SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Právo Európskej únie

Otázky z práva Európskej únie na advokátsku skúšku

1. Pramene práva Európskej únie

 • primárne a sekundárne právo
 • delenie a právna povaha
 • sudcovské právo a jeho význam v systéme prameňov práva

2. Vzťah európskeho práva a vnútoštátneho práva

 • prednosť práva EU a Ústava SR
 • priamy účinok všeobecne
 • priamy účinok smerníc

3. Vzťah európskeho práva a vnútoštátneho práva

 • nepriamy účinok
 • zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením európskeho práva

4. Konanie o predbežnej otázke

 • účel, povaha a predmet konania
 • aktívna legitimácia (faklutatívna a obligatórna)
 • účinky rozhodnutia o predbežnej otázke

5. Súťažné právo Európskej únie

 • dohody obmedzujúce súťaž
 • zneužívanie dominantného postavenia
 • pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci
 • verejnoprávne a súkromnoprávne dôsledky porušenia súťažného práva

6. Justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach

 • určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon rozsudkov v EÚ
 • európsky exekučný titul

7. Justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach

 • cezhraničné uplatňovanie peňažných nárokov (európske konanie o platobnom rozkaze a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu)
 • rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné vzťahy