SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Správne právo - platné od 1.11.2016

Otázky zo správneho práva na advokátsku skúšku - platné od 1.11.2016


1. Správne konanie v zmysle zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny  poriadok)

 •          pojem, charakteristika,
 •          základné zásady konania,
 •          správne orgány, účastníci konania a zúčastnené osoby, 
 •          zastupovanie v správnom konaní,
 •          trovy právneho zastúpenia v správnom konaní.

2. Priebeh konania

 •          začatie, podanie (rozdiel),
 •          náležitosti,
 •          zisťovanie podkladov pre rozhodnutie,
 •          prerušenie a zastavenie konania.

3. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania


4. Zastúpenie

 •          zastúpenie a rozdiely v zastúpení podľa správneho poriadku, zákona o priestupkoch, daňového poriadku a správneho súdneho poriadku.

5. Doručovanie v správnom konaní

 •          spôsoby a náležitosti doručovania v správnom konaní,
 •          doručovanie verejnou vyhláškou (adresáti, dôvody, fikcia doručenia).

6. Administratívne rozhodnutia orgánov verejnej moci

 •          druhy rozhodnutí,
 •          náležitosti rozhodnutí.

7. Riadne opravné prostriedky v správnom konaní


8. Mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní


9. Výkon rozhodnutia podľa správneho poriadku

 •           druhy a charakteristika,
 •           námietky pri výkone rozhodnutia.

10. Konanie o priestupkoch


11. Stavebné konanie

 •          stavba, bytová  budova, bytový dom, byt, stavebný pozemok,
 •          stavebné povolenie a ohlásenie, účastníci konania.

12. Kolaudačné konanie

 •          účastníci, pôsobnosť stavebného úradu,
 •          kolaudačné rozhodnutie, dočasné a predčasné užívanie stavby.

13. Vyvlastňovacie konanie

 •          navrhovateľ, účel, podmienky vyvlastnenia,
 •          opravné prostriedky.

14. Katastrálne konanie

 •           subjekty
 •           základné pojmy
 •           druhy zápisov v zmysle katastrálneho zákona

15. Konanie o sťažnostiach (podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach)


16. Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci