SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Predpisy upravujúce výkon advokátskeho povolan...

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

1. Mlčanlivosť advokáta

 • Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní právnych služieb vo vzťahu ku mlčanlivosti advokáta po skončení zastúpenia
 • Výpoveď advokáta pred orgánom činným v trestnom konaní vo veci súvisiacej so zastupovaním klienta
 • Zbavenie mlčanlivosti advokáta klientom vo vzťahu ku zachovaniu povinnosti mlčanlivosti v prípade ak je pozbavenie v prospech a v neprospech klienta
 • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť po úmrtí klienta a vo vzťahu ku plynutiu času
 • Postupovanie pohľadávok voči klientovi vzniknutých z titulu neuhradenej advokátskej odmeny

2. Poskytovanie právnej služby za odmenu

 • Ustanovenie advokáta z úradnej moci vo vzťahu ku zmluvnej odmene (prijatie odmeny od klienta, ak má advokát nárok na odmenu od štátu)
 • Poskytovanie právnych služieb bezodplatne resp.za zníženú odmenu
 • Poskytovanie právnej služby za kombinovane dohodnuté druhy advokátskej odmeny

3. Povinnosti advokáta voči komore

 • Poistenie
 • Oznamovacia povinnosť advokáta voči komore
 • Sťažnostné šetrenie a disciplinárne konanie – práva a povinnosti advokáta
 • Spory medzi advokátmi navzájom vo vzťahu ku komore

4. Povinnosti advokáta pri trestnom stíhaní advokáta

 • Prehliadka advokátskej kancelárie – povinnosti advokáta
 • Oznamovacie povinnosti advokáta voči komore

5. Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama

 • Zachovávanie vážnosti a dôstojnosti povolania pri výkone advokácie a mimo výkonu advokácie
 • Získavanie klientov (aj vo vzťahu ku získavaniu prostredníctvom tretích osôb)
 • Informovanie o poskytovaní právnych služieb, podmienky reklamy
 • Zverejňovanie identity klienta vo vzťahu ku reklame a prezentácii advokáta na verejnosti

6. Zápis do zoznamu advokátov vedeným komorou

 • podmienky zápisu vo vzťahu ku inej činnosti
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť advokáta
 • postup pri zápise a možnosti zmeny rozhodnutia o nezapísaní advokáta do zoznamu advokátov

7. Vyčiarknutie zo zoznamu advokátov

 • v prípade nesplnenia podmienok na zápis do zoznamu advokátov v čase zápisu - úprava a postup vo vzťahu ku obdobiu, kedy bol advokát zapísaný v rozpore so zákonom
 • vyčiarknutie ako disciplinárne opatrenie – postup a možnosti preskúmania rozhodnutia po právoplatnosti rozhodnutia voči sankcii v  disciplinárnom konaní a pri preskúmaní rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov o.i. vo vzťahu ku možnosti súbežného využitia týchto prostriedkov ochrany pred vyčiarknutím
 • odsúdenie advokáta za trestný čin

8. pozastavenie výkonu advokácie

 • obligatórne a fakultatívne, kedy aplikovať ktoré
 • prezumpcia neviny vo vzťahu ku rozhodovaniu o pozastavení
 • postup pri rozhodovaní a možnosti nápravy pri nezákonnom rozhodnutí o pozastavení výkonu advokácie
 • vo vzťahu ku povinnostiam advokáta uhradiť disciplinárne opatrenie – peňažnú pokutu (zamerať sa na rozhodovanie orgánov komory počas preskúmavania disciplinárneho rozhodnutia po jeho právoplatnosti)
 • aký postup vo vzťahu ku pozastaveniu ak je podaný voči advokátovi návrh na začatie disciplinárneho konania

9. Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

 • kto môže vykonávať autorizáciu
 • následky autorizácie
 • následky nezákonnej autorizácie
 • povinnosti advokáta pri autorizácii
 • kto je klient advokáta a kto mu hradí odmenu (aj vo vzťahu ku mlčanlivosti advokáta a ochrane práv klienta a dodržiavania pokynov klienta)

10. Predpoklady výkonu advokácie

 • formálne (§2 a nasl Zákona o advokácii) vyžadované zákonom
 • materiálne vyžadované Advokátskym poriadkom a tretími osobami vo vzťahu ku povinnostiam advokáta

11. Vzťah advokát - klient

 • povinnosti advokáta voči klientovi pred prevzatím zastúpenia (najmä aplikácia povinností pri konflikte záujmov advokáta so záujmami klienta)
 • povinnosti advokáta počas zastúpenia voči klientovi a tretím osobám (presadzovanie záujmov klienta vo vzťahu ku zákonnosti týchto pokynov, morálnej oprávnenosti týchto pokynov a pravdivosti informácií poskytnutých klientom)
 • povinnosti advokáta voči klientovi po skončení zastúpenia (doklady v advokátskom spise, zverené hodnoty, advokátska odmena, jej vyúčtovanie, neuhradenie a možnosti domáhania sa nároku)
 • oprávnenia advokáta vo vzťahu ku klientovi

