnej adresy, na ktorú bude poslaná pozvánka a uvedením telefonického a e-mailového kontaktu

- údaje pre odpis z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko (rodné priezvisko) matky

- hodnotenie súčasného školiteľa a zároveň jeho čestné vyhlásenie, že všetky záväzky z platenia príspevkov za advokátskeho koncipienta má voči komore vysporiadané, v prípade, že splatnosť nastane až v januári nasledujúceho kalendárneho roka, čestne vyhlásenie, že vzniknuté pohľadávky riadne a včas uhradí.

- čestné vyhlásenie koncipienta, že jeho prax je bez akéhokoľvek prerušenia ( zmena zamestnávateľa - advokátskej kancelárie nie je prerušením praxe)

- výkaz praxe advokátskeho koncipienta za obdobie trvania povinnej koncipientskej praxe

- kópia dokladu o úhrade skúšobného poplatku