SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Informácia o priebehu advokátskych skúšok (4.7.2019)

Slovenská advokátska komora v plnej miere zabezpečuje plynulý priebeh advokátskych skúšok aj po prijatí novely zákona o advokácii, ktorou sa skrátila povinná prax advokátskych koncipientov z 5 na 3 roky.  Slovenská advokátska komora napĺňa svoju povinnosť efektívne rešpektovať  právne predpisy a tak budovať právny štát. 

Vzhľadom na náhle zvýšený počet budúcich kolegov, ktorí po zmene spĺňajú podmienky na prihlásenie sa na advokátsku skúšku, sme sa organizačno-technicky prispôsobili na zvýšený záujem o absolvovanie skúšok. V rámci kalendárneho roka sme zvýšili počet termínov na absolvovanie skúšok na štvornásobok na testovú časť a strojnásobili počet termínov na písomnú a ústnu časť  dvojdňovej advokátskej skúšky tak, aby mal čo najväčší počet záujemcov možnosť absolvovať advokátsku skúšku v čo najkratšom čase. 

V súlade so zákonom o advokácii SAK umožní do šiestich mesiacov od požiadania vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa zákona o advokácii, absolvoval vzdelávanie v rozsahu určenom predpisom komory, zaplatil poplatok a preukáže, že najneskôr ku dňu konania skúšky získal prax podľa zákona o advokácii.  

K dnešnému dňu evidujeme stále viac ako 1800 advokátskych koncipientov a bývalých koncipientov so splnenou praxou v zmysle zákona o advokácii. Preto sme výrazným spôsobom znásobili počty termínov na ktoré sa môžu záujemcovia o absolvovanie advokátskych skúšok prihlásiť.

Počas letnej 4 týždňovej prestávky skúšobných termínov, plánujeme navýšenie a doplnenie materiálno-technických prostriedkov, ako aj uvoľnenie a prispôsobenie priestorov budovy SAK tak, aby bolo možné zvýšiť nielen počet, ale aj kapacitu skúšobných termínov.