SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Občianske právo hmotné - platné od 1.11.2016

Otázky z občianskeho práva hmotného na advokátsku skúšku - platné od 1.11.2016

1. Právne úkony

 •          definícia, pojem a náležitosti právneho úkonu perfektnosť a platnosť právneho úkonu,
 •          podmienky a účinnosť právneho úkonu (rozbor § 47 OZ),
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

2. Ochrana osobnosti

 •          pojmové znaky,
 •          súbeh s nárokom na náhradu škody (rozdiely medzi obomi nárokmi),
 •          pojem zákonné licencie,
 •          prostriedky právnej ochrany so zameraním na satisfakčnú žalobu (osobitosti súdneho konania a premlčanie),
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

3. Spotrebiteľské zmluvy

 •          pojem a právna úprava,
 •          neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a ich vplyv na platnosť zmluvy,
 •          konkurencia verejnoprávnej a súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

4. Fyzické osoby, zastúpenie v občianskom práve

 •          pojem FO a jeho definičné znaky (jednotlivé spôsobilosti),
 •          druhy zastúpenia v súkromnom práve,
 •          právne následky konania zástupcu bez plnej moci /konanie bez príkazu,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

5. Právne následky vád právnych úkonov

 •          pojem a charakteristika vád v právnych úkonoch,
 •          podrobný rozbor jednotlivých právnych následkov vadnosti právneho úkonu so zreteľom na ich vzájomnú konkurenciu,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

6. Premlčanie a preklúzia v súkromnom práve

 •          pojem a charakteristika,
 •          jednotlivé prípady v právnej úprave súkromného práva (s osobitným zreteľom na rozdiely v obchodných záväzkových vzťahoch),
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

7. Vlastnícke právo

 •          pojem a charakteristika,
 •          doktrína dvojfázovosti nadobúdania vecných práv v aplikačnom dosahu ústavné a zákonné spôsoby obmedzenia vlastníckeho práva a nároky z toho vyplývajúce,
 •          zásada ochrany dobrej viery v súkromnom práve pri nadobúdaní vlastníckeho práva,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

8. Jednotlivé spôsoby nadobúdania vlastníckeho práva – aplikačné problémy

 •          predpoklady vydržania s ohľadom na judikatúru,
 •          nadobúdanie vlastníctva na základe vstavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov,
 •          druhy dražieb v súkromnom práve so zameraním na dobrovoľnú dražba a jej neplatnosť,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

9. Podielové spoluvlastníctvo

 •          pojem a charakteristika,
 •           konanie jednotlivých spoluvlastníkov týkajúce sa spoločnej veci voči tretím osobám,
 •          menšinových spoluvlastníkov pri hlasovaní,
 •          zákonné predkupné právo a dôsledky jeho porušenia,
 •          zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

10. Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM)

 •          pojem a charakteristika,
 •          zákonné a modifikované BSM,
 •          zánik, zrušenie a vyporiadanie BSM ,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

11. Právne prostriedky ochrany vlastníckeho práva

 •          druhy a ich základné hmotnoprávne i procesné predpoklady,
 •          riešenie situácie stavby na cudzom pozemku,
 •          osobitosti konania o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

12. Záložné právo

 •          pojem a charakteristika,
 •          vznik a zánik ,
 •          spôsob a podmienku výkonu,
 •          možnosti obrany záložcu/dlžníka voči záložnému právu a jeho výkonu,
 •          existencia viacerých záložných práv na zálohu,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

13. Vecné bremená

 •          pojem a charakteristika,
 •          vznik a zánik,
 •          náhrada za zákonné vecné bremená,
 •          porovnanie zádržného a záložného práva aj s ohľadom na ust. § 672 OZ z pohľadu praxe,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

14. Zádržné právo

 •          pojem a charakteristika,
 •          spôsob výkonu,
 •          zádržné právo a konkurz,
 •          aplikačné problémy.

15. Zmluvy

 •          pojem, druhy, vznik s ohľadom na princíp zmluvnej autonómie,
 •          predzmluvná zodpovednosť z pohľadu advokáta pri príprave zmluvy,
 •          zmluva o budúcej zmluve a jej porovnanie s obchodnou úpravou,
 •          interpretačné pravidlá pri výklade zmlúv aj s ohľadom na aktuálnu judikatúru,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

16. Scudzovacie zmluvy

 •          darovacia zmluva so zameraním na vrátenie daru,
 •          podstatné náležitosti kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a povinnosti advokáta pri príprave zmluvy vrátane jej autorizácie,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

17. Dedenie

 •          pojem a právna úprava,
 •          dedičské tituly,
 •          závet a vydedenie,
 •          právne úkony dedičov počas dedičského konania,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

18. Spoločné záväzky

 •          spoločné záväzky a spoločné práva a komparácia s obchodnou úpravou,
 •          solidarita,
 •          nedielne záväzky,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

19. Zmena záväzkov

 •          pojem a právna úprava,
 •          zmena v obsahu záväzkov,
 •          zmena v subjekte záväzku,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

     20. Zabezpečenie záväzkov

 •          pojem a charakteristika,
 •          jednotlivé prostriedky zabezpečenie záväzkov z pohľadu ich veriteľskej efektivity,
 •          súbeh a konkurencia s obchodnoprávnou úpravou,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

21. Všeobecná zodpovednosť za škodu v občianskom práve

 •          pojem a charakteristika,
 •          objektívna a subjektívna zodpovednosť,
 •          predpoklady zodpovednosti a ich preukazovanie v súdnom spore,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

22. Náhrada škody v súkromnom práve

 •          pojem a charakteristika,
 •          rozsah a spôsob náhrady škody,
 •          spoločná zodpovednosť viacerých subjektov,
 •          uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom i civilnom konaní, moderačné oprávnenie súdu.

23. Osobitné prípady zodpovednosti za škodu v súkromnom občianskom práve

 •          jednotlivé prípady osobitnej zodpovednosti,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

24. Bezdôvodné obohatenie

 •          pojem a charakteristika,
 •          jednotlivé skutkové podstaty ,
 •          konkurencia (súbeh) nárokov z titulu BO a náhrady škody,
 •          premlčanie,
 •          právny režim plodov,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

25. Zodpovednosť za vady

 •          pojem a právna úprava,
 •          druhy vád a spôsob ich uplatnenia,
 •          záručná doba a reklamačná lehota aj s ohľadom na spotrebiteľské zmluvy,
 •          uplatňovanie vád po scudzení veci,
 •          výber nárokov z vád a možnosť ich kumulácie / zmeny,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

26. Zmluva o dielo

 •          nároky z vád diela so zameraním na reklamáciu a postup pri odstránení vád diela,
 •          užívanie diela objednávateľom bez formálneho odovzdania a prevzatia diela po jeho dokončení zhotoviteľom,
 •          súbeh zodpovednosti za vady a zodpovednosti za škodu,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

27. Nájomná zmluva

 •          spôsoby ukončenia nájmu, charakter a dĺžku výpovednej lehoty pri jednotlivých predmetoch nájmu,
 •          vysporiadanie investícii nájomcu vnesených do predmetu nájmu počas nájmu a po jeho ukončení,
 •          spoločný nájom bytu /pojem a druhy,
 •          aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiace.

28. Pracovný pomer, služobný pomer

 • pojem a charakteristika,
 • právna úprava,
 • vzťah Zákonníka práve, Občianskeho zákonníka a jednotlivých osobitných pracovnoprávnych predpisov,
 • pracovná zmluva – pojem a náležitosti.

29. Skončenie pracovného pomeru

 •          pojem a charakteristika,
 •          jednotlivé prípady skončenia PP zamestnancom,
 •          jednotlivé prípady skončenia PP zamestnávateľom.

30. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru z pohľadu zamestnanca

 •          popíšte chronológiu krokov pri uplatňovaní nároku a zamerajte sa na určenie zložiek mzdy podstatných pre kalkuláciu náhrady mzdy.

31. Konkurenčná činnosť zamestnanca voči zamestnávateľovi a konkurenčná doložka


32. Náhrada škody spôsobenej zamestnancom, ktorý má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti

 •          zdôraznite povinnosti zamestnávateľa na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody na súde.

33. Manželstvo

 •          vznik manželstva, neplatnosť manželstva, neexistencia manželstva, zánik manželstva a právne následky s tým spojené.

34. Rodičovské práva a povinnosti s osobitným zreteľom na vyživovaciu povinnosť

 •          styk rodiča s maloletým dieťaťom, zásahy do rodičovských práv a povinností, nezhoda rodičov, zastupovanie dieťaťa, správa jeho majetku.

35. Určenie a zapretie rodičovstva

 •          určenie materstva, domnienky určenia otcovstva, oprávnené osoby a lehoty na zapretie otcovstva.