SK / EN / DE 

Otázky z ústavného práva na advokátsku skúšku

1. Právny štát

 • druhy právneho štátu (materiálny, založený najmä na prirodzenoprávnej koncepcii práva resp. právneho systému a formálny založený na dodržiavaní textu platných právnych predpisov). Kam patrí Slovenská republika v zmysle Ústavy SR?
 • Princípy právneho štátu (princíp dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, princíp zákazu retroaktivity, princíp „nulla poena sine lege/nulla crimen sine lege“, princíp deľby (štátnej/verejnej) moci, princíp vlády ľudu (demokratický právny štát), princíp kooperácie jednotlivých zložiek moci, princíp zodpovednosti, princíp plurality (rozhodovania a štátnych orgánov, princíp viazanosti právom).

2. Základné práva slobody všeobecne

 • Charakteristika základných práv a slobôd (čl. 12 ods. 1 Ústavy SR) a subjekty základných práv a slobôd podľa Ústavy SR (napr. občan, cudzinec, fyzická osoba, právnická osoba, každý, obyvateľ)
 • Katalóg základných práv a slobôd - Ústava SR, Listina základných práv a slobôd, medzinárodné zmluvy o ľudských právach (určiť prípadnú hierarchiu a záväznosť – čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy SR, čl. 153c Ústavy SR a pod.)

3. Princíp rovnosti v právach a povinnostiach a zákaz diskriminácie

 • čl. 12 ods. 2 Ústavy SR a čl. 21 Charty základných práv Európskej únie. (porovnať a určiť mieru rozsahu, taxatívnosť a demonštratívnosť výpočtu). Antidiskriminačný zákon.
 • Ukladanie povinností – čl. 13 ods. 1 , obmedzenie základných práv a slobôd (na základe čoho sa ukladajú resp. je možné ukladať povinnosti, ako sú určené medze (hranice) základných práv a slobôd a princíp proporcionality a rovnosti).

4. Osobná sloboda

 • Spôsoby obmedzenia osobnej slobody zo strany štátnej moci okrem trestu (predvolanie, predvedenie, zadržanie, zatknutie, väzba) a ich prípadný rozsah.
 • Obmedzenie osobnej slobody a ústavná zdravotná starostlivosť.

5. Právo na súkromie

 • právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (napr. OZ, tlačový zákon, zákon o vysielaní a retransmisii).
 • právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe (napr. OZ, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o policajnom zbore, register trestov, karta vodiča a pod.).

6. Právo vlastniť majetok

 • ochrana majetku právnym poriadkom, to preukazovanie pôvodu majetku
 • vyvlastnenie a nútené obmedzenie(predpoklady a podmienky, kto rozhoduje?, významná investícia, verejný a všeobecný záujem.

7. Právo na súdnu alebo inú právnu ochranu

 • subjekty poskytujúce súdnu alebo inú právnu ochranu (všetci oprávnení rozhodovať o právach a povinnostiach FO a PO v zmysle platného právneho poriadku), subjekty práva, „denegatio iusticiae“.
 • Súdna sústava, nezávislý a nestranný súd, právo na právnu pomoc (povinné právne zastúpenie (správne právo, trestné právo), bezplatná právna pomoc.

8. Konanie o sťažnostiach

 • Sťažovateľ, náležitosti, spôsoby rozhodovania Ústavného súdu SR (zloženie ÚS SR, druhy a spôsob rozhodnutí), primerané finančné zadosťučinenie, záväznosť rozhodnutí.
 • Sťažnosti vo volebných veciach (kto môže byť sťažovateľ, predpoklady úspechu, možnosti rozhodnutia).

9. Konanie o súlade právnych predpisov

 • Pôsobnosť Ústavného súdu, subjekty oprávnené podať návrh na začatie, spôsob rozhodnutia, záväznosť rozhodnutí.
 • Dočasné opatrenie, účinky rozhodnutia (dočasného opatrenia a aj vo veci samej, ex tunc alebo ex nunc?).

10. Sťažnosť pre porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 • Náležitosti podania, kto rozhoduje a v akom zložení, lehoty na podanie sťažnosti.
 • Účinky rozhodnutia, sankcie za nedodržanie rozhodnutia zo strany štátu.