SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Trestné právo hmotné

Otázky z trestného práva hmotného na ústnu časť advokátskej skúšky

1.

Pôsobnosť trestného zákona

 • jednotlivé druhy pôsobností so zameraním na časovú pôsobnosť trestného zákona,
 • možnosti obhajoby s využitím pôsobnosti trestného zákona

Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa

 • základné  znaky a pojmy skutkových podstát, ich porovnanie, škoda, zameranie obhajoby

2.

Pojem a druhy trestného činu

 • základné znaky trestného činu, delenie trestných činov, materiálny korektív trestného činu a možnosti jeho využitia pri obhajobe

Daňové trestné činy

 • jednotlivé daňové trestné činy, ich porovnanie, vzťah k daňovému konaniu, možnosti obhajoby

3.

Vývojové štádia trestnej činnosti

 • Základné delenie, znaky, trestanie, možnosti pri obhajobe – najmä z hľadiska zániku trestnosti, zníženia trestu a pod.

Znásilnenie, Sexuálne násilie a Sexuálne zneužívanie

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

4.

Zavinenie v trestnom práve

 • základné delenie a znaky, zavinenie k priťažujúcim okolnostiam, možnosti obhajoby s ohľadom na zavinenie

Opilstvo, Ohrozenie  pod vplyvom návykovej látky

 • základné pojmy, porovnanie, zavinenie, možnosti obhajoby

5.

Páchateľ a spolupáchateľ trestného činu

 • vek, príčetnosť,  kategórie páchateľov z hľadiska veku a možnosti obhajoby

Krádež a Lúpež

 • základné pojmy, porovnanie, škoda, možnosti obhajoby

6.

Nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb

 • Význam, úprava v trestnom zákone, nadväznosť na iné právne odvetvia

Krádež a Sprenevera

 • základné pojmy, porovnanie, škoda, možnosti obhajoby

7.

Účastníctvo v trestnom zákone v širšom zmysle

 • spolupáchateľ, účastník, iné formy trestnej súčinnosti, trestanie

Podvod, Poisťovací podvod, Kapitálový podvod, Subvenčný podvod

 • základné pojmy, porovnanie, škoda, zavinenie, možnosti obhajoby

8.

Krajná núdza, Nutná obrana, Oprávnené použitie zbrane

 • znaky, porovnanie, exces, využitie pri obhajobe

Zasahovanie do nezávislosti súdu, Pohŕdanie súdom, Marenie spravodlivosti

 • základné pojmy, porovnanie, trestná zodpovednosť vo vzťahu k advokátom, možnosti obhajoby

9.

Výkon práv a povinností, Súhlas poškodeného, Plnenie úlohy agenta

 • znaky, porovnanie, porovnanie súhlasu poškodeného podľa trestného zákona a ust. § 211 trestného poriadku, exces, využitie pri obhajobe

Úkladná vražda, Vražda, Zabitie, Usmrtenie

 • základné pojmy a porovnanie hlavne z hľadiska zavinenia, možnosti obhajoby

10.

Druhy sankcií a ich porovnanie

 • členenie sankcií, ich vymenovanie, porovnanie

Ublíženie na zdraví

 • základné pojmy, ujma na zdraví, rozdiely z hľadiska zavinenia

11.

Škoda ako znak skutkovej podstaty

 • definícia, jednotlivé stupne škody, jej dokazovanie, zavinenie ku škode a jej výške, obhajoba v tejto otázke

Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi

 • základné pojmy, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu a jeho trestnosť, dokazovanie, možnosti obhajoby

12.

Zásady ukladania trestov

 • základné zásady, účel, ukladanie pri vývojových štádiách trestnej činnosti, pri účasti viacerých osôb na  trestnej činnosti, zákaz ukladania niektorých trestov popri sebe

Vydieranie, Hrubý nátlak, Nátlak

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

13.

Ochranné opatrenia a zásady ukladania ochranných opatrení

 • druhy ochranných opatrení, ich účel, zásady ukladania, dĺžka ich trvania a intenzita, využitie z hľadiska obhajoby

Obmedzovanie osobnej slobody, Pozbavenie osobnej slobody, Porušovanie domovej slobody

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

14.

Poľahčujúce okolnosti

 • úprava v trestnom zákone, účel, vplyv na trestnú sadzbu a spôsoby jej určovania

Korupcia

 • jednotlivé trestné činy, možnosti ich odhaľovania, agent

15.

Priťažujúce okolnosti

 • úprava v trestnom zákone, účel, vplyv na trestnú sadzbu a spôsoby jej určovania

Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, Poškodzovanie cudzích práv

 • Základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

16.

Mimoriadne zníženie trestu, Upustenie od potrestania

 • podmienky, zníženie trestu pri dohode o vine a treste,

Zanedbanie povinnej výživy, Týranie blízkej a zverenej osoby

 • základné pojmy, porovnanie, účinná ľútosť, možnosti obhajoby

17.

Trestanie viacerej  trestnej činnosti

 • úhrnný, súhrnný, ďalší trest, ich porovnanie, ukladanie, úprava trestnej sadzby

Nevyplatenie mzdy a odstupného

 • základné pojmy,  účinná ľútosť, možnosti obhajoby

18.

Trest odňatia slobody

 • rozpätie trestu, trest na doživotie, vonkajšia diferenciácia

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, Útok na verejného činiteľa

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

19.

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

 • zákonné podmienky, odklad s probačným dohľadom, skúšobná doba, nariadenie výkonu trestu

Neoprávnené užívanie cudzej veci, Neoprávnené užívanie cudzieho motorového vozidla

 • základné pojmy, porovnanie so Spreneverou, škoda, možnosti obhajoby

20.

Podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody

 • zákonné podmienky,  skúšobná doba, nariadenie výkonu trestu

Trestné činy extrémizmu

 • jednotlivé trestné činy, ich znaky a porovnanie

21.

Trest domáceho väzenia, Trest povinnej práce

 • možnosti ukladania, trestná sadzba, premena trestu

Nebezpečné vyhrážanie, Nebezpečné prenasledovanie

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

22.

Peňažný trest, Trest prepadnutia majetku, Trest prepadnutia veci

 • možnosti ukladania, trestná sadzba, náhradný trest,

Výroba, rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

23.

Trest zákazu činnosti

 • možnosti ukladania, trestná sadzba, podmienečné upustenie od jeho výkonu

Odloženie dieťaťa, opustenie dieťaťa

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

24.

Zánik trestnosti

 • druhy so zameraním na účinnú ľútosť a premlčanie trestného stíhania

Marenie výkonu úradného rozhodnutia, Marenie exekučného konania

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby

25.

Trestné stíhanie mladistvých

 • najvýznamnejšie osobitosti z hľadiska trestnej zodpovednosti a sankcií a porovnanie s dospelým páchateľom

Podielníctvo, Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

 • základné pojmy, porovnanie, možnosti obhajoby