SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Otázky na ústnu časť : Trestné právo procesné

Otázky z trestného práva procesného na ústnu časť advokátskej skúšky

1. Základné zásady trestného konania

 • jednotlivé zásady, ich rozdelenie, význam v jednotlivých etapách trestného konania

2. Neprípustnosť trestného stíhania, Posudzovanie predbežných otázok v trestnom konaní.

 • dôvody neprípustnosti stíhania, ich porovnanie, následky,

3. Pôsobnosť a príslušnosť súdov v trestnom konaní

 • vecná, miestna príslušnosť, pôsobnosť špecializovaného trestného súdu, spory o príslušnosť, vylúčenie, spojenie veci, príslušnosť súdu na úkony pred začatím trestného konania a v prípravnom konaní s ohľadom na zákonnosť úkonov

4. Obvinený v trestnom konaní

 • postavenie obvineného v konaní, základné práva a povinnosti a možnosti ich uplatnenia v štádiách trestného konania

5. Obhajca v trestnom konaní

 • postavenie obhajcu v konaní, jeho práva a povinnosti, možnosti ich uplatnenia v štádiách trestného konania , povinná obhajoba, jej dôvody, povinnosti obhajcu, ustanovený obhajca, náhradný obhajca

6. Poškodený v trestnom konaní

 • postavenie poškodeného, jeho práva a povinnosti, nárok na náhradu škody, jeho uplatnenie a rozhodovanie o ňom na hlavnom pojednávaní a v prípravnom konaní, súhlas poškodeného podľa trestného poriadku a trestného zákona - porovnanie

7. Splnomocnenec poškodeného a zúčastnenej osoby

 • postavenie splnomocnenca, jeho práva a povinnosti, definícia zúčastnenej osoby, jej práva a povinnosti, porovnanie s nezúčastnenou osobou podľa trestného poriadku

8. Úkony trestného konania

 • Zápisnica, podanie,  doručov anie a jeho druhy, nazeranie do spisov,

9. Väzba

 • dôvody väzby, ich po rovnanie , trvanie väzby, možnosti obhajoby

10. Väzba, Príkaz na zatknutie, Európsky zatýkací rozkaz

 • Rozhodovanie o väz be, nahr adenie väzby, možnosti obhajoby

11. Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podľa TP a zákona o PZ, Zabezpečenie svedka

 • podmienky, porov na nie, rozhodovania, možnosti obhajoby

12. Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemky

 • podmienky, p orovnan ie

13. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, vyhotovovanie obrazových, zvukových, alebo obrazovo-zvukových záznamov

 • podmienky, poro vnanie, m ožnosť použitia ako dôkazu

14. Výsluch obvineného

 • základné podmienky, vedenie výsluchu, porovnanie výsluchu v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní, možnosť čítania výpovede z prípravného konan ia na h lavnom pojednávaní.

15. Svedok v trestnom konaní a jeho výsluch

 • základné práva a p ovin nosti, zákaz výsluchu, možnosť odopretia výpovede a ich porovnanie, vedenie a porovnanie výsluchu svedka v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní,  možnosť čítania výpovede z prípravného konania na hlavnom pojednávaní.

16. Znalecká a odborná činnosť v trestnom konaní

 • Základná úprava, po st avenie znalca, znalecký p osudok, odborné vyjadrenie, písomné potvrdenie o odbornej otázke, výsluch znalca na hlavnom pojednávaní

17. Dokazovanie v trestnom konaní

 • zásady dokazovania, dôkazné prostriedky, rozsah dokazovania a jeho porovnanie v procesných štádiách – najmä vzťah hlavné pojednávanie – prípravné konanie

18. Rozhodnutia v trestnom konaní

 • druhy rozhodnutí, ich náležitosti, vyhotovovanie, doručovanie, opravné prostriedky, právoplatnosť a vykonateľnosť

19. Prípravné konanie

 • začatie, vznesenie obvinenia, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie práva a povinnosti obvineného a obhajcu, skončenie vyšetrovania, rozhodnutia

20. Prokurátor v trestnom konaní

 • postavenie prokurátora v prípravnom konaní a v konaní pred súdom, obžaloba, rozhodnutia prokurátora v prípravnom konaní, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.

21. Dohoda o vine a treste, Odklony v trestnom konaní

 • podmienky,  jednotlivé druhy odklonov, porovnanie, následky, možnosti obhajoby

22. Hlavné pojednávanie

 • príprava, začatie, vedenie hlavného pojednávania, osobitosti dokazovania, záverečné reči, rozhodnutie na hlavnom pojednávaní

23. Odvolanie a konanie o ňom

 • oprávnené osoby na podanie, obsah odvolania, lehota,  účinky podania, rozhodovanie o odvolaní, konanie po vrátení veci na súd prvého stupňa

24. Dovolanie, Obnova konania

 • oprávnené osoby na podanie, podmienky uplatnenia, lehota na podanie, účinky podania rozhodovanie

25. Osobitné spôsoby konania, Trovy konania

 • jednotlivé druhy so zameraním na konanie voči mladistvým, trovy konania so zameraním na trovy právneho zastupovania obvineného a poškodeného v trestnom konaní a ich náhradu.