SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Občianske právo procesné - platné od 1.11.2016

Otázky z občianskeho práva procesného na advokátsku skúšku - platné od 1.11.2016

1. Základné princípy civilného procesu a ich praktické dopady

 •          pojem a právna úprava,
 •          porovnanie princípov sporového a mimosporového  konania so zameraním na základné rozdiely medzi obomi kódexami,
 •          princíp právnej istoty a jeho praktické dopady na advokátsku prax.

2. Subjekty sporového konania

 •          pojem a charakteristika,
 •          pojem a druhy procesného spoločenstva,
 •          intervenient jeho vstup do konania, účinky oznámenia o spore,
 •          iné subjekty konania,
 •          pristúpenie a zmena subjektov.

3. Procesné podmienky (všeobecne)

 •          pojem a charakteristika,
 •          praktické dopady vád konania v dôsledku absencie procesnej podmienky.

4. Zastúpenie v civilnom procese s osobitným zreteľom na advokátsku prax


5. Príslušnosť súdov, zloženie súdu a vylúčenie sudcov

 •          druhy príslušnosti, ich stručná charakteristika so zameraním sa na miestnu príslušnosť v sporovom konaní,
 •          skúmanie a rozhodovanie súdu o príslušnosti,
 •          zloženie súdu, význam a pravidlá veľkého senátu,
 •          vylúčenie sudcov a iných osôb.

6. Vecná legitimácia v konaní

 •          pojem a stručná charakteristika,
 •          právne následky nedostatku legitimácie a časový aspekt jej skúmania súdom,
 •          pristúpenie a zmena subjektov a ich vplyv na vecnú legitimáciu,
 •          možnosť pristúpenia a zmeny subjektov v odvolacom a dovolacom konaní.

7. Žaloba

 •          pojem, charakteristika, druhy,
 •          náležitosti žaloby a jej účinky v sporovom konaní,
 •          súbeh žaloby na určenie a žaloby na plnenie z toho istého právneho vzťahu, pojem naliehavý právny záujem,
 •          dispozičné procesné úkony (zmena, späťvzatie žaloby a odvolania, vzájomná žaloba a zmier.     

8. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia

 •          pojem a charakteristika,
 •          najtypickejšie druhy neodkladných opatrení,
 •          náležitosti návrhu neodkladného opatrenia, postup súdov pri rozhodovaní vo veciach neodkladných opatrení,
 •          zánik a zrušenie neodkladného opatrenia.

9. Konanie v prvej inštancii

 •          všeobecná poučovacia povinnosť,
 •          predbežné prejednanie sporu,
 •          pojednávanie (príprava, jeho priebeh, dôvody odročenia),
 •          dôvody a dôsledky prerušenia/zastavenia konania.

10. Doručovanie a lehoty v sporovom konaní

 •          spôsoby doručovania,
 •          charakter doručenky a fikcia doručenia,
 •          doručujúce orgány a osobitosti doručovania žaloby fyzickej osobe,
 •          doručovanie platobného rozkazu,
 •          počítanie a plynutie lehôt, odpustenie zmeškania lehoty.

11. Koncentrácia konania

 •          pojem prostriedky procesného útoku a obrany,
 •          pojem, druhy koncentrácie a jej uplatňovanie v sporovom konaní.

12. Dokazovanie

 •          postavenie súdu a strán pri vykonávaní dokazovania,
 •          dôkazné prostriedky a vykonávanie dôkazov so zameraním na výsluch svedka,
 •          viazanosť súdu inými rozhodnutiam.

13. Súdne rozhodnutia

 •          pojem a charakteristika,        
 •          druhy rozsudkov a podmienky ich vydania,
 •          význam medzitýmneho rozsudku v advokátskej praxi,
 •          náležitosti rozsudku, najmä jeho odôvodnenia,
 •          právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

14. Osobitné procesné postupy

 •          platobný rozkaz,
 •          kontumačné rozsudky v advokátskej reflexii,
 •          uznanie a vzdanie sa nároku v súdnom konaní a porovnanie so súdnym zmierom.

15. Uznesenie a sťažnosť

 •          pojem a charakteristika uznesenia a sťažnosti,
 •          konanie a rozhodnutie o sťažnosti,
 •          osobitosti trov konania.

16. Náhrada trov konania

 •          pojem a právna úprava,
 •          zásady náhrady trov,
 •          trovy právneho zastúpenia.

17. Odvolanie

 •          pojem a charakteristika,
 •          náležitosti odvolania a dôsledky jeho vád,
 •          podmienky prípustnosti odvolania,
 •          dôvody a účinky odvolania.

