SK / EN / DE 

Otázky z obchodného práva na advokátsku skúšku

1. Postavenie štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve.

 • Vysvetlenie podstaty priameho a nepriameho konania v obchodných spoločnostiach a družstve (štatutárny orgán, prokurista, poverená osoba pri prevádzkovaní podniku, osoba v prevádzkarni)
 • Vznik funkcie, zánik funkcie, zmluvný vzťah medzi štatutárom, resp. splnomocnencom a obchodnou spoločnosťou, obchodné vedenie
 • Povinnosti štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve pri výkone funkcie, zodpovednosť za škodu.
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

2. Podnikanie slovenských a zahraničných osôb.

 • Oprávnenie na podnikanie
 • Inkorporačný princíp
 • Ochrana majetku zahraničných osôb, zmluvy o ochrane investícií
 • Reálne a štatutárne sídlo v európskom práve obchodných spoločností
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ týkajúca sa premiestnenia sídla v rámci členských štátov EÚ

3. Obchodný register v kontexte významu zverejňovania údajov.

 • Princípy formálnej publicity a princíp materiálnej publicity (pozitívnej, negatívnej a negujúcej) so zameraním na zverejňovanie údajov o štatutárnych orgánoch a iných osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti a aplikačné problémy s tým súvisiace.
 • Ochrana dobrej viery tretích osôb
 • Registračné konanie podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.
 • Formálne a materiálne preskúmavanie zapisovaných údajov do obchodného registra
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

4. Postavenie valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach a členskej schôdze v družstve.

 • Charakteristika valného zhromaždenia / členskej schôdze, zvolávanie, hlasovanie, rozhodovanie
 • Súdna ochrana spoločníkov voči uzneseniam valného zhromaždenia.
 • Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia / členskej schôdze.
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

5. Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach a v družstve.

 • Charakteristika obchodného podielu, členského podielu a akcie
 • Prevod / prechod práv a povinností vyplývajúci z majetkových podielov v kapitálových spoločnostiach a družstve
 • Ochrana minoritných spoločníkov
 • Vznik a zánik majetkovej účasti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach a družstve
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

6. Charakteristika korporačných dokumentov v obchodných spoločnostiach a družstve.

 • Spoločenská zmluva. Zakladateľská zmluva / listina. Stanovy. Forma a obsah dokumentov so zameraním na vymedzenie vzájomných vzťahov medzi orgánmi spoločnosti / družstva
 • Vznik, zmena a zánik právnych úkonov (korporačných dokumentov)
 • Neplatnosť spoločnosti z dôvodu vady korporačných dokumentov
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

7. Proces založenia a vzniku obchodných spoločností / družstva.

 • Charakteristika „predbežnej“ spoločnosti. Konanie v mene „predbežnej“ spoločnosti
 • Spôsoby založenia kapitálových spoločností a družstva
 • Postavenie zakladateľov v procese založenia kapitálových spoločností a družstva
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

8. Proces zrušenia a zániku obchodných spoločností / družstva.

 • Dobrovoľné a nútené zrušenie spoločnosti aj v kontexte s likvidáciou a konkurzom.
 • Zrušenie bez právneho nástupcu a s právnym nástupcom. Zmena právnej formy.
 • Postavenie likvidátora v procese zrušenia obchodných spoločností
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

9. Nekalá súťaž, obchodné meno, ochranná známka a iné práva na označenie.

 • Generálna klauzula a individuálne skutkové podstaty so zameraním na klamlivú reklamu
 • Práva na označenie a ich kolízia v kontexte s nekalosúťažným konaním, porušovanie práv k obchodnému menu, ochrannej známe a označeniam nezapísaným v registroch.
 • Právne prostriedky ochrany
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

10. Postavenie veriteľov v konkurznom konaní.

 • Prihlasovanie pohľadávok
 • Začatie konkurzného konania a vyhlásenie konkurzu, účinky
 • Zabezpečení a nezabezpečení veritelia
 • Podstata incidenčného konania
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

11. Postavenie veriteľov v reštrukturalizačnom konaní.

 • Prihlasovanie pohľadávok
 • Začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, účinky
 • Reštrukturalizačný plán v kontexte veriteľských práv
 • Zabezpečení a nezabezpečení veritelia
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

12. Obchodné záväzkové vzťahy. Spoločné záväzky v obchodných vzťahoch.

 • Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov s akcentom na aplikačné problémy pri hraničných kritériách obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy, aj v súvislosti s ochranou spotrebiteľa v obchodných vzťahoch
 • Zmluvná autonómia v obchodných vzťahoch. Interpretácia právnych úkonov – komparácia obchodnej, občianskej a zmenkovej úpravy
 • Spoločné záväzky a spoločné práva – komparácia obchodnej, občianskej a zmenkovej úpravy
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

13. Zabezpečenie záväzkov.

 • Princípy uplatňujúce sa pri zabezpečení. Akcesorita a subsidiarita versus solidarita
 • Zmluvná pokuta – komparácia obchodnej a občianskej úpravy
 • Banková záruka versus ručenie
 • Ručenie versus aval
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

14. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch versus bezdôvodné obohatenie.

 • Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna zodpovednosť. Predvídateľnosť pri náhrade škody
 • Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
 • Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia
 • Premlčanie vo veciach náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

15. Zánik záväzkov.

 • Splnenie záväzku
 • Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
 • Odstúpenie versus odstupné versus výpoveď
 • Započítanie pohľadávok v kontexte kompenzačnej námietky a vzájomného návrhu
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

16. Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie.

 • Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v záväzkových vzťahoch
 • Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
 • Premlčanie nárokov v obchodných záväzkových vzťahoch (v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a bezdôvodnom obohatení)
 • Uznanie záväzku a uznanie dlhu aj v kontexte rozsudku pre uznanie nároku
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

17. Vady tovaru pri kúpnej zmluve,  vady diela pri zmluve o dielo, vady podniku pri zmluve o predaji podniku. Vady právnych služieb pri mandátnej zmluve.

 • Záruka za akosť versus zodpovednosť za vady
 • Právne a skutkové vady. Nároky z vád versus nárok na náhradu škody.
 • Vady právnych služieb versus zodpovednosť advokáta za škodu
 • Nebezpečenstvo škody na tovare a diele
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

18. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri scudzovacích zmluvách.

 • Modus et titulus nadobudnutia vlastníckeho práva (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o predaji podniku, zmluva o kúpe prenajatej veci, leasing)
 • Ochrana bonae fidea pri nadobúdaní vlastníckeho práva v obchodnom a občianskom práve aj v kontexte verejnosti údajov katastra, ako aj ústavne konformného výkladu
 • Prevod a prechod vlastníckeho práva
 • Právna vada pri vlastníckom práve a dôsledky z toho vyplývajúce
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

19. Kúpna cena. Cena diela. Odmena za právne služby pri mandátnej zmluve.

 • Kontrahovanie kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby
 • Spôsoby určenia kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby
 • Modifikácia kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby počas realizácie zmluvného vzťahu
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca

20. Úverové zmluvy. Akreditív. Banková záruka. Notárska úschova

 • Zmluva o úvere. Zmluva o pôžičke. Spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Hypotekárne úvery
 • Postavenie spotrebiteľa v obchodných úverových vzťahoch a jeho ochrana
 • Význam a komparácia akreditívu, bankovej záruky a notárskej úschovy
 • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca