SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Stanovisko Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory k úmrtiu advokáta a bývalého člena Predsedníctva SAK doc. JUDr. Juraja Kolesára CSc. (30.5.2011)

Slovenská advokátska komora prijala s hlbokým zármutkom správu o náhlej smrti  kolegu advokáta a bývalého člena Predsedníctva SAK doc. JUDr. Juraja Kolesára CSc.. Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým a celej rodine.

 

Doc. JUDr. Juraj  K O L E S Á R, CSc.

narodený 27. augusta 1955 v Šternberku, okr. Olomouc

odišiel: 29. mája 2011

 

     29. mája 2011 neúprosný osud dopísal poslednú stránku života nášho kolegu a priateľa doc. JUDr. Juraja Kolesára, CSc., ktorý odišiel spomedzi nás za tragických okolností. Lúčime sa s ním  v mene predsedníctva Slovenskej advokátskej komory i v mene všetkých advokátov.

     Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1978. Po absolvovaní vysokoškolského právnického vzdelania sa stal zamestnancom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na katedre trestného práva, kde začal pôsobiť ako  asistent. Po návrate zo základnej vojenskej služby nastúpil na miesto odborného asistenta so špecializáciou na trestné právo procesné, kriminalistiku a dôkazné právo. Rigoróznu skúšku zložil v roku 1980. V rámci vedeckej ašpirantúry obhájil prácu na tému „Prvotné a neodkladné úkony vo vyšetrovaní trestných činov“ a získal titul kandidát vied. V roku 1991 obhájil habilitačné konanie, v rámci ktorého vypracoval prácu na tému „Znalec v anglosaskom práve“ a získal titul docent. Do roku 2009 pôsobil na poste  prodekana právnickej fakulty, v rokoch  2007 – 2011 viedol katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.   

     Aktívne pôsobil v rôznych odborných orgánoch a organizáciách, napríklad v redakčnej rade časopisu Československá kriminalistika, v Československej spoločnosti pre kriminalistiku, bol zakladajúcim členom a členom predstavenstva Stálej pracovnej komisie trestného práva, v pozícii člena trestnoprávnej sekcie pôsobil na Právnickom ústave Ministerstva spravodlivosti SR.

     Výraznou mierou sa ako spoluautor podpísal pod vedecko-populárne a iné články v odborných časopisoch a iných periodikách v oblasti trestného procesu, osobitne so zameraním na prípravné konanie, znalca, znalecké skúmanie a kriminalistiku. Osobitnú autorskú pečať vtlačil svojimi článkami aj Bulletinu slovenskej advokácie.

     V období, keď získal titul „docent“, požiadal popri výkone pedagogického povolania aj o zápis do zoznamu advokátov. Slovenská advokátska komora ho zapísala 3. februára 1993. V advokácii spájal teoretické vedomosti s praktickými poznatkami. Po všetky ostatné roky života pôsobil ako advokát v Bratislave, kde ho  vždy obklopovali mladí nadaní právnici, ktorých viedol, vychovával a pripravoval na budúce povolanie. V roku 2007 si založil advokátsku kanceláriu Kolesár & partneri s.r.o. so sídlom v Bratislave.

     Vypracoval sa na vyhľadávaného advokáta s orientáciou najmä na poskytovanie právnej pomoci v obchodných a trestných veciach.

     Počas pôsobenia v advokácii vykonával v predchádzajúcom volebnom období funkciu člena predsedníctva Slovenskej advokátskej komory aj člena skúšobného senátu na advokátske skúšky, kde preveroval vedomosti adeptov na výkon advokácie. Aktívne zastupoval Slovenskú advokátsku komoru na zahraničných podujatiach s trestnoprávnym prvkom a prispieval k organizácii vzdelávacích podujatí komory aj na domácej pôde.

     Po odchode človeka zostáva dlho prázdne miesto nielen v práci, ale najmä v rodine. Juraj Kolesár okrem povolania advokáta a všetkých funkcií, ktoré zastával, bol rovnako milujúci a hrdý otec na svoje deti a manželku, našu budúcu kolegyňu, ktorá ponesie štafetu svojho manžela v jej profesijnom živote.

 

     Vážený priateľ,

     chceme Ťa ubezpečiť, že z nášho vedomia neodchádzaš natrvalo, pretože v pamäti si Ťa tí, ktorí mali česť osobne Ťa poznať, uchovajú  navždy.

     Česť Tvojej pamiatke!