18. Konanie na odvolacom súde v sporovom konaní

 •          postup súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu po doručení odvolania,
 •          viazanosť odvolacieho súdu rozsahom, dôvodmi odvolania a skutkovým stavom,
 •          dokazovanie na odvolacom súde a novoty v odvolacom konaní,
 •          rozhodnutie súdu o odvolaní, autoremedúra.

19. Dovolanie

 •          prípustnosť a dôvody dovolania,
 •          náležitosti dovolania,
 •          spôsoby rozhodnutia dovolacieho súdu,
 •          vzťah dovolania a ústavnej sťažnosti z hľadiska ich vzájomnej prípustnosti.

20. Žaloba na obnovu konania

 •         pojem, podmienky prípustnosti,
 •         konkurencia s dovolaním a ústavnou sťažnosťou. 

21. Spory s ochranou slabšej strany

 •          spor s ochranou slabšej strany (definícia a osobitosti),
 •          spotrebiteľské spory,
 •          antidiskriminačné spory (definícia a osobitosti),
 •          individuálne pracovnoprávne spory (definícia a osobitosti).

22. Charakteristika a osobitosti mimosporového konania


23. Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

 •          v manželských veciach (o povolenie uzavrieť manželstvo, o rozvod, o určenie neplatnosti/neexistencie manželstva),
 •          vo veciach určenia rodičovstva a vo veciach starostlivosti súdu o maloletých vrátane návratu maloletého z cudziny,
 •          vo veciach osvojenia,
 •          vo veciach výživného plnoletých osôb.

24. Konanie o dedičstve

 •          miestna príslušnosť súdu a účastníci konania,
 •          stručná charakteristika priebehu konania, majetok a dlhy poručiteľa,
 •          správca dedičstva (postavenie, vznik a zánik funkcie, práva a povinnosti),
 •          spor o dedičské právo,
 •          skončenie prejednania a likvidácia dedičstva.

25. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb

 •          konanie o vyhlásenie za mŕtveho,
 •          konanie o spôsobilosti na právne úkony,
 •          konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
 •          konanie o ustanovení opatrovníka.

26. Konania vo veciach obchodného registra

 •          druhy konaní a ich stručná charakteristika,
 •          účastníci konania v jednotlivých konaniach,
 •          osobitosti konania o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu s ohľadom na ich elektronické podanie,
 •          spôsob rozhodovania súdu v jednotlivých konaniach.

27. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

 •          exekučný titul v tomto konaní,
 •          miestna príslušnosť súdu,
 •          výzva na plnenie,
 •          uskutočnenie výkonu rozhodnutia súdom, jeho odklad a zastavenie výkonu.

28. Alternatívne riešenie civilných sporov (ADR – so zameraním na rozhodcovské konanie)

 •          pojem a charakteristika,
 •          rozhodcovská zmluva a rozhodcovská doložka,
 •          arbitrabilita civilných sporov,
 •          konanie a rozhodcovský rozsudok,
 •          prieskum rozhodcovského rozsudku- spotrebiteľská arbitráž.   

29. Všeobecná charakteristika exekučného konania

 •          stručná charakteristika a účel exekučného konania,
 •          návrh na vykonanie exekúcie, pojem exekučný titul,
 •          priebeh exekučného konania.

30. Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekúcii

 •          pojem a charakteristika,
 •          jednotlivé prostriedky ochrany povinného v exekučnom konaní,
 •          obrana povinného v exekučnom konaní z advokátskeho pohľadu,
 •          obrana a ochrana tretích osôb z advokátskeho pohľadu.

31. Druhy a spôsoby exekúcie

 •          základné rozdelenie,
 •          spôsoby peňažnej exekúcie (prehľad a praktické problémy z advokátskeho pohľadu),
 •          spôsoby nepeňažnej exekúcie (prehľad a praktické problémy z advokátskeho pohľadu). 

32. Základné ustanovenia Správneho súdneho poriadku

 •          základné zásady konania,
 •          právomoc a príslušnosť správnych súdov,
 •          organizácia správnych súdov, zloženie správnych súdov,
 •          subjekty správneho súdneho konania,
 •          účastníci konania a konanie za nich,
 •          osoba zúčastnená na konaní,
 •          iné subjekty konania (zainteresovaná verejnosť, prokurátor a generálny prokurátor).

33. Konanie pred správnym súdom

 •          podanie, žaloba (formálne náležitosti),
 •          lehoty, doručovanie, dokazovanie,
 •          procesné rozhodnutia,
 •          opravné prostriedky proti procesným rozhodnutiam.

34. Správna žaloba a vybrané osobitné konania v rámci správneho súdnictva

 •          druhy konaní správneho súdnictva (vymenovanie),
 •          všeobecná správna žaloba,
 •          žaloba vo veciach správneho trestania,
 •          správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.

35. Opravné prostriedky proti rozsudkom v správnom súdnictve

 •          kasačná sťažnosť,
 •          žaloba o obnovu konania.