12. Povinnosť odmietnuť poskytovanie právnej služby

 • zastupovanie proti blízkej osobe
 • zastupovanie pri možnosti zneužiť informácie advokátom
 • ak advokát predtým vo veci rozhodoval
 • ak o veci rozhoduje blízka osoba advokáta (možnosti riešení)

13. Vyhľadávanie dôkazov advokátom

 • povinnosti advokáta pri získavaní dôkazov
 • možnosti aplikácie advokátom získaných dôkazov vo vzťahu ku zákonnosti ich získania (o.i.ak vyrozumie svedka o priebehu konania,ktoré sa udialo pred výsluchom)

14. Postup pri neuhradení odmeny advokáta

 • jednostranné započítanie odmeny s inými prostriedkami klienta advokátovi
 • jednostranné započítanie odmeny s prostriedkami získanými od protistrany pri vybavovaní klientskej veci
 • nároky pri zaplatení prisúdenej náhrady trov právneho zastúpenia a ostatných trov konania na účet advokáta počas dlhovanej nezaplatenej adv.odmeny klientom

15. Vzťah advokátov navzájom

 • správanie voči sebe pri zastupovaní protistrán
 • správanie a informovanie počas spoločného zastupovania
 • postup v prípade sporu vzniknutého medzi advokátmi pri poskytovaní právnych služieb a mimo výkonu advokátskej praxe

16. Substitučné zastúpenie

 • povinnosť prevziať substitúciu (povinnosti poverujúceho a povereného advokáta)
 • povinnosť povereného advokáta voči poverujúcemu advokátovi a voči klientovi
 • rozpor pokynov poverujúceho advokáta a klienta adresovaných poverenému advokátovi
 • povinnosti poverujúceho a povereného advokáta po skončení substitúcie

17. Vzťah advokáta ku komore

 • prevzatie písomností adresovaných advokátovi a povinnosť reagovať na tieto písomnosti
 • povinnosti a oprávnenia advokáta vo vzťahu ku účasti v orgánoch komory
 • povinnosť a oprávnenia advokáta v disciplinárnom konaní a v konaní, ktoré mu predchádza (šetrenie sťažností)

18. Likvidávia advokátskej kancelárie

 • kedy je povinnosť vykonať likvidáciu advokátskej kancelárie
 • kto určuje/vymenúva likvidátora, kto môže byť likvidátor
 • povinnosti likvidátora
 • odmena likvidátora v prípade, ak je určený komorou

19. Povinnosti advokáta pri pozastavení výkonu advokácie

 • povinnosti pozastaveného advokáta vo vzťahu ku klientom, zástupcovi a komore
 • povinnosti zástupcu vo vzťahu ku pozastavenému advokátovi a klientom
 • oprávnenie a povinnosť odmietnuť zastupovanie klientov pozastaveného advokáta zástupcom

20. Vzťah advokáta ku súdom a úradom

 • námietky zaujatosti, forma a obsah námietky, podanie námietky ak nie sú overené informácie v nej uvedené a nie sú označené dôkazy a ak klient na jej podaní trvá
 • hodnotenie súdnych rozhodnutí
 • vystupovanie na súde a na vyšetrovacom úkone

21. Vzťah advokát koncipient

 • povinnosti advokáta vo vzťahu ku koncipientovi pri poverení na zastupovanie
 • povinnosti koncipienta vo vzťahu ku advokátovi
 • mlčanlivosť koncipienta – zbavenie mlčanlivosti a možnosti odoprieť výpoveď koncipientom ak bol zbavený mlčanlivosti
 • výkaz praxe koncipienta – povinnosti advokáta a koncipienta

22. Disciplinárne konanie

 • kedy sa aplikuje Disciplinárny poriadok SAK, Trestný poriadok a Správny poriadok
 • aké sú povinnosti disciplinárne obvineného
 • aké sú možnosti vykonávať dôkazy v disciplinárnom konaní
 • opravné prostriedky

23. Vedenie klientskeho spisu advokátom

 • úprava spôsobu vedenia spisovej agendy
 • vedenie spisovej agendy
 • nakladanie so spisom v prípade pozastavenia výkonu povolania advokáta a vyčiarknutia zo zoznamu advokátov

24. Spoločný výkon advokácie

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca advokáciu (poistenie, predmet podnikania, kto môže byť spoločník a konateľ a aké má oprávnenia)
 • Združenie advokátov – spôsob vzniku, zániku, zodpovednosť advokátov voči klientovi a advokátov v združení navzájom medzi sebou
 • Označenie advokátov vykonávajúcich advokáciu v združení

25. Orgány komory a ich kompetencie